Motto: Pří­jemné pro­středí a káva zdarma ke kaž­dému nástroji (jen si ji musíte uvařit).

Sdílení.knihovna.cz

(3 — hla­sovalo uživatelů)

Pat­říte ke komu­nitě KISKu nebo do Sekce Expe­ri­men­tálního Kni­hovnic­tví? Pak byl přímo a spe­ci­álně pro vás vytvo­řen tenhle nástroj na sdí­lení a poptávání nej­růz­nějších věcí a kompe­tencí! To zna­mená, že prostě vložíte inze­rát a následně se pro­bí­ráte spous­tou nabí­dek. Uspo­říte si nervy, čas i peníze!

K čemu Sdí­lení je a na co jej můžete pou­žít?
Sdílení.knihovna.cz je bez­platný online nástroj, který slouží jako obrov­ská vir­tu­ální nástěnka pro poptávky a nabídky věcí nebo kompe­tencí. To zna­mená, že je umě sklou­ben online a offline svět se všemi výho­dami, které k tomu patří.

Pou­žívání sdí­lecí platformy je bez­pečné, jedno­duché, hravé a pro­myš­lené. Pokud máte obavy, čtěte dále a Nástroje se je pokusí totálně roz­ptý­lit do okolí.

Prostě, pře­hledně a jednoduše:

  • pokud vám něco (vrtačka, pro­jek­tor, knihy, coko­liv!) doma jen tak leží ladem, můžete být hodní a nabídnout to ostatním.
  • pokud něco sháníte (gril třeba), můžete se ostat­ních zeptat, jestli by vám to někdo nepůj­čil.
  • pokud jste dobří v nějaké kompe­tenci (psaní textů, dělání grafiky), můžete nabídnout, že s tím ostat­ním pomů­žete.
  • pokud nejste dobří v nějaké kompe­tenci (pečení dortů třeba), můžete vyhlá­sit pát­rání po někom, kdo to umí a je vám ocho­ten pomoct.

Nemu­síte mít žádné obavy, je to bez­pečné a hravé. Za jednot­livé úkony na por­tále můžete zís­kávat badge (odznáčky) a každá usku­tečněná trans­akce je účast­níky ohodno­cena a oko­men­tována (takže zlouni budou odhaleni). Navíc můžete s jakýmko­liv pro­blé­mem vždy kon­tak­tovat tým tvůrců (Sha­re­brary), kteří nad vámi celou dobu bdí. Fakt.

Důvodů, proč se zapo­jit, je nespo­čet: zís­kejte doko­nalou reputaci ve své komu­nitě (čehož pak můžete obratně vyu­žívat), pro­cvičte si svoje kompe­tence (a zís­kejte refe­rence do CV), staňte se zná­mou tváří (a obratně toho vyu­žívejte), při­dejte ke své soci­ální síti nové kon­takty, natrénujte komu­nikaci s cizí oso­bou (odbou­rejte soci­ální stra­chy), nechte si vytrh­nout trn z paty (ať už sháníte a potře­bujete coko­liv), zažijte něco totálně nového (adrena­lin), mějte nesku­tečně same­tový pocit z toho, že jste někomu pomohli… a tak dále!

Sdí­lení: pra­covní pro­středí a práce v něm
Práce s nástro­jem je totálně snadná. Tomu nahrává i fakt, že se jedná o český nástroj kompletně v češtině (takže pokud se stane něco nehez­kého, můžete okamžitě a bez bariér kon­tak­tovat podporu).

I bez regis­trace můžete volně pro­cházet již vložené nabídky (i poptávky) a hle­dat tak zají­mavé věci a kompe­tence. Pokud se vám něco zalíbí a budete chtít na inze­rát rea­go­vat, je nutné se zaregistrovat.

Po regis­trování už můžete inze­rovanou entitu poptat či nabídnout a pokud to udě­láte, je již celý pro­ces na vás a na uživa­teli, se kte­rým jste se právě spo­jili. Komu­nikace pro­bíhá pomocí integrovaných zpráv (pokud chcete daného uživa­tele jen kon­tak­tovat bez poptání jeho nabídky, běžte na jeho pro­fil, odkud mu můžete poslat zprávu). Po dokon­čení trans­akce se vzá­jemně ohodno­títe pomocí bodů (-1 za totální hrůzu, 0 za neut­rální trans­akci a +1 bod za super zku­šenost) a napí­šete krátký komen­tář. Díky tomu je vidět, jak skvělý je kdo uživa­tel, neboť jsou body i komen­táře na pro­fi­lech zob­razeny.

Jestliže chcete vložit vlastní nabídku nebo poptávku, kliknete vpravo nahoře na svoji pře­zdívku a vybe­rete položku „Inven­tář“. Dále zvo­líte, zda se jedná o věc nebo kompe­tenci a následně zadáte, jestli to potře­bujete (v případě, že tím nedis­po­nujete) nebo nabízíte (v případě, že tím dis­po­nujete a chcete se podě­lit). Vyplníte celý for­mulář, nahrajete obrázky a při­dáte tagy. Tím však ještě není nově vytvo­řená položka vysta­vena.

Pokud totiž chcete nabídku roz­ho­dit do online světa, klikněte opět vpravo nahoře na svoji pře­zdívku a vyberte „Mé inze­ráty“, kde ho prostě zve­řejníte celému světu. Pod položkou „Akce u cizích inze­rátů“ pak nalez­nete správu všech již uči­něných nabí­dek a poptávek, které jste usku­tečnili u cizích inze­rátů (vidíte zde usku­tečněné trans­akce i ty, které ještě nebyly druhou stranou potvrzeny). První položka „Pro­fil“ vede na váš pro­fil, kam si v ide­álním případě nahrajete fotku a při­dáte bio. Zde jsou také zob­razeny vaše body i komen­táře, které jste obdrželi od ostat­ních.

Aby bylo Sdí­lení ještě zábavnější, můžete za svoji aktivitu sbí­rat nej­růz­nější badge.

Regis­trace a její pod­mínky
Pro pou­žívání se musíte regis­trovat. Zadáváte svoji pře­zdívku, heslo, celé (dooprav­dické) jméno a e-​mailovou adresu, na kte­rou vám poté při­jde e-​mail s odkazem, na kte­rým musíte kliknout pro ově­ření svého účtu. Při­hlá­sit se můžete také pomocí soci­ální sítě Twit­ter nebo Face­book.

Cenová poli­tika aneb co to stojí
Nástroj je zcela zdarma!

Sdí­lení v bodech

  • vytvá­řejte nabídky a poptávky pro věci a kompetence
  • kompletně v češtině, skvělá podpora ze strany týmu Sharebrary
  • umožní vám doslova zapadnout do komu­nity a obo­ha­tit sám sebe
  • spo­jení vir­tu­álna s offline svě­tem (se všemi výho­dami, co z toho plynou)
  • zcela zdarma, nutná registrace
Název Sdílení.knihovna.cz
WWW http://​sdi​leni​.knihovna​.cz
Cena Zdarma
Náročnost Nená­ročný
Čeština Ano
Regis­trace Povinná
Tagy
Napsal Jesisem

Nej­čas­tější tagy