Motto: Jsme jako cuk­rárna, ve které můžete sníst, co chcete a nic za to neplatíte.

Volerro

(1 — hla­sovalo uživatelů)

Pro­jek­tový manage­ment hodně zjedno­du­šeně. A také pře­hledně, rychle a pro­fe­si­o­nálně. Pokud víte, že k pro­jek­tovému štěstí potře­bujete hlavně nějaký pro­stor pro vaše úkoly, sou­bory a tro­chu toho dis­ku­tování, je pro vás Volerro jasná volba!

K čemu Volerro je a na co jej můžete pou­žít?
Volerro je v základní verzi bez­platný online nástroj, který slouží potře­bám pro­jek­tového manage­mentu. To zna­mená, že si zde založíte pro­fil a následně pro­jekt, do kte­rého při­zvete své kolegy, spo­lu­pra­covníky a kama­rády. Následně si vytvo­říte nástěnky, které repre­zen­tují určité části vašeho pro­jektu (ať už nějaké vývo­jové úseky nebo jednot­livé činnosti, které řešíte). Na ně pak vklá­dáte úkoly a sou­bory, které jsou pro danou oblast relevantní. K dis­po­zici máte zprávy i komen­táře, takže se nemu­síte bát, že by konverzace vázla.

Volerro je velmi jedno­duchý nástroj, což jej odli­šuje od běžných pro­jek­tových manage­mentů a zároveň to z něj dělá účinného pomocníka i v těch chví­lích, kdy máte nějaký menší pro­jekt (tedy žádnou firemní pro­fe­si­o­na­litu). Menším pro­jek­tem mys­líme třeba čtenář­ský krou­žek, plánování svatby nebo sys­tém učení se s kama­rády ve zkouš­kovém období. Zkrátka coko­liv potře­bujete pevně držet v rukou a nechcete se nechat svazovat něja­kým robust­ním nástro­jem.

Volerro: pra­covní pro­středí a práce v něm
Pracuje se v pro­jek­tech. A přesně proto začnete svoji práci v nástroji tím, že si jeden založíte — pojmenujete ho a určíte, zda je sou­kromý (pokud ano, mohou do něj nahlížet pouze vybraní členové ze všech členů, které do nástroje při­dáte cel­kově), dodáte tagy a vytvo­říte první „boards“. Tedy nějaké nástěnky (například pro kaž­dou fázi pro­jektu jednu). Zbývá jen pozvat vaše spo­lu­pra­covníky vložením jejich e-​mailových adres, na které jim při­jde pozvánka. A tím jste při­pra­veni na vlastní správu vašeho pro­jektu.

Poté, co otevřete nově vytvo­řený pro­jekt, jsou zob­razeny nástěnky, které jste při­dali. Přímo na ně můžete začít při­dávat úkoly a sou­bory, které se k nim nějak vztahují. U úkolů můžete kromě odpo­vědné osoby dodat i datum dokon­čení, nahrát sou­bor a úkol oko­men­tovat. Také je vhodné k nim při­řazovat barvy, pomocí kte­rých pak můžete úkoly fil­trovat. Rovněž lze fil­trovat dle odpo­vědných osob nebo data předpoklá­daného ukon­čení, jež byly k jednot­livým úkolům nasta­veny. V pro­jektu můžete zaklá­dat nové nástěnky, při­zvat další spo­lu­pra­covníky a vklá­dat komen­táře.

Podobně jako pro­jekty můžete spravovat i týmy. Vytvo­říte si nový tým (pojmenujete ho) a vložíte na něj jednot­livé členy (pomocí jejich e-​mailových adres). U pro­jektů pak můžete rovnou vybrat celý tým a nemu­síte jednot­livé osoby při­dávat zvlášť. V horním menu nástroj je ještě položka „Messages“, díky které můžete přímo jednot­livým spo­lu­pra­covníkům posí­lat sou­kromé zprávy.

Regis­trace a její pod­mínky
Pro pou­žívání nástroje se musíte zaregis­trovat. Zadáváte své jméno, e-​mail a heslo. Poté ještě musíte kliknout na ově­řovací odkaz, který vám při­jde na zadanou e-​mailovou adresu. Tím je regis­trace dokon­čena a vy můžete nástroj začít pou­žívat.

Cenová poli­tika aneb co to stojí
Nástroj je v základní verzi zdarma. Tato verze je totálně pou­ži­telná, nicméně má 2 ome­zení. K dis­po­zici máte jen 100MB úložiště pro vaše sou­bory, které do nástroje nahrajete a můžete mít maxi­málně 3 pro­jekty. Jestliže potře­bujete něco víc, jsou k dis­po­zici 2 pla­cené verze. První z nich je Busi­ness za $7.99 na uživa­tele měsíčně. Tato verze při­náší neo­me­zené množ­ství pro­jektů a 10GB úložiště pro vaše data. Druhou pla­cenou verzí je Enterprise za $9.99 na uživa­tele měsíčně. Její přesnou výhodu nebyly Nástroje schopni zjis­tit, ale údajně to má být něco v tom smyslu, že zís­káte firemní identitu a možnost jednotného při­hlašování. Velikost pro­storu pro vaše sou­bory je shodná s první pla­cenou verzí (10GB).

A pokud byste měli v pla­cené verzi pocit, že potře­bujete ještě více místa pro své sou­bory, můžete si ho dokou­pit. Dalších 10GB za $2 měsíčně, 20GB za $4 měsíčně a třeba 500GB za $100 měsíčně.

Volerro v bodech

  • zjedno­du­šený pro­jek­tový management
  • v základní verzi lze mít maxi­málně 3 pro­jekty a 100MB nahraných souborů
  • snadné ovlá­dání, velká přehlednost
  • základní verze zcela zdarma, nutná regis­trace, 2 pla­cené verze
Název Volerro
WWW http://​volerro​.com
Cena Zdarma /​$7.99 /​$9.99
Náročnost Nená­ročný
Čeština Ne
Regis­trace Povinná
Tagy
Napsal Jesisem

Nej­čas­tější tagy