Motto: Pří­jemné pro­středí a káva zdarma ke kaž­dému nástroji (jen si ji musíte uvařit).

TimeToMeet

(0 — hla­sovalo uživatelů)

Máte tým a plánujete setkání? Pořád se nemů­žete domlu­vit? Doha­dování na Face­booku vás nebaví a neu­stálé pře­po­sí­lání e-​mailů, na které nikdo stejně neod­po­vídá, je pro vás už noční můra? Nebo máte v plánu pořá­dat večí­rek a nevíte, kdy je nej­lepší doba? Zeptejte se ostat­ních v Time­To­Meet a budete mít jasno! Hned a bez rozčilování.

K čemu Time­To­Meet je a na co jej můžete pou­žít?
Time­To­Meet je v základní verzi bez­platný online nástroj, který slouží k nale­zení a koor­di­naci spo­lečného času něko­lika osob přes e-​maily.

To zna­mená, že pokud chcete naplánovat něja­kou akci (od večírku až po školení), pomocí Time­To­Meet zjis­títe ide­ální čas jejího konání — zadat musíte pouze e-​maily osob, které se mají účast­nit a ony už vám sami nakli­kají, kdy se jim to nej­lépe hodí!

Každá z osob si zde totiž zaškrtne čas, který jí vyhovuje. A máte to černé na bílém. Dokonce i bez regis­trace.

Time­To­Meet: pra­covní pro­středí a práce v něm
Žádné složi­tosti se neko­nají. I bez regis­trace můžete roz­ho­dovací for­mulář vytvo­řit! V prvním kroku zadáte jména a e-​maily osob, se kte­rými se chcete setkat a napí­šete název (důvod) vašeho setkání. Následně v kalen­dáři vyzna­číte, kdy by se vám to hodilo (nebo zkrátka kdy je možné setkání konat). Výho­dou je, že tyto údaje můžete poz­ději skrýt a neu­kazovat je tedy ostat­ním, takže je tím neovlivníte.

Dále při­dáte předpoklá­danou délku setkání a vybe­rete si, jestli k for­muláři chcete vygene­rovat URL odkaz, který si roze­šlete sami nebo jestli to má Time­To­Meet roze­slat rovnou. Nako­nec při­po­jíte vaše jméno, e-​mail a případně ještě krát­kou zprávu. Hotovo! Navíc je vám vygene­rován odkaz, přes který můžete for­mulář edi­tovat a třeba i při­dávat další kolegy, aby se mohli účast­nit hla­sování.

Regis­trace a její pod­mínky
Pro pou­žívání se regis­trovat nemu­síte. For­mulář vytvo­říte i bez ní. Nicméně pokud chcete něco víc (například Time­To­Meet čast­ěji pou­žívat), je regis­trace vhodná.

Do regis­trace musíte zadat své jméno, e-​mail, heslo a časovou zónu. Poté si ještě musíte vybrat svoji e-​mailovou schránku a kliknout na odkaz, který vám Time­To­Meet zaslal. Pak už je vaše regis­trace zcela kompletní.

Cenová poli­tika aneb co to stojí
Nástroj je v základní verzi zdarma. Tato verze bez regis­trace umožňuje vytvo­řit for­mulář pro setkání. Pokud chcete nástroj pou­žívat čast­ěji nebo si nechcete někde schovávat URL odkazy, které vedou k jednot­livým for­mulá­řům, je vhodné se registrovat.

Zís­káte tím totiž pří­stup ke všem již vytvo­řeným for­mulá­řům. Pokud chcete navíc ještě syn­chro­nizaci se svým kalen­dá­řem (Outlook, Google Kalen­dář a Apple iCal) nebo osobní URL adresu, na které si s vámi mohou ostatní osoby domlou­vat schůzky, musíte si poří­dit verzi PRO za $3 na 3 měsíce nebo $5 na půl roku.

Time­To­Meet v bodech

  • roz­ho­dování o času setkání
  • základní verze zdarma, možnost zakou­pit pla­cenou verzi
  • pro pou­žití se není nutné registrovat
Název Time­To­Meet
WWW http://​time​to​meet​.info/
Cena Zdarma /​$3 /​$5
Náročnost Nená­ročný
Čeština Ne
Regis­trace Nepo­vinná
Tagy
Napsal Jesisem

Nej­čas­tější tagy