Motto: Máme vždy perfektně uklizeno, každý nástroj najdete tam, kde jste ho nechali.

Zoho Calendar

(0 — hla­sovalo uživatelů)

Důležité data v kalen­dáři? Výročí, naro­zeniny, svátky, pra­covní dovo­lené a různé schůzky? Stává se vám, že na to prostě zapo­mínáte a klidně si naplánujete rodinný oběd přesně na dobu, kdy máte důležité školení? Zkou­šeli jste to řešit kalen­dá­řem online? Můžete ho sdí­let svým kolegům a přá­te­lům, takže s vámi už nebu­dou chtít schů­zovat v době, kdy musíte k očnímu!

K čemu Zoho Calen­dar je a na co jej můžete pou­žít?
Zoho Calen­dar je bez­platný online kalen­dář. Pokud si do něj budete svě­do­mitě zazna­menávat svoje schůzky, pochůzky a důležitá data, určitě ušet­říte spoustu nervů a energie.

Vaši efek­tivitu můžete zvýšit i sdí­lením kalen­dářů s kolegy. Pro­po­jené plánování všeho nikdy nebylo tak snadné!

Zoho Calen­dar: pra­covní pro­středí a práce v něm
Před­tím, než začnete s nástro­jem naplno pra­covat, je dobré si jej nastavit (tla­čítko „Settings“ vpravo nahoře). Zvo­líte si časovou zónu, ve které se nacházíte a také for­mát zápisu data, času a podobně. Poté je již kalen­dář při­pra­ven!

Jinak je práce s kalen­dá­řem velmi prostá — v horní části si můžete vybrat, jaké časové období má být zob­razováno (den, týden, pra­covní týden, měsíc nebo pouze udá­losti). Pokud chcete do kalen­dáře zadat něja­kou novou udá­lost, kliknete do pří­slušné buňky a zapí­šete to tam. Můžete při­dat i různé detaily (popis, opa­kování, lokaci, URL odkaz nebo při­dat účast­níky setkání pomocí jejich e-​malových adres). Nové udá­losti můžete také při­dávat pomocí tla­čítka vlevo nahoře „Cre­ate Event“.

Regis­trace a její pod­mínky
Pro pou­žívání se musíte regis­trovat. Zoho Calen­dar chce znát vaše uživa­tel­ské jméno, e-​mailovou adresu a heslo. Ihned poté můžete začít v Zoho Calen­dar pra­covat. Při­hlá­sit se můžete také pomocí účtu Google, Google Apps, Yahoo nebo pomocí soci­ální sítě Face­book. Účet si však nevy­tvá­říte pouze pro Zoho Calen­dar, ale pro všechny nástroje, které Zoho nabízí.

Cenová poli­tika aneb co to stojí
Zoho Calen­dar je zcela zdarma.

Zoho Calen­dar v bodech

  • komplexní online kalendář
  • možnost spo­lu­práce s kolegy
  • zcela zdarma
  • nutná regis­trace
Název Zoho Calen­dar
WWW https://​www​.calen​dar​.zoho​.com/
Cena Zdarma
Náročnost Nená­ročný
Čeština Ne
Regis­trace Povinná
Tagy
Napsal Jesisem

Nej­čas­tější tagy