Motto: Dět­ský kou­tek je pří­stupný pro všechny dospělé. U nás si rád hraje každý.

Plaxo

(0 — hla­sovalo uživatelů)

Plaxo je online adre­sář. Umožňuje sesbí­rat vaše kon­takty napříč webovými služ­bami, tří­dit je a řadit do sku­pin. Sám o kon­tak­tech dohle­dává nové infor­mace, takže jsou vždycky svěží a váš adre­sář je totálně pou­ži­telný. A nemu­síte nic gumovat a pře­pi­sovat. Pokud prostě hle­dáte pořádný adre­sář, dejte Plaxu aspoň šanci.

K čemu Plaxo je a na co jej můžete pou­žít?
Plaxo slouží v základní verzi pro uklá­dání a správu kon­taktů. Kon­takty můžete buď při­dávat ručně nebo si je nahrát přímo z nějaké webové služby, kte­rou pou­žíváte. Plaxo také auto­ma­ticky doplňuje chybě­jící infor­mace o kon­tak­tech a snaží se je udržet aktua­lizované. Pokud se stane, že nějaký kon­takt při­dáte více­krát, Plaxo tento omyl dete­kuje a duplikáty odstraní.

Plaxo: pra­covní pro­středí a práce v něm
Práce s nástro­jem je velmi poho­dlná. Tomu napo­máhá i velmi prostý design a pře­hledná navigace. Na začátku si můžete impor­tovat své kon­takty z nějaké jiné webové služby, kte­rou pou­žíváte (Face­book, Gmail, Outlook, MSN, Linke­dIn, Hotmail, Yahoo! Mail a dalších) nebo své kon­takty vklá­dat ručně. Můžete je také tří­dit a katego­rizovat.

Také si můžete vytvo­řit online vizitku, kte­rou můžete sdí­let po soci­álních sítích a roze­sí­lat ji pomocí e-​mailů. Do vizitky můžete při­dat své foto a vyplnit kolonky pro zaměstnání, telefony, e-​maily, IM, naro­zeniny, adresy, pro­fily na soci­álních sítích, webové stránky a doplňu­jící infor­mace.

Regis­trace a její pod­mínky
Pro pou­žívání je nutné se regis­trovat. Zadáváte své jméno, e-​mail a heslo. Při­hlá­sit se můžete také pomocí svého účtu Face­book, Google, Yahoo nebo Hotmail účtu.

Cenová poli­tika aneb co to stojí
V základní verze Plaxo Basic je zdarma. Pokud však chcete více funkcí, můžete vyu­žít slu­žeb pla­cené verze Pla­ti­num Sync za $5 měsíčně. Navíc zís­káte možnost syn­chro­nizovat své kon­takty v reálném čase ve vašem telefonu, note­booku, počí­tači či tabletu. Rovněž si tím zajis­títe syn­chro­nizaci a sdí­lení Google i Outlook kalen­dáře a také lepší podporu ze strany posky­tova­tele.

Druhou pla­cenou verzí je Per­so­nal Assistant za $6.67 měsíčně, který má navíc schopnost dohle­dávat a auto­ma­ticky dopl­ňovat infor­mace o vašich kon­tak­tech (například ze zdrojů jako je Face­book, Linke­din nebo White Pages) a moni­to­ring adre­sáře 24 hodin denně.

Plaxo v bodech

  • online adre­sář
  • detekce a údržba dupli­kovaných kontaktů
  • základní verze zdarma
  • aplikace pro mobilní zařízení (iPhone, Android, BlackBerry, Win­dows Phone)
Název Plaxo
WWW http://​www​.plaxo​.com
Cena Zdarma /​$5 /​$7
Náročnost Nená­ročný
Čeština Ne
Regis­trace Povinná
Tagy
Napsal Jesisem

Nej­čas­tější tagy