Motto: Dět­ský kou­tek je pří­stupný pro všechny dospělé. U nás si rád hraje každý.

Yast

(1 — hla­sovalo uživatelů)

Chcete vědět, kolik času věnujete jakému pro­jektu nebo činnosti? Nebo jste zaměstnava­tel a chcete aspoň tušit, co dělají vaši pod­řízení a kolik času čemu věnují? Yast vám pomůže udě­lat si pořá­dek ve vašich činnostech!

K čemu Yast je a na co jej můžete pou­žít?
Yast je v základní verzi bez­platný online nástroj, který slouží k měření času (tzv. time tracking). Umožňuje vám zjis­tit, kolik času trávíte u jaké činnosti. Yast vám dává přesný pře­hled o odpra­covaných hodi­nách, což se hodí hlavně v přípa­dech, kdy jste fre­e­lan­cer nebo máte zaměstnání, ve kte­rém jste pla­ceni podle počtu odpra­covaných hodin.

Možná ale pat­říte mezi ten typ lidí, který nikdy nemá na nic čas a nikdy nic nestíhá. V Yast si v změ­říte celý svůj den a pak se podíváte, jestli se váš čas náho­dou někde „neztrácí”. Vaši práci totiž Yast zob­razuje velmi pře­hledně v podobě barevných grafů.

Yast: pra­covní pro­středí a práce v něm
Po při­hlá­šení se dostanete přímo k časové ose, pod kte­rou se nachází vaše pro­jekty. Každý pro­jekt si můžete nějak pojmenovat, barevně ho ozna­čit a také ho zařa­dit do nějaké složky (nebo pod­složky). Pro­jektů i složek můžete mít neo­me­zené množ­ství.

Když začnete na něja­kém pro­jektu pra­covat, kliknete na tla­čítko „start”. Když skon­číte, kliknete na tla­čítko „stop”. Ke každé činnosti také můžete dopsat komen­tář. V horní časové ose vidíte, jak barva daného pro­jektu roste spolu s časem, který jste mu věnovali. Pra­covat můžete i na více pro­jek­tech najednou. Tímto bohu­žel končí funkce nepla­cené verze. Svoji činnost můžete sle­dovat pouze online na webu, nemů­žete si nic uklá­dat do počí­tače ani při­dávat finanční sumy za odpra­cované hodiny.

Regis­trace a její pod­mínky
Pro pou­žívání se musíte zaregis­trovat. Zadáváte pouze e-​mail a heslo.

Při­hlá­šení je také možné pomocí Google účtu.

Cenová poli­tika aneb co to stojí
V základní verzi je nástroj zdarma. Jeho funkce jsou však dost ome­zeny. Yast nabízí Busi­ness Account, který při­jde na €9 měsíčně za jednoho uživa­tele. Můžete účet pou­žívat sami nebo při­dat své kolegy (či pod­řízené pra­covníky) a sle­dovat činnost na urči­tém pro­jektu spo­lečně.

Pla­cená verze také umožňuje dopsat ke každé činnosti hodi­novou mzdu, takže vidíte, kolik peněz jste vydě­lali. Dále při­náší možnost vyu­žívat mobilní aplikace, stahovat sta­tis­tiky do počí­tače ve formě PDF, Excel nebo CSV. Samo­zřej­mostí u pla­cené verze je i e-​mailová podpora ze strany posky­tova­tele a absence reklamy. Busi­ness verzi si můžete vyzkou­šet zdarma na 30 dní.

Yast v bodech

  • online time tracker
  • zvy­šuje produktivitu
  • máte pře­hled o svých činnostech
  • základní verze zdarma
Název Yast
WWW http://​www​.yast​.com
Cena Zdarma /​€9
Náročnost Nená­ročný
Čeština Ne
Regis­trace Povinná
Tagy
Napsal Jesisem

Nej­čas­tější tagy