Motto: Dět­ský kou­tek je pří­stupný pro všechny dospělé. U nás si rád hraje každý.

Správa osobních infor­mací

Správa osobních infor­mací

Velmi roz­sáhlá katego­rie, ve které najdete všechno, co potře­bujete k vylepšení osobní pro­duk­tivity: deníčky, zápisníky, adre­sáře, kalen­dáře, time tracking i nástroje určené pro pořá­dání myš­lenek. Tím mys­líme třeba tvo­řítka myš­len­kových map a elek­tro­nické lepivé papírky či kor­kové nástěnky.

Min­domo

(3 — hla­sovalo uživatelů)

Myš­len­kové mapy můžete tvo­řit i bez pas­te­lek a papíru. Přímo v okně vašeho pro­hlížeče. Pomocí myš­len­kové mapy si můžete v hlavě uspo­řá­dat nějaký pro­blém a vymys­let mu kre­a­tivní řešení! Nebo si pěkně naplánovat, co si s sebou vez­mete na dovo­lenou. Také s nimi můžete třeba opravdu hlu­boko zako­řenit nově zís­kané znalosti.

Do It (Tomorrow)

(0 — hla­sovalo uživatelů)

Do It (Tomorrow) je online úkolní­ček pro lidi trpící pro­kras­ti­nací. Umožňuje plánování úloh na aktuální den a na zít­řek. Pokud se vám úkol nechce dělat dnes (nebo ho nestih­nete), můžete ho prostě pře­su­nout na zítra (nebo se pře­sune automaticky)!

Plaxo

(0 — hla­sovalo uživatelů)

Plaxo je online adre­sář. Umožňuje sesbí­rat vaše kon­takty napříč webovými služ­bami, tří­dit je a řadit do sku­pin. Sám o kon­tak­tech dohle­dává nové infor­mace, takže jsou vždycky svěží a váš adre­sář je totálně pou­ži­telný. A nemu­síte nic gumovat a pře­pi­sovat. Pokud prostě hle­dáte pořádný adre­sář, dejte Plaxu aspoň šanci.

Min­d­Meis­ter

(3 — hla­sovalo uživatelů)

Min­d­Meis­ter online nástroj, který slouží k tvorbě a sdí­lení myš­len­kových map. Je to opravdu komplexní nástroj, který vám umožňuje vytvo­řit myš­len­kovou mapu přesně podle vašich představ!

More­days

(4 — hla­sovalo uživatelů)

More­days je elek­tro­nický diář, který skvěle mixuje komplexnost, pou­ži­telnost a fešný design. Umožňuje spravovat úkoly, kon­takty, udá­losti i poznámky. I když to zní složitě, snaží se být More­days co nej­jedno­dušší a nepří­jem­nější k pou­žívání. A ještě navíc se tváří jako papí­rový diář plný obrázků.

Lino

(0 — hla­sovalo uživatelů)

Máte rádi nástěnky, na které si můžete při­pi­chovat vzkazy, seznamy a obrázky? Lino je přesně taková nástěnka, jenže v elek­tro­nické online formě!

Toggl

(5 — hla­sovalo uživatelů)

Chcete vědět, kolik času reálně věnujete nějaké činnosti? Pokud ano, vyzkou­šejte Toggl. Je totiž určený pro time tracking (měření času). Navíc umožňuje pra­covat v týmu a sle­dovat pra­covní sta­tis­tiky kaž­dého člena. K dis­po­zici máte mobilní i desk­to­po­vou aplikaci.

Evernote

(3 — hla­sovalo uživatelů)

Evernote je online služba, která umožňuje zazna­menávat poznámky, nápady a myš­lenky. Vyniká tím, že je opravdu mul­tiplatformní — můžete ji pou­žívat ve webovém pro­hlížeči, ve svém počí­tači, na tabletu i mobilním telefonu. To zajistí, že budete mít pří­stup ke svým aktuálním poznámkám prak­ticky vždy a všude!

Yast

(1 — hla­sovalo uživatelů)

Chcete vědět, kolik času věnujete jakému pro­jektu nebo činnosti? Nebo jste zaměstnava­tel a chcete aspoň tušit, co dělají vaši pod­řízení a kolik času čemu věnují? Yast vám pomůže udě­lat si pořá­dek ve vašich činnostech!

Doodle

(9 — hla­sovalo uživatelů)

Doodle je online nástroj, který je určený pro plánování schůzek. Plánujete setkání se svými přá­teli? Musíte uspo­řá­dat poradu se svými kolegy? Doodle vám pomůže najít ten nej­vhodnější čas pro jakou­ko­liv schůzku!

Nej­čas­tější tagy