Motto: Pří­jemné pro­středí a káva zdarma ke kaž­dému nástroji (jen si ji musíte uvařit).

Správa osobních infor­mací

Správa osobních infor­mací

Velmi roz­sáhlá katego­rie, ve které najdete všechno, co potře­bujete k vylepšení osobní pro­duk­tivity: deníčky, zápisníky, adre­sáře, kalen­dáře, time tracking i nástroje určené pro pořá­dání myš­lenek. Tím mys­líme třeba tvo­řítka myš­len­kových map a elek­tro­nické lepivé papírky či kor­kové nástěnky.

Nozbe

(0 — hla­sovalo uživatelů)

Perfektní úkolní­ček, který obsahuje jen to, co během zadávání a plnění úkolů doopravdy potře­bujete. A dokonce vám i napo­čítá čas, který musíte něja­kému pro­jektu věnovat. Nahrávejte si s úkoly sou­vi­se­jící sou­bory nebo si účet pro­pojte s dalšími online nástroji a usnadněte si tak práci. Vaší pro­duk­tivitě už v cestě nic nestojí!

Do

(0 — hla­sovalo uživatelů)

Dob­rých nástrojů pro­jek­tových manage­mentů a úkolníčků není nikdy dost, pro­tože kaž­dému vyhovuje něco totálně odlišného. Do je velmi jedno­duchý a designově čistý nástroj, který slouží ke správě úkolů. A aby toho nebylo málo, můžete si v něm zaklá­dat i sku­piny a při­dávat své kolegy a kama­rády, se kte­rými potře­bujete komu­ni­kovat a spolupracovat.

DropTask

(2 — hla­sovalo uživatelů)

A je to tady. Úkolní­ček, který konečně zato­čil se sta­rým a nudným stylem zápisu úkolů. Už žádné seznamy, které v sobě nemají žádnou kloudnou sou­vis­lost. Otevřete náruč i mysl této úžasné novince — DropTask!

Todo­ist

(1 — hla­sovalo uživatelů)

Stále pat­říte k lidem, kteří si ještě v tom moři úkolníčků nevy­brali svého favo­rita? Třeba se vám to konečně povede. Před­stavujeme Todo­ist: čistý design, snadné ovlá­dání, dostupnost online i offline a na nej­růz­nějších platfor­mách. Už není na co se vymlou­vat. Správa úkolů nikdy nebyla tak jedno­du­chá a při­tom tak mocná!

Orchestra

(1 — hla­sovalo uživatelů)

Orchestra je online úkolní­ček, který se snaží spo­jit co nej­více doopravdy uži­tečných funkcí s jedno­duchým a pře­hledným designem. A navíc umožňuje i spo­lu­práci s kolegy a kama­rády, takže je z toho nako­nec mini­ma­lis­tický nástroj pro­jek­tového managementu.

WorkFlowy

(1 — hla­sovalo uživatelů)

Hle­dáte snadno pou­ži­telný a pře­hledný nástroj pro rych­lou správu vašich pozná­mek a úkolů? Takový, který budete doopravdy pou­žívat? Vyzkou­šejte WorkFlowy! Naprosto čistý a jedno­duchý design. Rych­lost ovlá­dání zaru­čena pomocí kláve­sových zkratek.

HiTask

(0 — hla­sovalo uživatelů)

Online úkolní­ček zase tro­chu jinak. Můžete si do něj jen oby­čejně vklá­dat své úkoly. Ale také k nim můžete při­dávat nej­růz­nější barvičky a pro­jekty a pak je podle toho fil­trovat. Navíc je vám auto­ma­ticky gene­rován pře­hledný kalen­dář, který si můžete pro­po­jit s vaším osobním online kalen­dá­řem. A aby toho nebylo málo, je pama­továno dokonce i na spo­lu­práci s kolegy a kamarády.

Tood­ledo

(0 — hla­sovalo uživatelů)

Také stále zápa­síte s nedo­statkem času? Barevné lís­tečky jsou sice osvěd­čené, ale někdy se neče­kaně ztratí a s nimi i šance na úspěšné dokon­čení úkolu? Seznamte se s Tood­ledo – online nástro­jem, který vám pomůže lépe zorganizovat váš čas.

42tasks

(1 — hla­sovalo uživatelů)

Jedno­duchý, skvěle řešený a hlavně pou­ži­telný úkolní­ček, který umožňuje dokonce i spo­lu­práci s kolegy a kama­rády. Vše velmi pře­hledně a rychle. Funkčně v pro­hlížeči, ale i v chyt­rém telefonu.

Exob­rain

(1 — hla­sovalo uživatelů)

Bra­in­stor­ming? Myš­len­kové mapy? Stále aktuální témata! Exob­rain při­chází zase s něčím tro­chu novým. S něčím, co vám třeba bude konečně pasovat. Milá grafika, snadné ovlá­dání. Nakoukněte do světa chyt­rých a bys­trých mozků — naučte se pou­žívat myš­len­kové mapy ku pro­spě­chu svému!

Nej­čas­tější tagy