Motto: Máme vždy perfektně uklizeno, každý nástroj najdete tam, kde jste ho nechali.

Moredays

(4 — hla­sovalo uživatelů)

More­days je elek­tro­nický diář, který skvěle mixuje komplexnost, pou­ži­telnost a fešný design. Umožňuje spravovat úkoly, kon­takty, udá­losti i poznámky. I když to zní složitě, snaží se být More­days co nej­jedno­dušší a nepří­jem­nější k pou­žívání. A ještě navíc se tváří jako papí­rový diář plný obrázků.

K čemu More­days je a na co jej můžete pou­žít?
More­days je bez­platný online deník. Jako správný deník obsahuje kalen­dář a můžete si do něj psát své úkoly, schůzky, poznámky i kon­takty. Správný deník by se vám taky měl líbit a hlavně by vás práce s ním měla bavit. A taky by vám měl usnad­ňovat život. More­days se snaží být právě takovým super­deníkem.

More­days: pra­covní pro­středí a práce v něm
Na první pohled se může zdát, že jste zahl­ceni růz­nými možnostmi a nasta­vením, ale když do deníku chcete při­psat coko­liv nového, stačí kliknout na „plusko” vlevo nahoře. Otevře se vám nabídka a vy si vybe­rete, zda chcete při­dat úkol, schůzku, poznámku nebo kon­takt. Stačí ještě vyplnit základní infor­mace, případně při­dat obrázek — buď nějaký z předna­hraných nebo si nahrajete vlastní. Například můžete ke kon­taktu nahrát fotku dané osoby.

Celou nově vloženou udá­lost lze doplnit o „stamps”, které by se daly ozna­čit jako obráz­kové tagy. Zob­razování takto označ­kovaných dení­kových pří­spěvků děláte pomocí tla­čítka s hvěz­dič­kou, které je hned vedle „pluska”. Udá­losti i kon­takty můžete syn­chro­nizovat se svým Google účtem.

Váš deník má na levém boku 7 „záložek”. První z nich je Sket­cher — pře­hled celého aktuálního dne. Jsou zde navrstveny všechny udá­losti, které se k danému dni vážou. Další záložkou je kalen­dář, ve kte­rém si můžete vybrat časové rozpětí, které bude pře­hledně zob­razovat. Pod ním je váš úkolní­ček, u kte­rého můžete opět vybrat zob­razované časové rozpětí. Pod ním jsou poznámky, pak kon­takty, inbox a mapy.

Regis­trace a její pod­mínky
Pro pou­žívání je nutná regis­trace. Zadáváte pouze e-​mail a své jméno. Musíte počkat na e-​mail, ve kte­rém je vám zasláno heslo, kte­rým se poté do More­days při­hlá­síte.

Cenová poli­tika aneb co to stojí
Nástroj je zcela zdarma.

More­days v bodech

  • online deník a kalendář
  • správa úkolů, kon­taktů, schůzek a poznámek
  • při­taž­livý design papí­rového deníku
  • zcela zdarma
Název More­days
WWW http://​more​days​.com
Cena Zdarma
Náročnost Nená­ročný
Čeština Ne
Regis­trace Povinná
Tagy
Napsal Jesisem

Nej­čas­tější tagy