Motto: Pří­jemné pro­středí a káva zdarma ke kaž­dému nástroji (jen si ji musíte uvařit).

Subtask

(0 — hla­sovalo uživatelů)

Úkolní­ček for­mou myš­len­kové mapy. Vaše úkoly nikdy nebyly tak smys­lu­plně uspo­řá­dané! A navíc můžete při­zvat kama­rády a věnovat se pro­jek­tovému manage­mentu. Konečně smys­lu­plnost, zábavnost a pou­ži­telnost v jednom nástroji na správu úkolů!

K čemu Sub­task je a na co jej můžete pou­žít?
Sub­task je v základní verzi bez­platný online nástroj, který slouží jako úkolní­ček, ve kte­rém úkoly pořá­dáte do formy myš­len­kové mapy. Zvo­líte si ústřední téma, ze kte­rého vyvě­rají jednot­livé větve s úkoly. Každý úkol může mít navíc vlastní podúkol — a myš­len­ková mapa se vám krásně větví!

A aby toho nebylo málo, můžete takovýto úkolní­ček povýšit na nástroj pro­jek­tového manage­mentu. Stačí, když při­zvete svoje kolegy a kama­rády. Jednot­livé uzly myš­len­kové mapy (tedy úkoly) můžete komen­tovat, při­dávat k nim poznámky, nahrávat sou­bory, dodávat data dokon­čení a samo­zřejmě odpo­vědnost za jejich splnění.

Sub­task: pra­covní pro­středí a práce v něm
Ihned po prvním při­hlá­šení vás nástroj vyzve, abyste si nahráli vlastní ava­tar. Jakmile to udě­láte (nebo jakmile se spoko­jíte s takovým, jaký vám Sub­task auto­ma­ticky vybral), můžete si založit svůj první pro­jekt, jelikož práce v tomto nástroji pro­bíhá v jednot­livých pro­jek­tech. A jednot­livý pro­jekt je vlastně jedna myš­len­ková mapa, takže poté, co dáte pro­jektu nějaké jméno, můžete také pojmenovat hlavní uzel vaší mapy. A pak pokra­čujete při­dáváním jejích dalších bub­lin.

Do středu mapy tedy napí­šete její název a objeví se malé tla­čítko plus, pomocí kte­rého při­dáváte další uzly. Každý takto při­daný uzel je však vždy úkolem, který může mít další podúkoly. Pokud má úkol podúkoly, je nadúkolu auto­ma­ticky počí­táno, z kolika pro­cent je již splněn (jelikož u kaž­dého úkolu je zaškr­távátko indi­ku­jící dokon­čení). Ke kaž­dému úkolu můžete při­dat komen­tář, odpo­vědnou osobu, datum dokon­čení, poznámku a také nahrát pří­lohu. Jednot­livé úkoly si můžete fil­trovat pomocí horního menu a to dle toho, kdo je za ně odpo­vědný nebo dle času, do kdy mají být dokon­čeny.

Pokud budete k jednot­livým úkolům vypl­ňovat i data jejich dokon­čení, zároveň se vám bude gene­rovat kalen­dář. Do toho se pře­pnete pomocí tla­čítka vlevo nahoře. Obrov­skou výho­dou nástroje je, že tento kalen­dář si pak můžete syncnout se svým Google, iCal, Outlook kalen­dá­řem (nebo jinými kalen­dáři, které podpo­rují for­mát iCalen­dar). Kromě toho si můžete svoji mapu stáh­nout a uložit do počí­tače ve for­mátu PDF, PNG nebo si úkoly stáh­nout jako Excel.

Jelikož jsme zmínili odpo­vědnou osobu, je jasné, že si můžete při­zvat i nějaké spo­lu­pra­covníky (členy vašeho týmu). Stačí kliknout na ikonku „Invite team“ vlevo v dolním menu. Při­zvat je můžete kla­sicky pomocí jejich e-​mailu nebo je rovnou při­dat jako své kon­takty a přá­tele v případě, že jste s nástroj pro­po­jili se svým Face­book nebo Google účtem.

Regis­trace a její pod­mínky
Pro pou­žívání se musíte zaregis­trovat. Zadáváte své jméno, e-​mail a heslo. Při­hlá­sit se také můžete pomocí svého Face­book nebo Google účtu.

Cenová poli­tika aneb co to stojí
Nástroj je v základní verzi zcela zdarma. Tato verze je pro menší pro­jekty zcela pou­ži­telná. Umožňuje vám vytvo­řit 2 pro­jekty, nahrát do nich maxi­málně 10MB pří­loh a v jednom mít maxi­málně 100 úkolů. Počet spo­lu­pra­covníků je neo­me­zený a počet archivovaných pro­jektů také. To zna­mená, že můžete mít maxi­málně 2 aktivní pro­jekty a bez­po­čet archivovaných. Pokud od nástroje oče­káváte více, musíte si vybrat jednu ze tří pla­cených verzí. Více infor­mací o nich zís­káte z obrázku.

Sub­task v bodech

  • úkolníček/​projektový manage­ment ve formě myš­len­kové mapy
  • velmi jedno­duché ovládání
  • k úkolům lze při­dávat komen­táře, odpo­vědnost, poznámky, sou­bory a předpoklá­dané datum dokončení
  • základní verze zcela zdarma, nutná registrace
Název Sub­task
WWW http://​sub​task​.com
Cena Zdarma /​6.95 € /​14.95 € /​34.95 €
Náročnost Nená­ročný
Čeština Ne
Regis­trace Povinná
Tagy
Napsal Jesisem

Nej­čas­tější tagy