Motto: Pří­jemné pro­středí a káva zdarma ke kaž­dému nástroji (jen si ji musíte uvařit).

TSheets

(0 — hla­sovalo uživatelů)

Jednou z metod zvýšení pro­duk­tivity je i měření času (tzv. time tracking). Jasně uvi­díte, jakou dobu trávíte u nějaké činnosti a díky tomu můžete svůj den a jeho náplň daleko lépe koor­di­novat. Prostě se můžete zbavit těch činností, které jsou k ničemu, nijak vás neo­bo­hacují a jen vás o čas okrá­dají. Když už nic jiného, roz­hodně je zají­mavé zjis­tit, kolik času během dne doslova splách­nete do květináčů.

K čemu TShe­ets je a na co jej můžete pou­žít?
TShe­ets je v základní verzi bez­platný nástroj, který je určen pro tzv. time tracking neboli měření času.

Takovéto udě­látko tvoří stopky, pomocí kte­rých měříte čas, který trávíte u určité činnosti. Pokud si takto zvládnete namě­řit celý den, na jeho konci pře­hledně a přesně uvi­díte, co jste dělali a jaké časové dotace to vyža­dovalo.

Díky tomu si můžete upravit svůj denní roz­vrh a zjis­tit, kde vám utíká čas! Uvi­díte, že můžete hodně činností spo­jit do jedné nebo je třeba úplně vypus­tit. Zkrátka si konečně udě­láte ve svých dnech pořá­dek! Pokud jste navíc fre­e­lan­cer nebo někdo, kdo pracuje na růz­ných zakáz­kách (nebo třeba na něko­lika pro­jek­tech nebo pokud jste pla­ceni přesně podle odpra­covaných hodin), je pro vás vhodné sle­dovat si čas, který práci věnujete. A taky si ho pak nechat hezky zapla­tit. Už nikdy nebu­dete muset nic odha­dovat. Prostě budete vědět!

TShe­ets: pra­covní pro­středí a práce v něm
Práce s nástro­jem je tro­chu složi­tější, pro­tože obsahuje velké množ­ství růz­ných funkcí a nasta­vení. Před začát­kem sto­po­vání vašeho času je dobré vytvo­řit si projekty/​činnosti/​zadavatele pro které pracujete. To pro­bíhá v levém menu pod položkou Manage Job Codes. Zde napí­šete jednot­livé názvy pro­jektů a k nim můžete dodat i hodi­novou mzdu (pokud nějaká je). Dále jsou v levém menu další položky na při­dání vašich zaměstnanců (nefunguje v bez­platné verzi) a také kompletní nasta­vení infor­mací o vaší spo­lečnosti.

No a teď už k vlast­nímu sto­po­vání času. V menu vybe­rete hned druhou položku (My Time Card) a otevře se vám nové okno, kde zvo­líte pro­jekt (zaměstnava­tele nebo činnost), kte­rému se aktuálně věnujete a který jste si před­tím vyplnili v nasta­vení Manage Job Codes. Při­dat k němu můžete poznámky, abyste poz­ději věděli, co přesně jste dělali. Jakmile činnost ukon­číte, stopky vypnete. Jednot­livé činnosti můžete při­dávat i zpětně a manuálně.

TShe­ets vám gene­ruje i grafy a sta­tis­tiky vaší práce (včetně výpo­čtu sumy, kte­rou byste měli dostat zapla­cenou), které si můžete stáh­nout a uložit do počí­tače ve for­má­tech PDF, CSV nebo XLS.

Regis­trace a její pod­mínky
Pro pou­žívání se musíte regis­trovat. Zadáváte jméno spo­lečnosti (případně vaši pře­zdívku, pokud jste jednot­livec), jméno, e-​mail a heslo.

Cenová poli­tika aneb co to stojí
Nástroj je v základní verzi zdarma. Ta neu­možňuje mít žádné zaměstnance a je limi­tována na 5 pro­jektů (klientů).

Dále jsou v nabídce 3 pla­cené verze. První z nich je Busi­ness za $20 měsíčně, která je určená pro firmy do 100 zaměstnanců, při­čemž jeden měsíčně při­jde na $5. Další je verze Fre­e­lan­cer za $10 měsíčně. Je určena pro jednu osobu a není limi­tována počtem projektů/​klientů. Poslední verzí je Pla­ti­num za $100 měsíčně a dále $5 za kaž­dého zaměstnance, kte­rých můžete mít neo­me­zený počet.

TShe­ets v bodech

  • měření času/​time tracking
  • velmi pro­pra­covaný, velké množ­ství nastavení
  • grafy, sta­tis­tiky, výpo­čet mzdy
  • základní verze zdarma, nutná registrace
Název TShe­ets
WWW http://​www​.tshe​ets​.com/
Cena Zdarma /​$10 /​$20 /​$100
Náročnost Středně náročný
Čeština Ne
Regis­trace Povinná
Tagy
Napsal Jesisem

Nej­čas­tější tagy