Motto: Jsme jako cuk­rárna, ve které můžete sníst, co chcete a nic za to neplatíte.

Listhings

(0 — hla­sovalo uživatelů)

Chcete zvýšit svoji pro­duk­tivitu? Lépe komu­ni­kovat se svým týmem? Neza­po­menout na žádný úkol, který máte udě­lat? Zkou­šeli jste to mockrát, ale obrov­ské nástroje pro time manage­ment vás spo­leh­livě odra­dily? Vyzkou­šejte Listhings! Je to úplně mini­ma­lis­tický nástroj, který vám umožňuje pokrývat nástěnku lepivými papírky!

K čemu Listhings je a na co jej můžete pou­žít?
Listhings je v základní verzi bez­platný online nástroj, který je ve sku­tečnosti nástěnkou, na kte­rou si lepíte barevné papírky s úkoly a poznám­kami. Celé to můžete obo­ha­tit o obrázky, které nahrajete přímo ze svého počí­tače.

Pokud si budete své poznámky dělat svě­do­mitě, už nikdy na nic neza­po­menete a budete doopravdy pánem svého času. Navíc můžete spo­lu­pra­covat s kolegy a kama­rády. To zna­mená, že pokud vám mini­ma­lis­tické pro­středí vyhovuje, můžete Listhings pou­žívat i pro potřeby vašeho týmu. Zadávat si zde úkoly, bra­in­stor­movat nové nápady a pra­covat na pro­jektu.

Listhings: pra­covní pro­středí a práce v něm
Nástroj vsa­dil na jedno­duchost. Ihned po při­hlá­šení se dostáváte na svoji nástěnku. V černém menu nahoře si na levé straně vybí­ráte aktuální nástěnku, se kte­rou máte v plánu momen­tálně pra­covat a také zde můžete vytvo­řit zcela novou. Na pravé straně je nasta­vení vašeho účtu. Pro při­dávání nového obsahu na nástěnku slouží „plusko“ pod nasta­vením pro­filu. Při­dáte s ním nový lepivý papí­rek, seznam úkolů nebo s ním nahrajete obrázek přímo ze svého počí­tače. Pro sdí­lení své nástěnky kliknete na tla­čítko „share“ a zadáte e-​mailové adresy svých kolegů.

Regis­trace a její pod­mínky
Pro pou­žívání se musíte regis­trovat. Zadáváte pouze e-​mail a heslo.

Cenová poli­tika aneb co to stojí
Nástroj je v základní verzi zcela zdarma. Tato verze je plně pou­ži­telná, jediné její ome­zení oproti pla­cené je v tom, že můžete nahrát maxi­málně 20 obrázků. Pokud si zakou­píte verzi Pro (za $2.50 měsíčně) zís­káte pro­stor pro své obrázky o velikosti 5GB.

Listhings v bodech

  • nástěnka s lepivými papírky
  • nesku­tečně jedno­duché a rychlé používání
  • možnost sdí­lení a spo­lu­práce s kolegy
  • nutná regis­trace
  • základní verze zdarma (umožňuje však nahrát jen 20 obrázků)
Název Listhings
WWW http://​listhings​.com/
Cena Zdarma /​$2.50
Náročnost Nená­ročný
Čeština Ne
Regis­trace Povinná
Tagy
Napsal Jesisem

Nej­čas­tější tagy