Motto: Jsme dostupní 247; nemu­síte čekat, až otevře kopí­rovací cen­t­rum nebo lunapark.

Správa osobních infor­mací

Správa osobních infor­mací

Velmi roz­sáhlá katego­rie, ve které najdete všechno, co potře­bujete k vylepšení osobní pro­duk­tivity: deníčky, zápisníky, adre­sáře, kalen­dáře, time tracking i nástroje určené pro pořá­dání myš­lenek. Tím mys­líme třeba tvo­řítka myš­len­kových map a elek­tro­nické lepivé papírky či kor­kové nástěnky.

Bubbl​.us

(0 — hla­sovalo uživatelů)

Bubbl​.us je online nástroj, který je určený pro tvorbu myš­len­kových map. Pokud prefe­rujete snadné a intui­tivní ovlá­dání kom­bi­nované s možností vytvo­řit kva­litní myš­len­kovou mapu v co nejkratším čase a bez zby­tečných prů­tahů, je Bubbl​.us přesně to, co hledáte.

Spi­der­Scribe

(2 — hla­sovalo uživatelů)

Spi­der­Scribe je unikátní nástroj pro vytvá­ření krásných myš­len­kových map. Bra­in­stor­ming je pro něj rovněž hračka — zkuste ho někdy pou­žít a sami uvidíte!.

Padlet

(3 — hla­sovalo uživatelů)

Padlet (dříve znám jako Wallwisher) je online nástroj, který umožňuje vytvo­řit vir­tu­ální zeď, na kte­rou pak „lepíte“ papírky s poznám­kami, odkazy, sou­bory nebo fot­kami. Pokud máte rádi kla­sické barevné post-​itové papírky, bude se vám nástroj jistě líbit. Oproti papírkům má totiž velkou výhodu — online dostupnost. Tedy to, že můžete ke svým „lepí­cím papírkům“ při­stu­po­vat z jakéhoko­liv počí­tače, který je při­po­jen k internetu. Samo­zřej­mostí je také spo­lu­práce s kolegy a kamarády.

Spicyno­des

(2 — hla­sovalo uživatelů)

Hle­dáte novou alterna­tivu k vytvá­ření pre­zen­tací? Zají­mavý nástroj pro tvorbu myš­len­kových map? Pak vyzkou­šejte netra­diční Spicyno­des! Slouží k tvorbě neli­ne­árních pre­zen­tací a myš­len­kových map. Práce s ním vás určitě bude bavit!

Thought­bo­xes

(1 — hla­sovalo uživatelů)

Hle­dáte nějaké hezké online pro­středí pro pořá­dání myš­lenek, úkolů a nápadů? Tak vyzkou­šejte Thought­bo­xes — skvělá věc v roz­to­mi­lém kabátku!

Remem­ber the Milk

(1 — hla­sovalo uživatelů)

Remem­ber the Milk je skvělý nástroj pro poho­dlnou organizaci úkolů. Zároveň jej můžete pou­žívat pro zlepšování své úrovně time manage­mentu. Plánování a organizování schůzek se s tímto nástro­jem stane zábavou!

Strike

(0 — hla­sovalo uživatelů)

Strike je jedno­duchý online nástroj, který slouží ke správě úkolů. Osobní nákupní seznamy, seznam hostů, které nesmíte zapo­menout pozvat či pra­covní úkoly pro celé oddě­lení. Samotné vyu­žití je jen na vás.

Lys­tee

(0 — hla­sovalo uživatelů)

Novo­roční před­sevzetí? Čtenář­ský deník? Coko­liv vás napadne, to lze pomocí Lys­tee do seznamu zapsat. Lys­tee je vizuálně velmi pove­dený nástroj, který je přes seznamy odborník. Jednot­livé seznamy zde můžete vytvá­řet se svými přá­teli nebo je s nimi jen sdílet.

Star­tino

(0 — hla­sovalo uživatelů)

Star­tino je další z nástrojů, který se řadí mezi úkolníčky. Jedná se o jedno­duchý nástroj, který slouží pro pře­hlednou a rych­lou správu úkolů.

Mee­tifyr

(2 — hla­sovalo uživatelů)

Chcete uspo­řá­dat schůzku, poradu či bra­in­stor­ming se svými kolegy, ale pořád se nemů­žete dohodnout, kdy se usku­teční? Tak pou­žijte Mee­tifyr. Zaru­čeně zabere a všichni se sejdete!

Nej­čas­tější tagy