Motto: Pří­jemné pro­středí a káva zdarma ke kaž­dému nástroji (jen si ji musíte uvařit).

Hojoki

(0 — hla­sovalo uživatelů)

Další vari­ace na nástroj pro­jek­tového manage­mentu. Tenhle cílí na obsah — doku­menty, obrázky a prak­ticky veš­keré sou­bory, které máte nahrané v nějaké další online službě, kte­rou s nástro­jem pro­po­jíte. Důkaz toho, že pří­stupů k pro­fe­si­o­na­litě a pro­duk­tivitě je prostě nespočet!

K čemu Hojoki je a na co jej můžete pou­žít?
Hojoki je v základní verzi bez­platný online nástroj, který slouží potře­bám pro­jek­tového manage­mentu. Jeho velká výhoda a také odlišnost oproti ostat­ním nástro­jům s podobným zamě­řením spo­čívá v tom, že je pro­vázaný s dalšími online nástroji a služ­bami, které již pou­žíváte a hod­láte je vyu­žívat i při práci se svým týmem.

Služby s nástro­jem pro­vážete a obsah z nich se vám v Hojoki auto­ma­ticky objevuje. Vy můžete kaž­dou položku komen­tovat a inter­a­go­vat s ostat­ními členy týmu. Samo­zřejmě by to nebyl žádný pro­jek­tový manage­ment, kdybyste zde nemohli spravovat úkoly a při­pi­sovat k nim data dokon­čení i odpo­vědné osoby. K dis­po­zici také máte i mobilní aplikace pro Android i iOS, takže můžete být pro­fe­si­o­nální a pro­duk­tivní opravdu všude.

Hojoki: pra­covní pro­středí a práce v něm
Po regis­traci a úvodních kro­cích, ve kte­rých si vytvo­říte osobní pro­fil, „workspace“ (tedy ekvivalent něja­kého pro­jektu), při­dáte spo­lu­pra­covníky a pro­po­jení s online služ­bami, které již vyu­žíváte můžete s nástro­jem začít pra­covat. Jedná se o poměrně kla­sický nástroj pro pro­jek­tový manage­ment. Hned první tla­čítko v horním menu vám umožní dostat se do správy všech vašich workspace (kde je můžete edi­tovat, zaklá­dat nové a mazat nepo­třebné) a samo­zřejmě také slouží k pře­pínání mezi nimi. Pokud nějaké workspace aktivně vybe­rete, auto­ma­ticky se dostanete na jeho „feed“ (zároveň se jedná o položku v horním menu), ve kte­rém je zob­razeno aktuální dění ve workspace včetně změn v nástro­jích, se kte­rými jste Hojoki pro­po­jili. Tento feed je možné fil­trovat jak podle jednot­livých nástrojů, tak podle zúčastněných osob.

Dalšími polož­kami v horním menu jsou „Tasks“ a „Files“. Files (sou­bory) jsou komplet­ním pře­hle­dem všech sou­borů, které do workspace patří a pocházejí z jednot­livých pro­po­jených slu­žeb. Tasks (úkoly) slouží ke správě úkolů. Ty můžete buď při­dávat přes tuto položku v menu nebo pomocí tla­čítka „Cre­ate task“ ve feedu. Každý úkol má nějaký název, datum, do kte­rého musí být splněn, text (popis), odpo­vědnou osobu a tagy.

K nasta­vení celého svého workspace se dostanete v pravém dolním rohu. Zde také můžete při­dávat jednot­livé spo­lu­pra­covníky a také další nástroje. Jejich výběr je opravdu pes­trý — Box, Drop­box, Google Drive, Evernote, Bit­bucket, Deli­ci­ous, CloudApp, Pocket, GitHub, Google Calen­dar, Highrise, Ligh­thouse, Men­de­ley, Pin­bo­ard, Pivo­tal Tracker, Podio, RSS/​Atom, Trello, Twit­ter a Zen­desk. Samo­zřejmě u nich můžete určit roz­sah sdí­lení do nástroje (takže nemu­síte zpří­stup­ňovat svoje osobní doku­menty svému týmu). Každá položka z těchto slu­žeb je pak auto­ma­ticky zob­razena v nástroji, kde ji můžete komen­tovat.

Regis­trace a její pod­mínky
Pro pou­žívání se musíte regis­trovat. Zadáváte pouze svůj e-​mail a heslo. Poté musíte počkat, až vám při­jde zpráva s ově­řova­cím odkazem, na který kliknete. Při­hlá­sit se můžete i pomocí svého Google účtu. Jakmile svoji regis­traci potvr­díte, uve­dete své celé jméno (a můžete si také nahrát ava­tar) a následné název svého nového „workspace“ (čili pro­jektu), do kte­rého můžete rovnou pomocí e-​mailových adres pozvat své spo­lu­pra­covníky. Pak už zbývá jen vybrat a pro­po­jit jednot­livé nástroje, které chcete se svým týmem pou­žívat.

Cenová poli­tika aneb co to stojí
Nástroj je v základní verzi zcela zdarma. Tato verze však má své limity. Například na jedno workspace můžete mít pouze 5 uživa­telů a ke kaž­dou jednot­livou službu si můžete při­po­jit pouze jednou (tedy pokud vy i váš kolega pou­žíváte Google Drive, může je při­po­jit jen jeden z vás). Oba tyto nešvary odstra­ňuje pla­cená Pre­mium verze za $5 měsíčně.

Hojoki v bodech

  • nástroj pro­jek­tového managementu
  • pro­po­juje další online služby, které již aktivně používáte
  • jedno­duchý pří­stup, správa úkolů
  • základní verze je pou­ži­telná a zdarma, nutná registrace
Název Hojoki
WWW http://​hojoki​.com
Cena Zdarma /​$5
Náročnost Nená­ročný
Čeština Ne
Regis­trace Povinná
Tagy
Napsal Jesisem

Nej­čas­tější tagy