Motto: Pří­jemné pro­středí a káva zdarma ke kaž­dému nástroji (jen si ji musíte uvařit).

StrikeBase

(0 — hla­sovalo uživatelů)

Robustní nástroj pro­jek­tového manage­mentu, který kom­bi­nuje komplexní pří­stup s jedno­duchým ovlá­dáním. Nabízí totiž jedno menu, které vás pře­hledně pro­vede správou celého vašeho pro­jektu. Ať už je jakko­liv velký a složitý.

K čemu Strike­Base je a na co jej můžete pou­žít?
Strike­Base je v základní verzi bez­platný online nástroj, který vám umožní řízení vašeho pro­jek­tového týmu. K dis­po­zici máte pro­jekt, do kte­rého při­dáte zain­te­re­sované osoby (spo­lu­pra­covníky a kolegy). Ty pak (spolu s vámi) plní zadané úkoly, měří si čas, který na nich strávili a celé to pře­hledně vidí v auto­ma­ticky gene­rovaných kalen­dá­řích a sta­tis­ti­kách. K dis­po­zici jsou také cha­tovací místnosti nebo poznám­kové bločky, takže si můžete být jisti, že ani komu­nikace váz­nout nebude. K dis­po­zici je vám pře­hledná správa nahraných sou­borů, ve které lze vytvá­řet další pod­složky. Navíc tedy budete mít i perfektně uklizeno.

Cel­kově je nástroj udě­laný velmi chytře a nabízí hodně malič­kostí, které vám pomo­hou ušet­řit čas a ještě zvýšit vaší pro­duk­tivitu. A samo­zřejmě dis­po­nuje i aplika­cemi pro vaše mobilní a chytrá zařízení. A je jedno, jestli pou­žíváte nějaký ten Android, iPhone nebo iPad.

Strike­Base: pra­covní pro­středí a práce v něm
Práce s nástro­jem se na první pohled jeví jako docela složitá, ale jakmile si nástroj jednou pro­klikáte, neměli byste s jeho ovlá­dáním mít jakéko­liv pro­blémy. Ihned po při­hlá­šení jste vho­zeni do úvodního uví­ta­cího pro­jektu, ve kte­rém si můžete vše vyzkou­šet. Nej­dů­leži­tější je vysou­vací menu, které se nachází na levé straně. Stačí, když na něj naje­dete myší a dostanete se do jednot­livých částí nástroje.

První položka „Home“ obsahuje shrnu­jící infor­mace a novinky, které se ve vašem pro­jektu udály. Zkrátka takový kompletní pře­hled. „Tasks“ slouží pro správu úkolů. Vytvo­říte si seznam, na který poté úkoly při­dáváte. Správa úkolů je velmi bohatě udě­laná, takže kromě kla­sických věcí (jako je odpo­vědnost za úkol nebo čas dokon­čení) můžete nastavit pri­o­ritu, štítky, opa­kování úkolu, časovou dotaci, podúkoly a celé to obo­ha­tit při­ložením sou­boru. Pokud jste odpo­vědnou oso­bou za úkol vy, můžete si u kaž­dého spus­tit časo­míru. Tím budete vědět, kolik času jste na jakém úkolu přesně strávili.

„Chat“ je místo, kde můžete se svými kolegy deba­tovat v reálném čase. A pokud chcete mít sou­kromí jen s někte­rými z nich, můžete vytvá­řet oddě­lené sou­kromé místnosti. Jinak je vám k dis­po­zici veřejný chat, který je pro všechny členy týmu. „Calen­dar“ je kalen­dář. Zob­razují se v něm jednot­livé udá­losti, které jste do nástroje vlo­žili (nebo které vložíte přímo do kalen­dáře). Ten navíc nemu­síte mít jen jeden — vytvo­říte si jich tolik, kolik potře­bujete. Samo­zřejmě můžete kalen­dář expor­tovat do iCal/​Google Calen­dar. No a nebo si můžete ten Google Kalen­dář rovnou impor­tovat, pakliže jste jeho uživa­te­lem.

 „Files“ slouží ke správě vašich sou­borů. Každý sou­bor, který ve Strike­Base pou­žíváte, musíte prvně nahrát sem. A abyste v tom neměli nepo­řá­dek, můžete si všechno hezky pořá­dat do oddě­lených složek. „Notes“ je místo na poznámky. Můžete mít dokonce privátní poznámky, takže i když něco nechcete sdí­let se svými kolegy, pořád to do nástroje můžete nacpat! „Reports“ auto­ma­ticky gene­ruje a vizua­lizuje sta­tis­tiky — dokon­čené úkoly a čas, který jste na tom strávili. „Pro­jects“ slouží ke správě vašich pro­jektů. V úvodu jsme řekli, že jste dostali jeden star­tovní. Pokud chcete nový, jedno­duše ho vytvo­říte právě zde. V nepla­cené verzi můžete mít jen jeden pro­jekt a proto je nutné ten úvodní nejdříve archivovat. Nově vytvo­řený pro­jekt nějak pojmenujete a můžete dokonce zvo­lit, zda má k něja­kému již aktivnímu nějaký vztah. A také si impor­tovat kon­takty.

Co se týče správy kon­taktů, tak ta se nachází ve druhé polovině vysou­va­cího menu pod položkou „People“. Zde při­dáváte nové uživa­tele nebo je můžete impor­tovat ve svých Google kon­taktů. Další položky v menu jsou pro nasta­vené celého pro­středí.

Regis­trace a její pod­mínky
Pro pou­žívání se musíte regis­trovat. Nic jako letmé nakouknutí do nástroje umožněno není. Zadáváte své celé jméno, e-​mail, heslo, název vaší spo­lečnosti a URL adresu tře­tího řádu, na které se bude váš účet nacházet. Konkrétně tedy to, co bude před „.strike​base​.com“.

Cenová poli­tika aneb co to stojí
V základní verzi je nástroj zcela zdarma. Tato verze je ome­zena počtem pro­jektů (můžete mít jen jeden jediný) a mís­tem pro vaše sou­bory (k dis­po­zici máte jen 100MB). Pokud je pro vás jeden pro­jekt dosta­ču­jící a malý úložný pro­stor jste ochotni vyře­šit pou­ži­tím jiných nástrojů, nebu­dete mít jediný důvod k nákupu verze pla­cené. Ty jsou v nabídce celkem 4 a liší se počtem pro­jektů, které v nich můžete spravovat a také mís­tem, které je vyhrazeno pro vaše sou­bory. Ceny verzí se pohybují od $29 do $249 měsíčně. Pro více infor­mací se podívejte na obrázek.

Strike­Base v bodech

  • nástroj pro­jek­tového managementu
  • velmi chytře udě­laný, spousta skvě­lých a snadno pou­ži­telných funkcí
  • úkoly, poznámky, kalen­dář, reporty, cha­tovací místnosti, úložný pro­stor pro vaše soubory
  • základní verze zdarma, nutná registrace
Název Strike­Base
WWW http://​strike​base​.com
Cena Zdarma /​$29 /​$79 /​$149 /​$249
Náročnost Nená­ročný
Čeština Ne
Regis­trace Povinná
Tagy
Napsal Jesisem

Nej­čas­tější tagy