Motto: Jsme jako cuk­rárna, ve které můžete sníst, co chcete a nic za to neplatíte.

Sosius

(0 — hla­sovalo uživatelů)

Nástroj pro­jek­tového manage­mentu v celé jeho robustnosti. Pokud jste fan­dové pořádné porce nej­růz­nějších funkcí, které si můžete navíc sami vybrat přesně podle svých potřeb a chutí, jste na správné adrese. Sosius vás nechá vytvo­řit takové pro­středí, ve kte­rém se cítíte jako ryba ve vodě. A vaši kolegové taky!

K čemu Sosius je a na co jej můžete pou­žít?
Sosius je v základní verzi bez­platný online nástroj, který slouží pro potřeby pro­jek­tového manage­mentu nebo (v případě, že se nástroj roz­hodnete pou­žívat jako jedi­nec) jako kompletní manage­ment vašeho pra­covního života ve stylu pro­jek­tového manage­mentu, ve kte­rém je pro­jek­tem váš život (ať už pro­fe­si­o­nální nebo sou­kromý). To ale nezna­mená, že v nástroji musíte být nutně sami a nemů­žete spo­lu­pra­covat. K dipo­zici máte totiž 20 „Shares“ — můžete mít až 20 osob, se kte­rými své pra­covní pro­středí sdí­líte. Tyto osoby však musí mít též založený účet pro jednot­livce.

Pokud máte rádi nástroje, které jsou velké a plné funkcí, budete naprosto spoko­jeni. Jedná se totiž o velmi robustní nástroj, který si doslova navrh­nete tak, aby přesně vyhovoval vašim pro­jek­tovým poža­davkům.

Sosius: pra­covní pro­středí a práce v něm
Práce s nástro­jem je tro­chu složi­tější, ale jakmile se jednou rozkou­káte, bude to už pro vás hračka. Ihned po při­hlá­šení se dostáváte do „Dashbo­ard“, což je první položka v horním menu. Zde se nachází pře­hled všeho toho, co se událo. Prostě novinky. Vpravo je manage­ment osob, se kte­rými spo­lu­pracujete „Sha­ring“ (můžete zde při­dat nové osoby a zároveň vidíte všechny při­dané). Pozvané osobě při­jde na zadanou e-​mailovou adresu pozvánka do vašeho pra­covního pro­středí. Tu může odmítnout nebo při­jmout. Pokud při­jme, musí si u Sosius založit vlastní účet. Pro­střední část „Dashbo­ard“ vám kromě zob­razování novi­nek umožňuje nový obsah také při­dávat. K tomu slouží pole nahoře — vklá­dejte sta­tusy i sou­bory ze svého počí­tače.

Druhá položka v menu je „Workspaces“ — zde se nachází jednot­livé aplikace, které pou­žíváte. Musíte na ně kliknout a poté s nimi pracujete. Obsah vytvo­řený zde se pak objeví v Dashbo­ard, takže mají o novin­kách všichni pře­hled. V základní verzi se zde nachází například adre­sář, blog, úkolní­ček, dis­kuze, kalen­dář a tak dále. Pokud vám to nestačí, zcela vpravo v horním menu je tla­čítko, pomocí kte­rého si při­dáte další aplikace, které chcete pou­žívat. Od návrhu soft­waru až po vychytávky pro PR. Poslední položkou horního menu je „People“. Ta slouží pro pře­hled osob, se kte­rými pracujete nebo sdí­líte své pra­covní pro­středí.

Regis­trace a její pod­mínky
Sosius vyža­duje regis­traci. V prvním kroku zadáte svůj e-​mail a pak počkáte, až vám na něj při­jde aktivační odkaz, na který kliknete. Tím se dostanete k dokon­čení regis­trace. Ještě totiž musíte vybrat typ účtu, který chcete založit (Free, Per­so­nal nebo Company), vložit heslo, se kte­rým se budete při­hlašovat a také sdě­lit nástroji své jméno. To můžete udě­lat buď ručně nebo Sosius pro­po­jit se svým Linke­dIn účtem.

Cenová poli­tika aneb co to stojí
Nástroj je v základní verzi zdarma, ale může se stát, že chcete nějaké funkce navíc. V základní verzi máte k dis­po­zici 2GB pro­storu pro své sou­bory, při­čemž maxi­mální velikost jednoho je 50MB. Nástroj je určen jen pro vás, nemů­žete mít žádné spo­lu­pra­covníky. Pak je tu pro vás verze Indivi­dual za £9 měsíčně, která je opět jen pro vás (bez možnosti při­dat si spo­lu­pra­covníky), ale má lepší funkce a možnosti. Například k dis­po­zici máte 20GB s tím, že maxi­mální velikost jednoho sou­boru je 500MB. Obrov­skou výho­dou je pak možnost sdí­let své pra­covní pro­středí neo­me­zené sku­pině osob, pouze si každá opět musí založit vlastní Sosius účet. Poslední verze Company za £9 měsíčně (za jednoho člena) je určena týmům, takže kromě neo­me­zeného pro­storu pro vaše data (maxi­mální velikost nahraného sou­boru je posu­nuta až na 2GB) vám nabízí i možnosti cha­tování, možnost pub­li­kovat věci do nástroje e-​mailem, dodání firemního loga a tak dále.

Sosius v bodech

  • nástroj pro­jek­tového managementu
  • velmi robustní nástroj s hro­ma­dou funkcí, které si vybe­rete podle vlast­ního uvážení a potřeb
  • základní verze zcela zdarma, nutná registrace
Název Sosius
WWW http://​sosius​.com
Cena Zdarma /​£9
Náročnost Nená­ročný
Čeština Ne
Regis­trace Povinná
Tagy
Napsal Jesisem

Nej­čas­tější tagy