Motto: Máme vždy perfektně uklizeno, každý nástroj najdete tam, kde jste ho nechali.

Azendoo

(1 — hla­sovalo uživatelů)

Pro­jek­tový manage­ment který kromě totální pou­ži­telnosti lahodí i vašemu oku. Skvěle nade­signovaný, v bez­platné verzi totálně pou­ži­telný. Je radost v něm pra­covat, prostě nakoukněte, jelikož slova na to nestačí!

K čemu Azen­doo je a na co jej můžete pou­žít?
Azen­doo je v základní verzi bez­platný online nástroj, který slouží potře­bám pro­jek­tového manage­mentu. Tato základní verze je ome­zena pouze na 10GB pro­storu pro vaše data a také tím, že nemů­žete vytvá­řet tajné (privátní) „Sub­jects“, což jsou nějaká (řekněme) témata (takové uce­lené balíčky činností), do kte­rých vklá­dáte jednot­livé úkoly. Nicméně tímto úvodem chceme říci to, že nástroj je v základní verzi naprosto bez­pro­blé­mově pou­ži­telný a není moc velká prav­dě­po­dobnost, že byste potře­bovali zakou­pit verzi pla­cenou. Což je u nástrojů pro pro­jek­tový manage­ment docela oje­di­nělé. A přesně proto jsme to tu potře­bovali zmínit.

V nástroji si tvo­říte jednot­livé „Workspa­ces“. Ty by se daly ozna­čit jako konkrétní pro­jekty, které řešíte. Dodáte do nich totiž své spo­lu­pra­covníky, témata („Sub­jects“) a úkoly. Workspa­ces i Sub­jects můžete mít, kolik jen chcete. A pokud jich máte opravdu více, můžete vyu­žit pře­hledu, který vám zob­razuje úkoly i zprávy ze všech najednou. Takže vám nikdy nic neu­teče a vy budete prostě super­pro­duk­tivní.

Azen­doo: pra­covní pro­středí a práce v něm
Práce s nástro­jem je úžasně jedno­du­chá a intui­tivní. Stačí si nástroj jednou pro­kli­kat a neměli byste s tím mít žádné pro­blémy. Během regis­trace jste si zalo­žili první Workspace a při­dali jste do něj osoby, které s vámi budou spo­lu­pra­covat. Dalším krokem je založení Sub­ject ve Workspace.

Při vytvá­ření jednot­livých Sub­jects musíte kromě jejich jména vložit také e-​mailové adresy vašich spo­lu­pra­covníků (nebo je můžete rovnou vybrat z jiného Workspace, pokud tyto osoby v nástroji již figu­rují). Také můžete pou­žít své Google kon­takty, pakliže jste si pro­po­jili svůj Google účet s Azen­doo. A tím se dostáváte k možnosti při­dávat úkoly. Úkoly a možnosti jejich nasta­vení jsou vskutku bohaté. Kromě kla­sických věcí, jako jsou odpo­vědné osoby nebo předpoklá­dané datum dokon­čení můžete dodat i sou­bory (pokud k úkolu nahráváte sou­bory, můžete je při­dat bu ze svého počí­tače nebo z nějaké další online služby, pokud ji s nástro­jem pro­po­jíte — Box, Drop­box, Google DriveEvernote), ozna­čit úkol jako sou­kromý nebo ho oko­men­tovat. Takto při­dané úkoly, které jsou při­řazeny k vaší osobě, se auto­ma­ticky zob­razují v „All my tasks“, což je první položka levého menu. Díky tomu budete mít vždycky pře­hled o tom, co máte (a nemáte) zrovna udě­lat. Tento výpis pochází ze všech workspace, ve kte­rých něja­kým způ­so­bem figu­rujete.

Ihned pod „All my tasks“ se nachází položka „All messages“, kde jsou vypsány všechny pro vás relevantní zprávy ze všech workpace, kte­rých jste členem. Zprávy můžete psát do jednot­livých Workspa­ces nebo přímo do Sub­jects (lze je rovněž obo­ha­covat o sou­bory).

Poslední věcí, kte­rou nutně potře­bujeme zmínit (máme na paměti, že moc dlouhé nástro­jové články kaž­dého jen otravují), je váš pro­fil. Vpravo nahoře jsou jednak notifikace a také váš pro­fil. Kromě kla­sických infor­mací totiž obsahuje další sou­pis úkolů (a zpráv i doku­mentů), které jsou pro osobu, jejíž pro­fil zob­razujete, relevantní.

Regis­trace a její pod­mínky
Pro práci s nástro­jem se musíte regis­trovat. Zadáváte pouze svůj e-​mail (nebo se můžete regis­trovat pomocí svého Google účtu). V dalším kroku jste vyzváni, abyste nástroji pro­zra­dili své jméno, heslo (to, které chcete pou­žívat pro při­hlašování do nástroje) a lokaci (tedy kde se vlastně nacházíte). V prvním kroku si můžete nahrát i ava­tar. Ve druhém kroku zadáte e-​mailové adresy svých kolegů a spo­lu­pra­covníků, kte­rým při­jde pozvánka do nástroje. Ve tře­tím (posledním) kroku svůj pro­jekt („Workspace“) nějak (honosně) pojmenujete. A regis­trace je kompletní!

Cenová poli­tika aneb co to stojí
Nástroj je v základní verzi zcela zdarma. Tato verze však má svá ome­zení (například „jen“ 10GB pro­storu pro vaše data, neo­me­zený počet úkolů, dostupnost mobilních aplikací i možnost pro­po­jení s dalšími služ­bami). Jedná se tedy o kompletně a totálně pou­ži­telnou verzi. Pakliže ale chcete třeba více místa nebo něja­kou tu skvě­lou službu navíc, má pro vás nástroj v rukávu hned 2 pla­cené verze.

První z nich je Team za $5 měsíčně na uživa­tele. K dis­po­zici máte 50GB pro­storu pro svá data a lepší možnosti admi­nis­trace (a též podpory ze strany posky­tova­tele). Druhou pla­cenou verzí je Busi­ness za $9 měsíčně za jednoho člena. Místo pro vaše sou­bory je neo­me­zené a máte opět lepší podporu ze strany posky­tova­tele.

Azen­doo v bodech

  • nástroj pro­jek­tového managementu
  • skvěle nade­signovaný, jedno­duše použitelný
  • základní verze zcela zdarma, nutná registrace
Název Azen­doo
WWW http://​azen​doo​.com
Cena Zdarma
Náročnost Nená­ročný
Čeština Ne
Regis­trace Povinná
Tagy
Napsal Jesisem

Nej­čas­tější tagy