Motto: Jsme dostupní 247; nemu­síte čekat, až otevře kopí­rovací cen­t­rum nebo lunapark.

Wridea

(0 — hla­sovalo uživatelů)

Online místo pro vaše nápady a myš­lenky, které můžete poho­dlně sdí­let se svými kolegy a kama­rády. Bra­in­stor­ming v online světě v pří­jemné a pou­ži­telné podobě.

K čemu Wri­dea je a na co jej můžete pou­žít?
Wri­dea je bez­platný online nástroj, který slouží ke zazna­menávání a sdí­lení vašich myš­lenek a nápadů.

Takto založená data poté můžete sdí­let s kolegy a kama­rády a vzniká tak unikátní online pro­stor pro bra­in­stor­ming!

Wri­dea: pra­covní pro­středí a práce v něm
Jedno­duchost sama. K dis­po­zici máte nápady, stránky a katego­rie. Nápady jsou vaše myš­lenky (doplněné o poznámky a detaily), které si můžete pone­chat sou­kromé, sdí­let je s urči­tými oso­bami a nebo rovnou se všemi uživa­teli Wri­dea. Jednot­livé myš­lenky vklá­dáte do stránek a můžete také při­řazovat do katego­rií (což se pro­jeví jejich barevným odli­šením). Stránky sdru­žují podobné nápady. Výho­dou je, že můžete s kolegy sdí­let rovnou celou stránku a nemu­síte tedy kli­kat v nasta­vení u každé myš­lenky.

Spo­lu­pra­covníky si členíte do růz­ných sku­pin, takže s kaž­dou sku­pi­nou můžete sdí­let něco jiného a nikdy v tom nebu­dete mít nepo­řá­dek a ani nebu­dete muset při každé nové myš­lence (nebo stránce) zdlouhavě zadávat spo­lu­pra­covníky znovu a znovu.

Jakmile nasdí­líte nějaký nápad (nebo rovnou celou stránku s nimi), může začít komen­tování, bra­in­stor­ming a posou­vání hranic!

Regis­trace a její pod­mínky
Pro pou­žívání se musíte regis­trovat. Zadáváte e-​mailovou adresu, jméno, heslo a pře­zdívku.

Cenová poli­tika aneb co to stojí
Nástroj je zcela zdarma.

Wri­dea v bodech

  • online bra­in­stor­ming
  • místo pro vaše nápady a myšlenky
  • nápady sdru­žené na strán­kách, takže je v nich pořádek
  • zcela zdarma, nutná registrace
Název Wri­dea
WWW http://​wri​dea​.com/
Cena Zdarma
Náročnost Nená­ročný
Čeština Ne
Regis­trace Povinná
Tagy
Napsal Jesisem

Nej­čas­tější tagy