Motto: Máme vždy perfektně uklizeno, každý nástroj najdete tam, kde jste ho nechali.

Asana

(1 — hla­sovalo uživatelů)

Máte pro­jekt, ale všechny ty velké pro­jek­tové manage­menty vás jen otravují a máte touhy je zakázat? Asana je možná vaše naděje! Tedy ne, že by něco zakazovala, ale umožní vám poho­dlně spravovat jeden úkolní­ček pro celý váš tým. A to za vyzkou­šení roz­hodně stojí!

K čemu Asana je a na co jej můžete pou­žít?
Asana je v základní verzi bez­platný online úkolní­ček, který byl vyvi­nut pro týmovou spo­lu­práci. To zna­mená, že si vytvo­říte pro­jekt, při­dáte spo­lu­pra­covníky a spo­lečně obhos­po­dařujete jeden úkolní­ček. Při­dáváte komen­táře, odpo­vědnost, tagy, sou­bory a spo­lečně se posu­nujete k nesku­tečné pro­duk­tivitě a pro­fe­si­o­na­litě. Jak bývá ostatně u všech před­stavovaných nástrojů neměnnou zvyk­lostí.

Asana: pra­covní pro­středí a práce v něm
Práce s nástro­jem je velmi snadná, pře­hledná a pří­jemná. V pod­statě se jedná o velký úkolní­ček, který je sdí­lený v rámci nějaké sku­piny lidí. Na začátku si vytvo­říte pro­jekt, který nějak pojmenujete a můžete do něj začát ládovat úkoly. Každý úkol můžete při­psat osobě, která za něj bude mít odpo­vědnost. Pokud u úkolu kliknete na pravé straně na malou šipku, dostanete se k možnos­tem edi­tace úkolu. To zna­mená, že můžete dodat podúkoly, komen­táře, tagy, datum poža­dovaného dokon­čení a dokonce nahrát sou­bor (ze svého počí­tače, z Drop­boxu nebo z Google Drive). Jednot­livé úkoly můžete různě fil­trovat a řadit, pomocí myši je pře­tahovat (pokud dáte nějaký úkol na jiný úkol, stane se z něj auto­ma­ticky podúkol) a samo­zřejmě také odškr­távat jako splněný.

Levá strana nástroje slouží pro správu vašich pro­jektů i členů týmu, takže je zde můžete při­dávat a také oddě­lávat. A to je v pod­statě celé, nástroj neskrývá nikde žádné složi­tosti. Pouze se jedná o velmi pře­hledný a v týmu snadno pou­ži­telný úkolní­ček.

Regis­trace a její pod­mínky
Pro pou­žívání se musíte regis­trovat. Zadáváte pouze firemní (pro­jek­tový, organizační) e-​mail. Při­hlá­sit se můžete také pomocí Google účtu, pokud ho máte. Tím je vám ode­slán ově­řovací odkaz, na který musíte kliknout. Pak regis­trace plynule pokra­čuje tím, že zadáte své jméno, nahrajete si fotku (nebo ava­tar), zadáte heslo a při­dáte i svoje spo­lu­pra­covníky (jménem a e-​mailem). Hotovo a můžete začít pra­covat!

Cenová poli­tika aneb co to stojí
Nástroj je v základní verzi zcela zdarma. Základní ome­zení spo­čívá v tom, že v ní můžete mít maxi­málně 15 uživa­telů. Pokud chcete spo­lu­pra­covat s větším množ­stvím osob (a samo­zřejmě mít nějaké další výhody), musíte si zakou­pit jeden z nabízených pla­cených plánů. Ty jsou tak­též odstup­ňované dle maxi­málního počtu uživa­telů, které v nich můžete mít, pro­tože jinak se v ničem neliší. Každá pla­cená verze vám (oproti bez­platné) při­náší lepší správu pro­jektů (včetně sou­kro­mých pro­jektů uvnitř většího pro­jektu), neli­mi­tovaný počet hostů nebo třeba lepší podporu ze strany posky­tova­tele. Nej­levnější plán je za $50 měsíčně a můžete v něm spo­lu­pra­covat až s 15 oso­bami (což je stejné, jako nepla­cená verze, jen máte navíc popsané výhody), další plán je za $100 měsíčně pro 30 uživa­telů, další za $300 měsíčně pro 50 uživa­telů a tak dále až k $800 měsíčně za 100 uživa­telů.

Asana v bodech

  • úkolní­ček pro týmy
  • velmi snadné pou­žívání, vysoká přehlednost
  • možnost dodat k jednot­livým úkolům velké množ­ství informací
  • základní verze zdarma, nutná registrace
Název Asana
WWW http://​asana​.com
Cena Zdarma /​$50 /​$100 /​$300 /​$550 /​$800
Náročnost Nená­ročný
Čeština Ne
Regis­trace Povinná
Tagy
Napsal Jesisem

Nej­čas­tější tagy