Motto: Jsme dostupní 247; nemu­síte čekat, až otevře kopí­rovací cen­t­rum nebo lunapark.

Reverb

(0 — hla­sovalo uživatelů)

Pro­jek­tový manage­ment tro­chu jinak! Jedno­duše a pouze s tím, co k pro­jek­tovému řízení opravdu potře­bujete — vaši kolegové, pro­jekty, úkoly, sou­bory a poznámky či pro­stor pro dis­kuzi. Ovlá­dání snadné, takže se nikdo nebude moct vymlou­vat, že nemůže pořádně pracovat.

K čemu Reverb je a na co jej můžete pou­žít?
Reverb je bez­platný online nástroj, který slouží potře­bám pro­jek­tového manage­mentu. Nástroj je v době psaní našeho nástro­jového článku ještě docela v plen­kách, takže je zatím kompletně zdarma a nena­bízí žádné super­pokro­čilé funkce. Také si do něj můžete pozvat jen 10 spo­lu­pra­covníků a k dis­po­zici máte jen 10 MB pro­storu pro vaše sou­bory. Nástroje doufají, že se to tro­chu roz­jede, nicméně už v této fázi nemů­žeme mlu­vit o tom, že je nástroj nepo­u­ži­telný. Tvůrci sli­bují, že na tom usi­lovně pracují.

Pro­jek­tový manage­ment vám umožňuje poho­dlně řídit tým z tepla domova. Zadáváte si úkoly, dis­ku­tujete, vyměňujete si sou­bory. Vše jde hladce, pro­fe­si­o­nálně a šetří vám to nervy. I sebe­menší pro­jekt si zaslouží vlastní online pro­stor. Nevá­hejte a vyzkou­šejte to, už nikdy nebu­dete chtít jinak!

Reverb: pra­covní pro­středí a práce v něm
Nástroj není nikterak složitý a po prvním rozkou­kání byste s jeho ovlá­dáním neměli mít pro­blémy. Po při­hlá­šení je nutno začít tím, že si vytvo­říte nějaký pro­jekt. Pro správu pro­jektů slouží druhá položka v horním menu — „Pro­jects“. Nový pro­jekt pojmenujete a můžete mu při­dat i nějaký popi­sek. Pokud ho ozna­číte jako „Default“, budou ve všechny úkoly a akce ode­hrávat v tomto pro­jektu, pokud to přímo expli­citně u dané akce nena­stavíte jinak. Pokud tedy máte pro­jektů více a víte, že jeden budete pou­žívat daleko čast­ěji, než ty ostatní, je vhodné toto políčko zaškrtnout. A tím máte svůj první pro­jekt a můžeme se podívat na při­dávání úkolů.

Do správy úkolů se opět dostanete přes horní menu položkou „Tasks“. Je dobré mít na paměti, že v tuto chvíli se nena­cházíte v konkrét­ním pro­jektu, ale ve správě všech úkolů, které v nástroji máte. Nově při­dávaný úkol pojmenujete, popí­šete ho, vybe­rete pro­jekt, do kte­rého patří, dodáte tagy, datum dokon­čení, pri­o­ritu a třeba i nějaký sou­bor, který se k úkolu vztahuje. Další položkou v horním menu jsou tagy, které zob­razují všechny tagy, které jste ve svých pro­jek­tech pou­žili. Můžete na ně kliknout a vyfil­trovat si tak obsah, který je pro vás aktuálně relevantní. Další položkou jsou „Fri­ends“, pro­tože se přece jedná o pro­jek­tový manage­ment. Nemů­žete v něm tedy být úplně sami. Své spo­lu­pra­covníky si pomocí jejich e-​mailových adres pozvete právě zde.

Pokud se teď vrá­títe do správy pro­jektů a vybe­rete si ten, který jste si na začátku zalo­žili, objeví se vám nové horizon­tální menu, které se však vztahuje pouze k tomuto pro­jektu. Můžete si pro­cházet aktuální aktivitu, spravovat úkoly, vybí­rat z přá­tel, které jste při­dali své spo­lu­pra­covníky (a nastavit jim práva), psát poznámky a také spravovat nahrané sou­bory, které patří k vybranému pro­jektu.

Regis­trace a její pod­mínky
Regis­trace je povinná. Musíte zadat své jméno, e-​mailovou adresu a heslo.

Cenová poli­tika aneb co to stojí
Nástroj je zcela zdarma.

Reverb v bodech

  • jedno­duchý pro­jek­tový management
  • pro­jekty, úkoly, poznámky, sou­bory, spolupracovníci
  • neo­me­zené množ­ství úkolů i projektů
  • zcela zdarma, nutná registrace
Název Reverb
WWW http://​rever​bapp​.com/
Cena Zdarma
Náročnost Nená­ročný
Čeština Ne
Regis­trace Povinná
Tagy
Napsal Jesisem

Nej­čas­tější tagy