Motto: Pří­jemné pro­středí a káva zdarma ke kaž­dému nástroji (jen si ji musíte uvařit).

Správa osobních infor­mací

Správa osobních infor­mací

Velmi roz­sáhlá katego­rie, ve které najdete všechno, co potře­bujete k vylepšení osobní pro­duk­tivity: deníčky, zápisníky, adre­sáře, kalen­dáře, time tracking i nástroje určené pro pořá­dání myš­lenek. Tím mys­líme třeba tvo­řítka myš­len­kových map a elek­tro­nické lepivé papírky či kor­kové nástěnky.

Doit​.im

(3 — hla­sovalo uživatelů)

Doit​.im je online úkolní­ček, který umožňuje spo­lu­pra­covat s kolegy a kamarády.

Checkvist

(0 — hla­sovalo uživatelů)

Checkvist je bez­platný „úkolní­ček“ se snadným ovlá­dáním a možností pořá­dat úkoly hie­rar­chicky, což z něj činí výhodného pomocníka při plánování!

Nej­čas­tější tagy