Motto: Pří­jemné pro­středí a káva zdarma ke kaž­dému nástroji (jen si ji musíte uvařit).

Správa osobních infor­mací

Správa osobních infor­mací

Velmi roz­sáhlá katego­rie, ve které najdete všechno, co potře­bujete k vylepšení osobní pro­duk­tivity: deníčky, zápisníky, adre­sáře, kalen­dáře, time tracking i nástroje určené pro pořá­dání myš­lenek. Tím mys­líme třeba tvo­řítka myš­len­kových map a elek­tro­nické lepivé papírky či kor­kové nástěnky.

Coo­len­dar

(0 — hla­sovalo uživatelů)

Coo­len­dar je cool plánovač vašeho času. Jeho výho­dou je pou­žívání „lid­ského“ jazyka (ale pouze ang­lického) pro zadávání úkolů. Můžete tedy pou­žít různé for­mulace, jako např. dnes, zítra, v neděli, až naprší a uschne, za uher­ský rok… Jeho pou­žívání je tak jedno­duché, že víc to už asi nejde!

Upto­thesky

(0 — hla­sovalo uživatelů)

Tou­žíte mít online dení­ček, ale musí být jedno­duchý na pou­žívání, chráněný proti vykra­dení a měl by při­ná­šet i něco navíc? Okoukněte Upto­thesky! Je to dení­ček, adre­sář i uklá­dátko zají­mavých odkazů!

30 Boxes

(0 — hla­sovalo uživatelů)

Zapo­mínáte doma diář a nevíte tak, kdo má kdy naro­zeniny? Nepa­ma­tujete si, kdy máte jakou poradu, kdy jste si domlu­vil pro­hlídky u dok­torů či fil­mový večer s kama­rády? Pomoc je poměrně snadná, jediné, co musíte udě­lat, je pou­žívat nějaký vhodný online nástroj! A přesně ten tu pro vás máme. Jedná se o nástroj, který vám online usnadní život! 30 Boxes si bude pama­tovat vše za vás. Jen ho nesmíte zapo­mínat plnit úkoly. Nechat ho doma ani nemů­žete, neboť všude kde budete online jej budete mít sebou.

My Memo­ries Are

(0 — hla­sovalo uživatelů)

Chcete si psát deník? My Memo­ries Are je vizuálně při­taž­livý nástroj, který pro to byl stvo­řen. Svoje denní záznamy navíc můžete obo­ha­tit o obrázky, videa nebo různé dokumenty!

Notes​.io

(0 — hla­sovalo uživatelů)

Nutně si někam potře­bujete napsat aktuální nápad nebo poznámku a ide­álně tento online lís­tek hned ode­slat do světa a sdí­let s kolegy? Notes​.io je řešení!

Dre­am­bo­ard

(3 — hla­sovalo uživatelů)

Fas­ci­nují vás vaše sny? Chcete se o nich dozvě­dět víc? Nebo si žádné své sny nepa­ma­tujete a chcete, aby se to změnilo? Zapojte se do tohoto unikát­ního nástroje a popi­sujte své sny nebo aspoň jejich střípky. Každý den. Možná pře­kvapíte sami sebe.

Luci­dity

(1 — hla­sovalo uživatelů)

Fas­ci­nují vás sny? Pište si o nich deník! Papí­rový deník je sice skvělá věc, ale ten online vám nabízí různé funkce navíc. Kromě toho, že vám ho nikdo cizí nebude moct číst, vytváří i časové osy, sta­tis­tiky a grafy. A pou­žívání vás bude bavit, pro­tože čím více ho budete pou­žívat, tím více funkcí bude mít!

Journa­ma­tic

(0 — hla­sovalo uživatelů)

Chtěli byste mít deník, ale víte, že prostě nejste schopni si do něj každý den napsat zápis? Pokud již pou­žíváte nějaké online služby (Twit­ter, Face­book, Tum­blr a tak podobně), vlastně si (nevě­domky) deník píšete! Journa­ma­tic vám posbírá data z nástrojů, které pou­žíváte a deník vzniká takřka automaticky!

Pen­mia

(1 — hla­sovalo uživatelů)

Tou­žíte po online deníku nebo jen semeništi vašich vzpo­mínek? Máte rádi jedno­duchost, pou­ži­telnost a bez­pečnost? Vyzkou­šejte Pen­mia. Zabez­pe­čený deník, který můžete (ale nemu­síte) sdí­let s kamarády.

Paymo

(1 — hla­sovalo uživatelů)

Žádáte si podrobný pře­hled vaší pro­duk­tivity? Pěkně na minuty a pře­hledně u jednot­livých ukolů? Paymo je řešením! Pro­po­juje pro­jek­tový manage­ment a time tracking (měření času) a navíc je v češtině! Co víc si přát? Vaší pro­duk­tivitě už nestojí v cestě vůbec nic!

Nej­čas­tější tagy