Motto: Pří­jemné pro­středí a káva zdarma ke kaž­dému nástroji (jen si ji musíte uvařit).

Správa osobních infor­mací

Správa osobních infor­mací

Velmi roz­sáhlá katego­rie, ve které najdete všechno, co potře­bujete k vylepšení osobní pro­duk­tivity: deníčky, zápisníky, adre­sáře, kalen­dáře, time tracking i nástroje určené pro pořá­dání myš­lenek. Tím mys­líme třeba tvo­řítka myš­len­kových map a elek­tro­nické lepivé papírky či kor­kové nástěnky.

Todo​.ly

(1 — hla­sovalo uživatelů)

Todo​.ly je pře­hledný úkolní­ček, který dá vašim povinnos­tem konečně řád. Zapo­meňte na tisíce nepo­u­ži­telných funkcí, které konku­renční nástroje často nabízejí — zde máte prostě jen to hlavní a důležité: vaše úkoly!

Bubbles

(0 — hla­sovalo uživatelů)

Máte rádi staré dobré ručně psané dopisy a jste nešťastní z toho, že ta krása, svo­boda a kre­a­tivita, která se v nich skrývá, byla vytla­čena e-​maily? Pokud ano, je tenhle nástroj přesně pro vás. Do e-​mailů totiž při­náší hravost ručně psaným dopi­sům vlastní!

Nut­cache

(0 — hla­sovalo uživatelů)

Máte firmu, jste fre­e­lan­cer nebo třeba neziskovka? Všichni potře­bují mít pořá­dek ve svých účtech! Jakmile dojde na peníze, je nutné mít po ruce opravdu mohutný nástroj, který vám umožní vytvá­řet pro­fe­si­o­nální fak­tury a spo­čí­tat si všechno, co se kolem vašeho byz­nysu točí!

postpone

(0 — hla­sovalo uživatelů)

Opět tro­chu nový způ­sob správy vašich úkolů! Pokud stále zkou­šíte najít svého úkolníč­kového favo­rita, je postpone horký kan­di­dát na vašem zkou­še­cím seznamu. Jedná se o naprosto nový a svěží nástroj, který by roz­hodně neměl minout ani ty, kteří mají svůj úkolní­ček dávno vybraný.

Make­So­me­Time

(0 — hla­sovalo uživatelů)

Nyní máte jedi­nečnou možnost spravovat svůj čas opravu pro­fe­si­o­nálně. Tenhle nástroj vás nechá měřit čas, který strávíte na urči­tém úkolu. Ale to není všechno! Navíc si můžete při­dat kli­enty, pro které pracujete, všechnu dřinu si pěkně napo­čí­tat a vystavit fakturu.

Fetch­no­tes

(0 — hla­sovalo uživatelů)

Hle­dáte nástroj na správu svých pozná­mek, který bude mini­ma­lis­tický tím, co umí a zároveň to bude umět dělat doopravdy dobře? Pak vyzkou­šejte Fetch­no­tes! Nástroj pro správu vašich pozná­mek. I na vašich mobilních zařízeních!

Min­d­Mup

(2 — hla­sovalo uživatelů)

Myš­len­kové mapy jsou skvělé! A stejně tak tenhle nástroj, který slouží k jejich tvorbě. Je nesku­tečně snadné ho ovlá­dat, dis­po­nuje množ­stvím kláve­sových zkra­tek a navíc ho můžete pro­po­jit s Google Drive a spo­lu­pra­covat s kama­rády. A umí toho samo­zřejmě daleko daleko víc — například si ho můžete pře­tvo­řit v úkolní­ček! Vaše myš­len­ková mapa se tak stane jedním velkým pro­jek­tem, který se štěpí na menší podúkoly, které můžete úžasně jedno­duše spravovat. Navíc vás neče­kají žádná ome­zení a obs­trukce v podobě něja­kého regis­trování, pro­tože na něco takového nástroj vůbec nehraje. V pod­statě při­jdete a jste rovnou v edi­toru, kde začnete ihned svoji mapu tvo­řit. Jedno­duché, rychlé a snadné. Navíc zdarma a ještě s kama­rády. Co více si přát? Dejte tomuhle kousku šanci!

Popplet

(1 — hla­sovalo uživatelů)

Chcete vizuálně hezké a na ovlá­dání nesložité tvo­řítko myš­len­kových map, které má i ve zdarma verzi všechny funkce a vymoženosti? Tak to pak chcete Popplet! Kromě kla­sických úprav jednot­livých uzlů vám nabízí třeba pre­zen­tační mód, takže jakmile si svoje myš­lenky hezky uspo­řá­dáte, můžete je rovnou odpre­zen­tovat světu!

Memofon

(0 — hla­sovalo uživatelů)

Myš­len­kové mapy zase tro­chu jinak! Pokud vás nebaví si jednot­livé bub­linky kli­kat a zdržovat se tím, je pro vás tenhle nástroj jako stvo­řený. Zde totiž myš­len­kovou mapu jenom píšete a její grafické ztvárnění dělá nástroj za vás. V pod­statě si píšete zápisky a mapa se vizua­lizuje hned vedle nich.

Coggle

(3 — hla­sovalo uživatelů)

Máte rádi myš­len­kové mapy? Chcete je tvo­řit i online a doopravdy si to užívat? Žádná zby­tečná otravná nasta­vení; jen vy, vaše myš­lenky a na konci vizuálně nád­herná mapa. Coggle vám umožní vytvá­řet vizuálně velmi zají­mavé myš­len­kové mapy přímo v okně vašeho pro­hlížeče. A dokonce při tom můžete spo­lu­pra­covat s kama­rády. Nakoukněte, fakt skvost!

Nej­čas­tější tagy