Motto: Máme vždy perfektně uklizeno, každý nástroj najdete tam, kde jste ho nechali.

MindMeister

(3 — hla­sovalo uživatelů)

Min­d­Meis­ter online nástroj, který slouží k tvorbě a sdí­lení myš­len­kových map. Je to opravdu komplexní nástroj, který vám umožňuje vytvo­řit myš­len­kovou mapu přesně podle vašich představ!

K čemu Min­d­Meis­ter je a na co jej můžete pou­žít?
Min­d­Meis­ter je v základní verzi bez­platný online nástroj, který kom­bi­nuje velké množ­ství růz­ných funkcí s jedno­duchým a poměrně intui­tivním ovlá­dáním. Myš­len­kové mapy vytvo­řené v Min­d­Meis­teru jsou velmi komplexní a pro­fe­si­o­nální.

Myš­len­kovou mapu můžete skvěle vyu­žít pro stu­dium, pro plánování dovo­lené, pro přípravu předná­šek, k bra­in­stor­mingu nebo klidně i jako pre­zen­tační nástroj. Pokud si prostě potře­bujete něco „urovnat” v hlavě, je myš­len­ková mapa řešením!

Min­d­Meis­ter: pra­covní pro­středí a práce v něm
Myš­len­kové mapy tvo­říte v edi­toru, který nabízí velké množ­ství růz­ných funkcí a nasta­vení. Proto je dobré si před první prací s nástro­jem edi­tor tro­chu pro­kli­kat a pro­jít. Kvůli lepší ori­en­taci a následné rych­lejší práci.

Na horní liště se nachází naprostý základ — při­dávání nových uzlů (bub­lin) a také jejich mazání, kopí­rování nebo při­dávání vztahů. Uzly lze po ploše jedno­duše přesku­po­vat a rovnat tahem myši. Vpravo je menu, kte­rým jednot­livé uzly edi­tujete — můžete vybrat jejich barvu, velikost nebo styl písma a také uzly obo­ha­tit o obrázky, ikonky, poznámky, URL odkazy a úkoly. Menu v dolní části pak umožňuje cel­kové nasta­vení mapy — od vizuálních motivů, přes při­dávání uživa­telů, kteří mohou mapu edi­tovat s vámi, až po nasta­vení sou­kromí mapy. Mapu zde také můžete expor­tovat (ve for­má­tech Min­d­Meis­ter for­mat, Fre­e­Mind file, Min­d­Manager, RTF, PDF, PPTX, image file) nebo dát příkaz k tisku.

Min­d­Meis­ter uchovává kompletní his­to­rii tvorby mapy, takže se nemůže stát, že byste o nějaké infor­mace náho­dou při­šli. K dis­po­zici jsou také aplikace na mobilní zařízení (iPhone, iPad nebo Android), což umožňuje tvo­řit myš­len­kové mapy opravdu všude.

Regis­trace a její pod­mínky
Pro pou­žívání je regis­trace nutná. Zadáváte jméno, e-​mail a heslo. Při­hlá­sit se můžete také pomocí účtů na služ­bách Face­book, Gmail, Google Apps, OpenID nebo Uni­lo­gin.

Cenová poli­tika aneb co to stojí
Základní verze je zdarma. Umožňuje vám vytvo­řit maxi­málně 3 myš­len­kové mapy a samo­zřejmě je sdí­let a spo­lu­pra­covat s ostat­ními. Pokud chcete od nástroje něco víc, můžete si vybrat jeden ze tří pla­cených programů:

  1. Per­so­nal ($4.99 měsíčně) umožňuje vytvo­řit neli­mi­tované množ­ství map, více růz­ných for­mátů pro expor­tování map, dále offline pří­stup, zvýšené zabez­pe­čení a lepší podporu ze strany poskytovatele.
  2. Pro ($9.99 měsíčně) je vylepšenou verzí Per­so­nal — nabízí například více možností exportu map, lepší podporu, gene­rování sta­tis­tik, možnost aplikace korpo­rátní iden­tity a práce v týmech.
  3. Busi­ness ($14.99 měsíčně) — řešení pro firmy nebo pro hodně velké množ­ství lidí.

Min­d­Meis­ter v bodech

  • online nástroj pro tvorbu myš­len­kových map
  • komplexní a profesionální
  • v základní verzi možnost vytvo­řit pouze 3 mapy
Název Min­d­Meis­ter
WWW http://​www​.min​d​meis​ter​.com/
Cena Zdarma /​$4.99 /$9.99 /$14.99 /
Náročnost Nená­ročný
Čeština Ne
Regis­trace Povinná
Tagy
Napsal Jesisem

Nej­čas­tější tagy