Motto: Pří­jemné pro­středí a káva zdarma ke kaž­dému nástroji (jen si ji musíte uvařit).

Lino

(0 — hla­sovalo uživatelů)

Máte rádi nástěnky, na které si můžete při­pi­chovat vzkazy, seznamy a obrázky? Lino je přesně taková nástěnka, jenže v elek­tro­nické online formě!

K čemu lino je a na co jej můžete pou­žít?
Lino je bez­platný online nástroj, který slouží k vytvá­ření vir­tu­álních nástěnek a práci s nimi. Pokud jste zvyklí mít někde v pokoji kor­kovou nástěnku, vyzkou­šejte lino.

Kromě papírů, růz­ných úkolů, seznamů a obrázků si na vir­tu­ální nástěnku můžete při­pi­chovat i videa nebo sou­bory a sdí­let je tak s kolegy a kama­rády, kteří nejsou v místnosti, kde se nachází kor­ková nástěnka nevir­tu­ální.

lino: pra­covní pro­středí a práce v něm
Práce s lino je jedno­du­chá. Vytvo­říte si novou nástěnku a můžete si zvo­lit, zda bude veřejná nebo sou­kromá. Rovněž můžete nastavit, zda jiní uživa­telé (regis­trovaní nebo i hosté) mohou nástěnku pouze pro­hlížet nebo i edi­tovat.

Novou poznámku vytvo­říte kliknu­tím na ikonku lís­tečku v nabídce přímo na nástěnce vlevo nahoře. Poté napí­šete text, který se na něm má nacházet, při­dáte tagy. Poznámce můžete změnit písmo i barvu lís­tečku, při­dat datum a opět nastavit sou­kromí. Pokud chcete při­dat obrázek, video nebo sou­bor, opět kliknete na jejich ikonky v menu vlevo nahoře.

V základní verzi máte k dis­po­zici 50MB pro­stor měsíčně pro sou­bory, které do nástěnek nahrajete, při­čemž maxi­mální velikost jednoho je 10MB. Stáh­nout do svého počí­tače si pak můžete maxi­málně 10 sou­borů měsíčně.

Regis­trace a její pod­mínky
Pro pou­žívání je nutné se regis­trovat. Do regis­trace zadáváte uživa­tel­ské jméno, heslo a e-​mail.

Při­hlá­šení je také podpo­rováno pomocí účtů na služ­bách Face­book, Twit­ter a Google.


Cenová poli­tika aneb co to stojí
Nástroj je v základní verzi zcela zdarma. Pokud chcete více funkcí, můžete si za $3 měsíčně zakou­pit verzi Pre­mium.

Ta například nabízí velikost vloženého sou­boru na jednu poznámku až 100MB, možnost uložit v součtu až 1GB dat měsíčně. Spo­lečně s novými datovými limity zís­kate možnost stahování sou­borů bez ome­zení, umožní vám pro­hle­dávat všechny vaše poznámky a také zajistí podporu ze strany posky­tova­tele.

Lino v bodech

  • vir­tu­ální nástěnka
  • možnost spo­lu­práce s přáteli
  • sdí­lení souborů
  • základní verze zdarma
Název lino
WWW http://​en​.linoit​.com
Cena Zdarma /​$3
Náročnost Nená­ročný
Čeština Ano
Regis­trace Nepo­vinná
Tagy
Napsal Jesisem

Nej­čas­tější tagy