Motto: Dět­ský kou­tek je pří­stupný pro všechny dospělé. U nás si rád hraje každý.

Trackthisforme

(1 — hla­sovalo uživatelů)

Správa aktivit! Je mnoho oblastí, kde tento šikovný nástroj můžete vyu­žít. Každý den si můžete zazna­menávat vlastní hmotnost, počet uběh­nutých kilo­me­trů, dobu strá­venou hrou na klavír nebo třeba počet vykouřených ciga­ret! Pře­hledně a v podobě grafu!

K čemu Trackthis­forme je a na co jej můžete pou­žít?
Trackthis­forme je bez­platný online nástroj, který slouží ke správě aktivit, které chcete (a které stojí za to) sle­dovat.

Příkla­dem může být vaše hmotnost nebo odpra­cované hodiny (napsané články, pře­čtené knihy, sně­zené čoko­lády, počet dřepů).

Zazna­menávat můžete naprosto coko­liv. Vždy je výsledkem pře­hledný graf. A pokud máte katego­rií (nebo tedy grafů) více, můžete je mezi sebou dokonce porovnávat. Ve výsledku tak jasně uvi­díte, jestli má počet vypi­tých káv přímý vliv na počet odpra­covaných hodin!

Trackthis­forme: pra­covní pro­středí a práce v něm
Jedná se o mini­ma­lis­tický nástroj, který klade důraz na pou­ži­telnost. Takže si na pravé straně vytvo­říte novou katego­rii (třeba váha) a sym­bol jedno­tek, ve kte­rých budete uvá­dět hodnotu (nebo počet) — v tomto případě asi kg.

Pak nově vytvo­řenou katego­rii vybe­rete a začnete při­dávat data. Můžete si dokonce nastavit i cíl, porovnávat jednot­livé katego­rie mezi sebou nebo si graf uložit do počí­tače jako obrázek v PNG for­mátu. Umožněn je i import a export dat.

Regis­trace a její pod­mínky
Regis­trace je povinná. Trackthis­forme chce znát váš e-​mail a heslo. Při­hlá­sit se také můžete pomocí svého Google nebo Twit­ter účtu.

Cenová poli­tika aneb co to stojí
Nástroj je zcela zdarma.

Trackthis­forme v bodech

  • správa aktivit
  • možnost nastavit cíle, porovnávat kategorie
  • barevná vizua­lizace dat
  • zcela zdarma, nutná registrace
Název Trackthis­forme
WWW http://​trackthis​for​.me/
Cena Zdarma
Náročnost Nená­ročný
Čeština Ne
Regis­trace Povinná
Tagy
Napsal Jesisem

Nej­čas­tější tagy