Motto: Jsme jako cuk­rárna, ve které můžete sníst, co chcete a nic za to neplatíte.

Toggl

(5 — hla­sovalo uživatelů)

Chcete vědět, kolik času reálně věnujete nějaké činnosti? Pokud ano, vyzkou­šejte Toggl. Je totiž určený pro time tracking (měření času). Navíc umožňuje pra­covat v týmu a sle­dovat pra­covní sta­tis­tiky kaž­dého člena. K dis­po­zici máte mobilní i desk­to­po­vou aplikaci.

K čemu Toggl je a na co jej můžete pou­žít?
Toggl je v základní verzi bez­platný online nástroj, který slouží k měření času (tzv. time tracking). Pokud například pracujete na něja­kém pro­jektu a chcete mít pře­hled, kolik času jste mu již věnovali, je Toggl ide­ální volba.

Navíc můžete pra­covat v týmu až 5 lidí (v bez­platné verzi) a sle­dovat, jakým činnos­tem se kdo a jak dlouho věnuje. Nástroj je uži­tečný i pro váš time manage­ment. Můžete krásně vidět, která činnost vám zabere kolik času a případně určit, jak moc je pro vás výhodné se jí věnovat.

Nástroj je plně a poho­dlně pou­ži­telný již v základní verzi. Nepří­jemné může být jen to, že nelze pra­covat s finančním ohodno­cením za jednot­livé činnosti a váš tým může mít maxi­málně 5 členů.

Toggl: pra­covní pro­středí a práce v něm
Toggl oplývá velmi pře­hle­dým a snadno ovla­da­telným pra­covním pro­stře­dím. Ihned po při­hlá­šení můžete napsat, čemu se věnujete (například „Tvorba letáku”) a stisknout tla­čítko „Start”.

Nástroj však lze pou­žívat sofis­ti­kovaněji. Na začátku si vytvo­říte jednot­livé pro­jekty, na kte­rých pracujete a také kli­enty, kteří vám je zadali. Pak při­dáte pomocí e-​mailové adresy jednot­livé členy svého týmu. Kaž­dou činnost, které se poté věnujete, při­řa­díte k pro­jektu. Činnos­tem také můžete při­dávat tagy. Pokud jste něja­kou činnost nestihli odmě­řit přímo v Toggl, snadno ji při­dáte i manuálně. Nelze však pro­vá­dět více činností sou­běžně, vždy můžete věnovat jen jedné věci.

Pádným důvo­dem, proč pou­žívat právě Toggl, mohou být sta­tis­tiky nebo také reporty („reports”), které jsou velmi detailní a pro­fe­si­o­nálně vypa­da­jící. Můžete si nechat vygene­rovat grafy jen pro určité členy týmu, pro určité pro­jekty nebo pro vybrané tagy. Report si pak můžete do počí­tače uložit ve formě PDF nebo CSV.

Toggl nabízí i desk­to­pové verze pro MAC OS, Linux i Win­dows a mobilní verze pro iPhone, iPad a Android.

Regis­trace a její pod­mínky
Pro pou­žívání je nutné se regis­trovat. Zadáváte e-​mail a heslo. Při­hlá­sit se můžete také pomocí svého Google účtu.

Cenová poli­tika aneb co to stojí
V základní verzi je nástroj zcela zdarma. Pokud chcete více možností a funkcí, musíte za jednoho uživa­tele pla­tit $5 měsíčně. Díky tomu zís­káte možnost při­dávat k činnos­tem finanční ohodno­cení, také budete schopni do reportů při­dávat své logo. Zís­káte i přednostní podporu ze strany posky­tova­tele, možnost při­dávat k jednot­livým pro­jek­tům úkoly a také pro­vázání se služ­bami Base­camp, Quickbooks, Fre­shbooks, Planner a dalšími.

Toggl v bodech

  • online time tracker
  • mobilní i desk­to­pová aplikace
  • v týmu až 5 lidí
  • roz­sáhlé statistiky
  • základní verze zdarma
Název Toggl
WWW http://​www​.toggl​.com
Cena Zdarma /​$5
Náročnost Nená­ročný
Čeština Ano
Regis­trace Povinná
Tagy
Napsal Jesisem

Nej­čas­tější tagy