Motto: Máme vždy perfektně uklizeno, každý nástroj najdete tam, kde jste ho nechali.

Wrike

(0 — hla­sovalo uživatelů)

Pro­jek­tový manage­ment pro oprav­dové pro­fe­si­o­nály! Poměrně robustní nástroj, který vás nene­chá nikdy ve štychu. Aspoň co se správy vašeho týmu a jednot­livých úkolů týče. Prostě už na to nikdy nebu­dete sami, pro­tože budete mít Wrike — takovou mini­a­turní soci­ální síť, která byla vytvo­řena jen pro váš projekt!

K čemu Wrike je a na co jej můžete pou­žít?
Wrike je v základní verzí bez­platný online nástroj, který slouží pro potřeby pro­jek­tového manage­mentu. Jedná se o poměrně robustní nástroj, který se sou­středí na co nej­lepší a nejde­tailnější správu jednot­livých úkolů, které v pro­jektu jsou. Zod­po­vědnost za tyto úkoly samo­zřejmě při­pi­sujete jednot­livým členům svého týmu.

Většinu nástrojů na pro­jek­tový manage­ment vám obvykle dopo­ru­čujeme i ke správě menší sku­piny lidí se stejným rekre­ačním zájmem (čtenář­ský klub, slavnostní večeře nebo pouš­tění draků), ale u tohoto nástroje to nedo­po­ru­čujeme. Jedná se totiž o velmi pro­fe­si­o­nální nástroj, který je designovaný na míru pořádně pro­fe­si­o­nálním týmům. Tím vás nechceme odra­dit — naopak. Pokud v něja­kém pořádném pro­jektu jedete, určitě tenhle nástroj vyzkou­šejte. Možná budete velmi pří­jemně pře­kvapení. Nástroj navíc zdarma nabízí mobilní aplikace pro Android i iPhone!

Wrike: pra­covní pro­středí a práce v něm
Jak jsme zde již něko­likráte nazna­čili, jedná se o krapet složi­tější nástroj. Což není u tohoto typu až tak nevšední záleži­tost. Jakmile si jednou zvyknete, kde se nachází jaká funkce, je práce s nástro­jem již hrač­kou. Navíc ihned po při­hlá­šení si můžete při­dat (pomocí e-​mailových adres) svoje spo­lu­pra­covníky, založit si nový pro­jekt a rovnou při­dat i první úkol. Pokud to udě­láte, velmi vám to pomůže v další ori­en­taci a práci s nástro­jem.

K při­dání nového úkolu slouží velké tla­čítko plus v horním menu. K úkolu můžete (kromě jeho názvu) při­dat také odpo­vědnou osobu, závis­lost na jiném úkolu, datum, do má být úkol hotov, popis, obrázek nebo sou­bor. Sou­bor můžete nahrát ze svého počí­tače, z Google Drive, Drop­boxu nebo Boxu. Menu na levé straně slouží k pře­pínání mezi jednot­livými pro­jekty a také ke změně zob­razování jednot­livých částí pro­jektů. Hlavní obrazovku, která obsahuje základní a aktuální infor­mace o pro­jektu si můžete upravit podle svých potřeb, takže bude ukazovat jen takové infor­mace, které jsou zrovna pro vás relevantní. Levé menu také slouží k fil­trování jednot­livých úkolů.

Pokud chcete při­dat nové uživa­tele (spo­lu­pra­covníky) nebo osoby, které nemo­hou úkoly spravovat a při­dávat nové, ale pouze je komen­tovat a plnit, musíte k tomu pou­žít menu, které se objeví po kliknutí na váš pro­fil vpravo nahoře. Manage­ment uživa­telů se nachází pod položkou „Add Users“. Zde pak stačí vložit e-​mailové adresy jednot­livých osob a následně sle­dovat, které se již do nástroje při­hlá­sily a jsou tedy plno­hodnotnými členy vašeho týmu.

Regis­trace a její pod­mínky
Wrike vyža­duje regis­traci. Musíte zadat pouze svoji e-​mailovou adresu a pak si jen počkat, až vám na ni při­jde e-​mail s odkazem, na který kliknete, čímž potvr­díte svoji regis­traci. Následně ve for­muláři vyplníte své jméno a heslo.

Cenová poli­tika aneb co to stojí
Nástroj je v základní verzi zcela zdarma. Tato verze je pro menší tým lidí dosta­ču­jící — vašich spo­lu­pra­covníků totiž může být až 5. Počet osob, které nemo­hou jednot­livé úkoly při­dávat a edi­tovat, ale mohou je komen­tovat, nahrávat sou­bory a ozna­čovat je jako splněné není dokonce nijak ome­zen! Cel­ková velikost pro­storu pro vaše sou­bory je rovna 2GB. V nabídce je jedna pla­cená verze, která se (co do finanční náročnosti) nadále dělí dle počtu spo­lu­pra­covníků a velikosti úložného pro­storu. Například 5 osob a 5GB při­jde na $49 měsíčně a třeba 50 osob a 100GB na $199 měsíčně. Kromě počtu osob a velikosti místa se zdarma verze a pla­cená verze liší i v počtu funkcí, které verze nabízejí. V pla­cené máte navíc například možnost měřit si čas strá­vený na jednot­livých úkolech, větší možnosti pro­vázání s jinými online nástroji, které pou­žíváte, více akcí s úkoly, Gant­tův dia­gram nebo lepší fil­trování úkolů.

Wrike v bodech

  • online pro­jek­tový management
  • zamě­řený na týmovou spo­lu­práci a správu úkolů
  • robustní nástroj pro oprav­dové profesionály
  • možnost pro­vázání s dalšími nástroji a služ­bami, které používáte
  • totálně pou­ži­telná základní verze zcela zdarma, nutná registrace
Název Wrike
WWW http://​wrike​.com
Cena Zdarma /​$49 /​$99 /​$129 /​$199
Náročnost Nená­ročný
Čeština Ne
Regis­trace Povinná
Tagy
Napsal Jesisem

Nej­čas­tější tagy