Motto: Jsme dostupní 247; nemu­síte čekat, až otevře kopí­rovací cen­t­rum nebo lunapark.

Wunderlist

(1 — hla­sovalo uživatelů)

Hle­dáte doopravdy jedno­duchý, pou­ži­telný a pře­hledný úkolní­ček, který je snadno dostupný i na vašich mobilních hrač­kách? Jestli ano, tak čtete dál a následně vyzkou­šejte Wunderlist!

K čemu Wun­der­list je a na co jej můžete pou­žít?
Wun­der­list je bez­platný online úkolní­ček. Pokud máte potřebu si někam zapi­sovat úkoly, seznamy (nákup i knihy k pře­čtení) a poznámky, je velmi výhodné nějaký ten úkolní­ček vlastnit.

Ty kla­sické papí­rové ale mají ale určité nevý­hody. Třeba je nemů­žete sdí­let s něko­lika oso­bami najednou bez závis­losti na vzdá­lenosti. Nebo fil­trovat jen některé úkoly. Nemů­žete je pou­žívat, pokud jste je nechali doma a nemů­žete je jen tak jedním klikem upravovat, pro­tože v nich musíte škrtat, gumovat a pře­pi­sovat.

Proto nevá­hejte a dejte Wun­der­listu šanci. Navíc je velmi mul­tiplatformní. Můžete ho pou­žívat nejen pomocí webového pro­hlížeče, ale také ve svém mobilním zařízení (iPhone, iPad, Android, BlackBerry a Win­dows Phone) nebo si přímo stáh­nete desk­to­po­vou verzi (pro Win­dows, Mac i Linux).

Wun­der­list: pra­covní pro­středí a práce v něm
Wun­der­list klade důraz na jedno­duchost a pohodlí. Tedy ihned po regis­traci můžete začíst spravovat svoje úkoly. Vpravo dole si můžete vytvo­řit nový téma­tický seznam (nebo hned něko­lik a úkoly si podle toho tří­dit) a při­dat první položku. Jakmile ji splníte, odškrtnete si ji. Jednot­livé úkoly si můžete také (třeba kvůli důleži­tosti) ohvěz­dič­kovat a díky tomu pak lépe fil­trovat.

U jednot­livých listů máte v moci jejich sdí­lení s kolegy a kama­rády (pomocí jejich e-​mailových adres). Sdí­let můžete také svůj kompletní Wun­der­list pomocí CloudApp. V tomto případě je vám vygene­rována URL adresa, kte­rou jedno­duše sdí­líte do světa.

Wun­der­list je pro vás pří­stupný přes pro­hlížeč, PC i mobilní zařízení. A to z něj dělá super­úkolní­ček, který máte vždycky po ruce. Pokud tedy máte internet.

Regis­trace a její pod­mínky
Pro pou­žívání se musíte regis­trovat. Wun­der­list chce znát pouze váš e-​mail a heslo. Při­hlá­sit se můžete také pomocí soci­ální sítě Face­book.

Cenová poli­tika aneb co to stojí
Nástroj je zcela zdarma, pokud ho máte v plánu pou­žívat jen pro svoji potřebu. Pokud chcete při­dat spo­lu­pra­covníky, musíte si kou­pit pla­cenou verzi za 4.49. Ta vám navíc umožní i vizuální změny (výběr z 8 krásných wallpaperů na pozadí vašeho úkolníčku) a do budoucna i možnost nahrávat vlastní sou­bory.

Wun­der­list v bodech

  • online úkolní­ček
  • v pro­hlížeči, PC i mobilním zařízení
  • jedno­duchý, přehledný
  • základní verze (pro jednu osobu) zdarma, nutná registrace
  • nově pla­cená verze, pokud chcete spo­lu­pra­covat s kolegy
Název Wun­der­list
WWW http://​www​.wun​der​list​.com/
Cena Zdarma /​4.49
Náročnost Nená­ročný
Čeština Ano
Regis­trace Povinná
Tagy
Napsal Jesisem

Nej­čas­tější tagy