Motto: Jsme jako cuk­rárna, ve které můžete sníst, co chcete a nic za to neplatíte.

Tracky

(0 — hla­sovalo uživatelů)

Soci­ální síť, která je zároveň pro­jek­tovým manage­men­tem a úkolníčkem. Zní to tro­chu šíleně, ale toto spo­jení je přímo geni­ální! A o své sou­kromí se bát nemu­síte, vždycky si můžete vše peč­livě nastavit.

K čemu Tracky je a na co jej můžete pou­žít?
Tracky je v základní (a super pou­ži­telné) verzi bez­platný online nástroj, který slouží potře­bám pro­jek­tového manage­mentu. Nej­větší roz­díl oproti nor­málním a zaběh­nu­tým nástro­jům pro správu pro­jektů je v tom, že Tracky je v pod­statě soci­ální sítí. Jenom si zde nepo­sí­láte (nebo tedy pri­márně to dělat nemáte) foto­grafie roz­to­mi­lých koťá­tek, ale úkoly, které mají být udě­lány. Prin­cip je takový, že si vy i vaši spo­lu­pra­covníci založíte účty na téhle síti. Vytvo­říte si vlastní sku­pinu, do které se všichni schováte a můžete s ní tajně (nebo klidně veřejně!) ope­rovat. No a jinak už je to úkolová i kalen­dá­řová kla­sika.

Pokud hle­dáte svěží, doopravdy zábavný a pří­jemný nástroj pro­jek­tového manage­mentu, který není robustní, ale přesto vás nechá nastavit kdeja­kou malič­kost, našli jste ten správný.

Tracky: pra­covní pro­středí a práce v něm
Práce s nástro­jem je úžasná, naprosto nás nadchnul jeho design i cel­kové pou­žívání. Ihned po prvním při­hlá­šení jsou vám auto­ma­ticky zadány úvodní úkoly, jež vás nástro­jem tro­chu pro­ve­dou. Nastavíte si díky nim svůj pro­fil a lehce okouknete fungo­vání sku­pin a uživa­telů. Není to nic složi­tého — pro­fil si kla­sicky nastavujete vpravo nahoře, při­čemž si kromě ava­taru můžete zadat i nějaké ty infor­mace o sobě.

Pokud chcete při­dat své kolegy, na pravé straně (pod vaším pro­fi­lem) se nachází možnost roze­sí­lat pozvánky. Pokud tedy vaši spo­lu­pra­covníci v téhle síti ještě vlastní místo nemají, musíte je pozvat zadáním jejich e-​mailové adresy. Jim pozvánka při­jde a oni si vytvoří nový účet. Pokud s nimi chcete pra­covat nějak více organizovaně, musíte si k tomu založit vlastní sku­pinu. Tu nějak pojmenujete a v nasta­vení jí můžete při­dat obrázek a hlavně určit, zda bude sku­pina veřejná nebo sou­kromá. Do veřejné sku­piny vám může doslova naku­kovat každý (což je v někte­rých přípa­dech samo­zřejmě výhoda!), do sou­kromé jen osoby, které (jakožto správce-​zakladatel) určujete. Ještě si můžete zvo­lit, jestli mohou ostatní uživa­telé žádat o vstup do sku­piny nebo zda je při­dávání nových záleži­tostí čistě vašeho výběru. I vy sami se samo­zřejmě můžete při­dávat (nebo žádat o při­dání) u již exis­tu­jí­cích sku­pin, které vás něja­kým způ­so­bem zaujmou.

Teď ještě něco ke správě úkolů (ty můžete zadávat i mimo rámec nějaké sku­piny). Práce s nimi je totiž doopravdy velmi pro­pra­covaná. Kromě popisku k němu můžete nahrávat sou­bory, dodat odpo­vědné osoby či sku­piny, a nastavit sou­kromí úkolu (buď bude úkol veřejný, sou­kromý v rámci nějaké sku­piny nebo bude vidi­telný pouze oso­bám, které vybe­rete) spolu s datem dokon­čení. A pak úkol vytvo­říte. Ale to ještě stále není všechno. Pokud na úkol kliknete, objeví se další možné akce — komen­táře, tagy, při­dávání podúkolů, ozna­čování pří­zna­kem důleži­tosti, pro­po­jování s něja­kou důleži­tou udá­lostí, možnost úkol kopí­rovat nebo ho sdí­let ven, do soci­álních sítí. K dis­po­zici je vám také auto­ma­ticky gene­rovaný kalen­dář, který zob­razuje data, která jste vlo­žili k jednot­livým úkolům.

Regis­trace a její pod­mínky
Pro pou­žívání nástroje se musíte zaregis­trovat. Zadáváte své jméno, e-​mail a heslo. Při­hlá­sit se můžete rovněž pomocí svého účtu na Face­booku nebo Twit­teru. Ihned poté můžete do nástroje sko­čit a pra­covat s ním, nečeká se na žádné potvrzovací e-​maily.

Cenová poli­tika aneb co to stojí
Nástroj je v základní verzi zcela zdarma. Tato verze má však jistá ome­zení. Například v ní můžete mít jen 5 pro­jektů a k dis­po­zici máte jen 100MB pro vaše data. Kdo chce více, musí si kou­pit pla­cený plán s názvem Unli­mi­ted. Za $5 měsíčně za jednoho uživa­tele zís­káte 1GB úložiště a tolik pro­jektů, kolik jen budete chtít!

Tracky v bodech

  • pro­jek­tový manage­ment ve formě soci­ální sítě
  • skvěle udě­laný, velmi pří­jemná práce
  • možnost pra­covat jako indivi­dua­lita nebo se při­dat do nějaké skupiny
  • základní verze zcela zdarma, nutná registrace
Název Tracky
WWW http://​tracky​.com
Cena Zdarma /​$5
Náročnost Nená­ročný
Čeština Ne
Regis­trace Povinná
Tagy
Napsal Jesisem

Nej­čas­tější tagy