Motto: Pří­jemné pro­středí a káva zdarma ke kaž­dému nástroji (jen si ji musíte uvařit).

ProofHub

(1 — hla­sovalo uživatelů)

Nástrojů na pro­jek­tový manage­ment je hodně. A každý je jiný. Pro­ofHub je pří­jemný, pře­hledný a jedno­duchý. Nechá vás nahrávat sou­bory z vašich online úložišť a také počí­tat čas, který jste na něja­kém úkolu odpracovali.

K čemu Pro­ofHub je a na co jej můžete pou­žít?
Pro­ofHub je v základní verzi bez­platný online nástroj, který slouží potře­bám pro­jek­tového manage­mentu. Jedná se o oje­di­něle jedno­duchý a pře­hledný nástroj (je obecně známo, že pro­jek­tové manage­menty jsou prostě složité), a tak ho můžete poho­dlně pou­žít i pro poněkud méně pro­fe­si­o­nální účely — třeba pro správu schůzek svého čtenář­ského klubu nebo k plánování nějaké oslavy!

Kromě kla­sické správy uživa­telů, pro­jektů a úkolů vám nástroj při­náší možnost pro­po­jení s dalšími služ­bami (Google Drive a Drop­box), ze kte­rých můžete přímo nahrávat sou­bory, které chcete do nástroje vložit a zpřístupnit je tak svým spo­lu­pra­covníkům. Kromě toho si zde můžete vést pře­hlednou správu časové náročnosti jednot­livých úkolů. A k dis­po­zici máte i pro­stor pro spo­lečné psaní!

Pro­ofHub: pra­covní pro­středí a práce v něm
Ihned po prvním při­hlá­šení si můžete založit svůj první pro­jekt — vložíte název, popi­sek a můžete při­dat i e-​mailové adresy a jména vašich spo­lu­pra­covníků. Přes­tože se řeší pro­jek­tový manage­ment, je nástroj velmi pře­hledný. V pod­statě se ovládá pomocí horního menu, ve kte­rém jsou pro vás pře­hledně vysklá­dány všechny položky potřebné k ovlá­dání. První z nich („Overview“) obsahuje kompletní pře­hled novi­nek, které se udály. Pokud prostě vyko­náte něja­kou činnost, objeví se to tady. „Dis­cus­si­ons“ je místo pro komu­nikaci. Pokud chcete něco pro­bí­rat, bra­in­stor­mingo­vat nebo vymýš­let, prostě si založte dis­kuzi a jděte na to pře­hledně. K jednot­livým pří­spěvkům můžete při­dávat sou­bory z Google Drive, Drop­boxu nebo rovnou z vlast­ního počí­tače.

„Calen­dar“ je prostě kalen­dář. Takový pěkný pře­hled úkolů a milníků. Můžete si ho stáh­nout ve for­mátu CSV nebo iCal. „To Do’s“ slouží ke správě úkolů. Nejdřív si zde vytvo­říte seznam úkolů, na který při­dáváte konkrétní podúkoly. K nim můžete opět při­dávat sou­bory, odpo­vědnost i datum, do kdy je nutné úkol dokon­čit. „Time“ slouží ke sle­dování času, který jste na čem utra­tili. Prostě vložíte datum, odpra­covaný čas a činnost, které jste se věnovali. Pod „Files“ najdete nahrané sou­bory a „Notes“ jsou poznámky. Ty vám dávají dosta­tek pro­storu i na kola­bo­ra­tivní psaní.

Ke správě pro­jektů slouží první tla­čítko v horním menu (vlevo nahoře). Ve zdarma verzi můžete mít jen jeden pro­jekt, ale pokud byste se roz­hodli pro verzi pla­cenou, své pro­jekty budete spravovat právě tady.

Regis­trace a její pod­mínky
Regis­trace je povinná. Zadáváte to ní své jméno, pří­jmení, e-​mail, časovou zónu, stát a firmu. Dále uživa­tel­ské jméno a heslo, se kte­rými se budete do nástroje při­hlašovat. Důležitý je také výběr vaší nástro­jové URL adresy, která je ve tvaru http://vašeAdresa.proofhub.com. Zbývá vybrat si jednu z nabízených verzí (1 zdarma a 4 pla­cené). Ihned poté můžete s nástro­jem začít pra­covat.

Cenová poli­tika aneb co to stojí
Nástroj je v základní verzi zcela zdarma — k dis­po­zici máte 1 pro­jekt, 250MB pro­storu pro své sou­bory a při­dat si můžete neko­nečné množ­ství spo­lu­pra­covníků. Pokud chcete víc, můžete sáh­nout po jednom ze čtyř pla­cených verzí. Nej­levnější Nano verze za $15 měsíčně vás nechá vytvo­řit až 10 pro­jektů s pro­sto­rem 1GB. Pokud vás pla­cené plány zají­mají více, můžete se kouknout na obrázek.

Pro­ofHub v bodech

  • pro­jek­tový management
  • jedno­duchý a přehledný
  • v bez­platné verzi není limi­továno množ­ství uživatelů
  • základní verze zcela zdarma, nutná registrace
Název Pro­ofHub
WWW http://​pro​ofhub​.com
Cena Zdarma /​$15 /​$49 /​$99 /​$149
Náročnost Nená­ročný
Čeština Ne
Regis­trace Povinná
Tagy
Napsal Jesisem

Nej­čas­tější tagy