Motto: Jsme jako cuk­rárna, ve které můžete sníst, co chcete a nic za to neplatíte.

Mindomo

(3 — hla­sovalo uživatelů)

Myš­len­kové mapy můžete tvo­řit i bez pas­te­lek a papíru. Přímo v okně vašeho pro­hlížeče. Pomocí myš­len­kové mapy si můžete v hlavě uspo­řá­dat nějaký pro­blém a vymys­let mu kre­a­tivní řešení! Nebo si pěkně naplánovat, co si s sebou vez­mete na dovo­lenou. Také s nimi můžete třeba opravdu hlu­boko zako­řenit nově zís­kané znalosti.

K čemu Min­domo je a na co jej můžete pou­žít?
Min­domo je v základní verzi bez­platný online nástroj, který slouží k tvorbě myš­len­kových map. Myš­len­kové mapy jsou výborným (a hravým) pomocníkem v plánování i učení. Jedete na dovo­lenou? Budete pořá­dat lyžař­ský kurz? Udě­lejte si čas a udě­lejte si myš­len­kovou mapu!

Jste stu­dent a máte moc učení? Všechno si to uspo­řá­dejte for­mou myš­len­kové mapy. Do hlavy vám to tak „vleze“ úplně samo. Nebo řešíte nějaký nový pro­blém? Chcete při­jít ori­gi­nálním řešením? Pou­žijte Min­domo jako nástroj pro bra­in­stor­ming a výsledky uvi­díte hned!

Min­domo: pra­covní pro­středí a práce v něm
Tvorba myš­len­kové mapy v Min­domo není nic složi­tého. Po při­hlá­šení je vám ihned nabídnuta možnost vytvo­řit novou mapu. Tu pojmenujete (případně při­dáte krátký popi­sek) a okamžitě se dostáváte do edi­toru, ve kte­rém myš­len­kové mapy vzni­kají. Edi­tor je vytvo­řený v Adobe Flash, plynu­lost a rych­lost práce je tedy závislá na výkonu vašeho počítače.

Než při­stou­píte k tvorbě mapy, je dobré si edi­tor pro­hlédnout. V horním menu se nachází základní úkony — vytvo­ření nové mapy, její uložení, otevření již uložené a také export (TXT, JPG, PNG, GIF) a import map (Fre­e­mind, Min­d­meis­ter, XMind, Min­domo, Min­d­Manager, TXT nebo OPML). Pod tímto menu je další (též horizon­tální), které umožňuje vybí­rat a měnit vzhled vaší mapy. Zcela vpravo je tla­čítko pro sdí­lení a pre­zen­tování mapy. Na tvorbě myš­len­kové mapy můžete spo­lu­pra­covat s kolegy a kama­rády — stačí, když zadáte jejich e-​mailové adresy.

První „bub­liny“ do mapy při­dáváte pro­střednic­tvím bub­liny stře­dové, která byla auto­ma­ticky vytvo­řena. Buď naje­dete myší na šipku v její dolní části a tahem myši do pro­storu mapy vytvo­říte novou bub­linu nebo kliknete na šipečku u pravého horního rohu bub­liny a vložíte novou. Pomocí této šipečky pak vklá­dáte nové bub­liny k vámi vytvo­řeným bub­li­nám. Takovýto popis zní sice velmi složitě, ovšem praxe je naprosto odlišná. U bub­lin můžete také měnit barvy, písmo a samo­zřejmě jejich umís­tění.

Menu na levé straně slouží k obo­ha­cování jednot­livých bub­lin. Něja­kou vhodnou si ozna­číte a můžete k ní při­dávat poznámky, odkazy, obrázky, mul­ti­mé­dia, ikonky nebo komen­táře. Hotovou myš­len­kovou mapu si můžete uložit do vlast­ního počí­tače jako obrázek (JPG, PNG, GIF) nebo jako doku­ment TXT. V pla­cené verzi můžete expor­tovat mapu do těchto for­mátů: RTF, HTML, PDF, OPML, MPX, XLS, Min­d­Manager a Freemind.

Pokud jste svoji mapu nedokon­čili a chcete na ní v budoucnu dále pra­covat, jedno­duše si ji uložíte přímo do Min­doma. Bez­platná verze vás bohu­žel nechá vytvo­řit pouze 3 myš­len­kové mapy a nemů­žete nahrávat žádný vlastní obsah.

Regis­trace a její pod­mínky
Pro pou­žívání se musíte regis­trovat. Min­domo chce znát vaše jméno, e-​mail a heslo. Poté musíte počkat na aktivační e-​mail, který obsahuje odkaz, na který kliknete. Až do tohoto potvrzení je váš účet neak­tivní a není možné s ním pra­covat. Při­hlá­sit se také můžete pomocí svého Face­book, GMail nebo Yahoo účtu.

Cenová poli­tika aneb co to stojí
Nástroj je v základní verzi zdarma. Tato verze je pro tvorbu map bez pro­blémů pou­ži­telná, pokud však chcete něco navíc, musíte si to zapla­tit. Min­domo nabízí 2 pla­cené verze. První z nich je Pre­mium za $6 měsíčně. Pře­stává vás limi­tovat v počtu vytvo­řených myš­len­kových map a umožňuje vám nahrát až 350MB vlast­ních dat. Také nabízí lepší zabez­pe­čení, vklá­dání vlast­ních sou­borů a pokro­či­lejší funkce pro export a import dat.

Druhou pla­cenou verzí je Team za $9 měsíčně (za jednoho uživa­tele), která je určená pro tým lidí. Nabízí možnost pou­žívat vlastní sub­do­ménu a tea­mové admi­nis­trační roz­hraní.

Min­domo v bodech

  • online tvorba myš­len­kových map
  • edi­tor map je vytvo­řený v Adobe Flash
  • bub­liny můžete obo­ha­covat a obrázky, videa i zvuky
  • nutná regis­trace
  • základní verze zdarma
Název Min­domo
WWW http://​www​.min​domo​.com/
Cena Zdarma /​$6 /​$9
Náročnost Nená­ročný
Čeština Ne
Regis­trace Povinná
Tagy
Napsal Jesisem

Nej­čas­tější tagy