Motto: Jsme dostupní 247; nemu­síte čekat, až otevře kopí­rovací cen­t­rum nebo lunapark.

Nirvana

(0 — hla­sovalo uživatelů)

Říká vám něco GTD? Metoda Get­ting Things Done? Vyu­žívejte lépe svůj čas, zvlá­dejte své úkoly a ještě si to náramně užijte. S Nirvanou určitě. Pracuje na správě vašich povinností v pro­hlížeči i na mobilním zařízení..

K čemu Nirvana je a na co ji můžete pou­žít?
Nirvana je v základní verzi bez­platný online nástroj, který slouží pri­márně jako úkolní­ček. Umožňuje vám zamě­řit se na to doopravdy pod­statné, co máte udě­lat právě teď. Konec mrhání vašeho času. Stačí prostě jen začít a vytrvat.

Nirvana vám pomůže dostat z hlavy všechny vaše úkoly a tím vám umožní sou­stře­dit se na to pod­statné — na plnění úkolů a nejen pře­mýš­lení o tom, že je máte udě­lat!

Nirvana: pra­covní pro­středí a práce v ní
Práce s nástro­jem je velmi rychlá a návodná. Okno nástroje je v pod­statě roz­dě­leno na dvě části. V pravé se nacházejí samotné úkoly a v levé jejich tří­dění a správa. Vlevo tedy můžete vidět „Inbox“, do kte­rého nasypete všechny úkoly a pro­blémy, které se vám honí hlavou. Nové položky při­dáte přes horní menu tla­čít­kem „New action“ nebo na stisknete klávesu „N“. Rovnou si k ní můžete při­dat i rozši­řu­jící infor­mace — například tagy nebo jak energe­ticky náročné splnění úkolu je, klik času zhruba zabere, do kdy to máte dokon­čit či do jakého pro­jektu to patří.

Kromě jednot­livých úkolů (pro­blémů, položek) si zde totiž můžete vytvá­řet i pro­jekty a úkoly do nich sesku­po­vat. Nový pro­jekt při­dáte opět v horním menu a poté jej máte pří­stupný opět v levé části nástroje. Avšak mezi inbo­xem a pro­jekty se v tomto menu nachází ještě „Acti­ons“, do kte­rých byste správně měli zařazovat věci, které jste naházeli do inboxu, pro­tože díky tomu uvi­díte, jak moc akutní daný úkol je.

V levém menu jsou dále položky „Refe­rence“, kam patří věci, které nejsou ani pro­jek­tové a ani se nejedná o nějaké úkoly. Můžete si sem dávat zají­mavosti, na které nechcete zapo­menout — třeba webové stránky, které chcete někdy navštívit nebo filmy, na které se chcete někdy v budoucnu podívat. Další důleži­tou částí levého menu jsou „Con­texts“. Obvykle to bývá tak, že určité úkoly můžete dělat jen v urči­tém pro­středí. Něco můžete dělat jen doma a něco jen v práci. Proto je vhodné si své úkoly dělit i podle kon­textu a poté jasně uvi­díte, jestli je teď zrovna vhodná chvíle i pro­středí na plnění těchto závazků.

„Cle­anup“ je poslední částí levého menu. Najdete zde koš, do kte­rého můžete jednot­livé vámi vytvo­řené položky pře­sou­vat a také záznam logů, tedy akcí, které jste v minu­losti pro­vedli.

Regis­trace a její pod­mínky
Pro pou­žívání se musíte regis­trovat. Zadáváte své jméno, e-​mail, pře­zdívku a heslo.

Cenová poli­tika aneb co to stojí
V základní verzi je nástroj zdarma. Počet úkolů je neo­me­zený, ale můžete mít pouze 5 pro­jektů a 3 refe­rence. Pokud chcete pra­covat bez ome­zení, musíte si za $5 měsíčně zakou­pit neo­me­zenou verzi.

Nirvana v bodech

  • úkolní­ček podle metody GTD
  • jedno­du­chá práce, úžasný sys­tém tří­dění úkolů
  • základní verze zdarma, nutná registrace
Název Nirvana
WWW http://​www​.nirvanahq​.com/
Cena Zdarma
Náročnost Nená­ročná /​$5
Čeština Ne
Regis­trace Povinná
Tagy
Napsal Jesisem

Nej­čas­tější tagy