Motto: Dět­ský kou­tek je pří­stupný pro všechny dospělé. U nás si rád hraje každý.

Colegio

(8 — hla­sovalo uživatelů)

Nástroj pro řízení vašeho skvě­lého týmu! A konečně jsme se dočkali, pro­tože se jedná o český nástroj, který je (naštěstí) kompletně v češtině. Má jedno­duché ovlá­dání, je zcela zdarma a dis­po­nuje množ­stvím funkcí, které doopravdy vyu­ži­jete. Takže už prostě nic nemůže stát v cestě vašemu totálnímu pro­fe­si­o­nálnímu úspěchu.

K čemu Colegio je a na co jej můžete pou­žít?
Colegio je v základní verzi bez­platný online nástroj, který slouží potře­bám pro­jek­tového manage­mentu a ke vše­li­ja­kému tomu týmovému řízení. Jedná se tedy o pro­stor, do kte­rého vklá­dáte úkoly, sle­dujete jednot­livé akce v kalen­dáři, vedete tam plodné dis­kuze a samo­zřejmě máte místo pro své sou­bory.

Obrov­ská výhoda nástroje je, že je kompletně v češtině. Jestliže tedy máte nějaký ten tým (ať už se jedná o čtenář­ský krou­žek nebo pro­jekt mimo­řádné pra­covní důleži­tosti), určitě tenhle nástroj aspoň vyzkou­šejte. Třeba to bude doslova živná půda pro vaši pro­duk­tivitu!

Colegio: pra­covní pro­středí a práce v něm
Práce s nástro­jem je poměrně jedno­du­chá. Hodně tomu nahrává i fakt, že se jedná o nástroj, který je kompletně v češtině. Pakliže tedy narazíte na nějaký pro­blém, je velmi snadno řeši­telný. Po regis­traci (a ově­ření e-​mailové adresy) začnete práci v nástroji tím, že si založíte nový kolek­tiv. To může být organizace (pla­cená verze), tým (zdarma verze) nebo sku­pina (ome­zená zdarma verze). Pro naše nástro­jové potřeby jsme si zalo­žili tým a o tomto typu účtu tedy budeme dále pojednávat. Pro založení týmu musíte udě­lat jediné — zvo­lit jeho název a pak už se dostáváte k vlast­nímu jádru. Tedy k vlastní správě vašeho pro­jektu.

Celé pro­středí ovlá­dáte pomocí menu nalevo. Auto­ma­ticky je vybrán pře­hled, kde vidíte všechny novinky, které se v pro­jektu udály. Jelikož je nástroj stvo­řen pro spo­lu­práci, je vhodné si při­dat svoje kolegy a kama­rády hned na začátku. Slouží k tomu poslední tla­čítko levého menu. Na to kliknete a zadáte e-​mailové adresy osob, které do nástroje chcete pozvat.

K dis­po­zici máte dis­kuze, kde můžete zaklá­dat jednot­livá vlákna a vést v nich plodné debaty. Dále kalen­dář, ve kte­rém se auto­ma­ticky zob­razují data úkolů a udá­losti v týmu. Položka Doku­menty slouží ke správě sou­borů, které do Colegia chcete nahrát. Obrov­skou výho­dou je možnost pořá­dat je do složek, takže nehrozí zahl­cení a nějaké nepo­řádky. Nahrávaný sou­bor může mít maxi­mální velikost 30 MB.

Nedílnou sou­částí snad kaž­dého nástroje pro pro­jek­tový manage­ment jsou úkoly. I zde jsou poměrně hezky pro­pra­cované, takže k nim můžete při­řa­dit i odpo­vědnou osobu, datum ukon­čení nebo nahrát sou­bor. Položka kon­takty je vlastně takový adre­sář, do kte­rého si můžete uklá­dat kon­takty na osoby nebo firmy, jež jsou pro váš tým relevantní. Na pravé straně se nachází pře­hledný výpis kalen­dáře a úkolů, takže nikdy na nic neza­po­menete.

Regis­trace a její pod­mínky
Pro pou­žití se musíte zaregis­trovat. Zadáváte svoji e-​mailovou adresu, heslo, oslo­vení a také své pravé jméno a pří­jmení. Pakliže odsou­hla­síte i pod­mínky pou­žití, při­jde vám na zadanou e-​mailovou adresu odkaz, na který kliknete. Tím celý pro­ces regis­trace završíte.

Cenová poli­tika aneb co to stojí
V základní verzi je nástroj zdarma a pokud jste tým a stačí vám 1 GB pro­storu pro vaše sou­bory, bude pro vás zdarma i nadále. Pakliže jste ale organizace, která chce nějaké funkce navíc (třeba 5 GB pro­stor pro data a nebo možnost tvo­řit si uvnitř organizace další týmy), musíte si kou­pit verzi pla­cenou za 200 Kč měsíčně. V obou verzích je možnost dokou­pit si další GB pro vaše data. Ještě je kromě týmu a organizace nutno zmínit sku­pinu. Ta je též zdarma, ale umožňuje obsahuje pouze kalen­dář a možnost dis­kuze. Je jen na vás, co si po regis­traci zvo­líte.

Colegio v bodech

  • nástroj pro­jek­tového managementu
  • kompletně v češtině
  • jedno­duchý a přehledný
  • základní verze zdarma, nutná registrace
Název Colegio
WWW http://​colegio​.cz
Cena Zdarma /​200 Kč
Náročnost Nená­ročný
Čeština Ano
Regis­trace Povinná
Tagy
Napsal Jesisem

Nej­čas­tější tagy