Motto: Jsme dostupní 247; nemu­síte čekat, až otevře kopí­rovací cen­t­rum nebo lunapark.

Správa osobních infor­mací

Správa osobních infor­mací

Velmi roz­sáhlá katego­rie, ve které najdete všechno, co potře­bujete k vylepšení osobní pro­duk­tivity: deníčky, zápisníky, adre­sáře, kalen­dáře, time tracking i nástroje určené pro pořá­dání myš­lenek. Tím mys­líme třeba tvo­řítka myš­len­kových map a elek­tro­nické lepivé papírky či kor­kové nástěnky.

Wri­dea

(0 — hla­sovalo uživatelů)

Online místo pro vaše nápady a myš­lenky, které můžete poho­dlně sdí­let se svými kolegy a kama­rády. Bra­in­stor­ming v online světě v pří­jemné a pou­ži­telné podobě.

Todo List Me

(0 — hla­sovalo uživatelů)

Úkolníčků a růz­ných poznám­kovačů je v internetu opravdu hodně, pro­tože je velmi důležité vybrat si takový, který doko­nale vyhovuje přesně vám. Todo List Me je pře­hledný, jedno­duchý a hlavně použitelný.

Time­To­Meet

(0 — hla­sovalo uživatelů)

Máte tým a plánujete setkání? Pořád se nemů­žete domlu­vit? Doha­dování na Face­booku vás nebaví a neu­stálé pře­po­sí­lání e-​mailů, na které nikdo stejně neod­po­vídá, je pro vás už noční můra? Nebo máte v plánu pořá­dat večí­rek a nevíte, kdy je nej­lepší doba? Zeptejte se ostat­ních v Time­To­Meet a budete mít jasno! Hned a bez rozčilování.

Listhings

(0 — hla­sovalo uživatelů)

Chcete zvýšit svoji pro­duk­tivitu? Lépe komu­ni­kovat se svým týmem? Neza­po­menout na žádný úkol, který máte udě­lat? Zkou­šeli jste to mockrát, ale obrov­ské nástroje pro time manage­ment vás spo­leh­livě odra­dily? Vyzkou­šejte Listhings! Je to úplně mini­ma­lis­tický nástroj, který vám umožňuje pokrývat nástěnku lepivými papírky!

TShe­ets

(0 — hla­sovalo uživatelů)

Jednou z metod zvýšení pro­duk­tivity je i měření času (tzv. time tracking). Jasně uvi­díte, jakou dobu trávíte u nějaké činnosti a díky tomu můžete svůj den a jeho náplň daleko lépe koor­di­novat. Prostě se můžete zbavit těch činností, které jsou k ničemu, nijak vás neo­bo­hacují a jen vás o čas okrá­dají. Když už nic jiného, roz­hodně je zají­mavé zjis­tit, kolik času během dne doslova splách­nete do květináčů.

Thun­der­Task

(0 — hla­sovalo uživatelů)

Jste zavaleni nej­růz­nějšími úkoly? Od čistě pra­covních a pro­fe­si­o­nálních úloh přes úkoly stu­dijní až po věci, které se týkají obsta­rávání domácnosti (jako třeba takový nákup potravin nebo droge­rie)? Chce to prostě chytrý úkolní­ček! Dejte šanci Thun­der­Tasku — má to fakt zmáknuté!

Kanban2go

(1 — hla­sovalo uživatelů)

Máte dost ulepených papírků a neko­nečných úkolníčků? Vždycky je někde zapo­menete nebo nejsou zrovna po ruce a vy mrháte čas tím, že se je snažíte najít? Nebo si úkol rovnou špatně zapa­ma­tujete? Online úkolní­ček je řešení! Kanban2go je řešení. Rychle, mile, jedno­duše a hlavně online!

Wun­der­list

(1 — hla­sovalo uživatelů)

Hle­dáte doopravdy jedno­duchý, pou­ži­telný a pře­hledný úkolní­ček, který je snadno dostupný i na vašich mobilních hrač­kách? Jestli ano, tak čtete dál a následně vyzkou­šejte Wunderlist!

Trackthis­forme

(1 — hla­sovalo uživatelů)

Správa aktivit! Je mnoho oblastí, kde tento šikovný nástroj můžete vyu­žít. Každý den si můžete zazna­menávat vlastní hmotnost, počet uběh­nutých kilo­me­trů, dobu strá­venou hrou na klavír nebo třeba počet vykouřených ciga­ret! Pře­hledně a v podobě grafu!

Zoho Calen­dar

(0 — hla­sovalo uživatelů)

Důležité data v kalen­dáři? Výročí, naro­zeniny, svátky, pra­covní dovo­lené a různé schůzky? Stává se vám, že na to prostě zapo­mínáte a klidně si naplánujete rodinný oběd přesně na dobu, kdy máte důležité školení? Zkou­šeli jste to řešit kalen­dá­řem online? Můžete ho sdí­let svým kolegům a přá­te­lům, takže s vámi už nebu­dou chtít schů­zovat v době, kdy musíte k očnímu!

Nej­čas­tější tagy