Motto: Pří­jemné pro­středí a káva zdarma ke kaž­dému nástroji (jen si ji musíte uvařit).

Paymo

(1 — hla­sovalo uživatelů)

Žádáte si podrobný pře­hled vaší pro­duk­tivity? Pěkně na minuty a pře­hledně u jednot­livých ukolů? Paymo je řešením! Pro­po­juje pro­jek­tový manage­ment a time tracking (měření času) a navíc je v češtině! Co víc si přát? Vaší pro­duk­tivitě už nestojí v cestě vůbec nic!

K čemu Paymo je a na co jej můžete pou­žít?
Paymo je v základní verzi bez­platný online nástroj, který slouží pro potřeby pro­jek­tového manage­mentu a zároveň umí měřit čas (time tracking), který věnujete urči­tému úkolu.

K jednot­livým činnos­tem si lze při­dat finanční ohodno­cení za hodinu práce a následně vytvá­řet fak­tury nebo sle­dovat sta­tis­tiky své práce. Navíc je nástroj v češtině!

Paymo: pra­covní pro­středí a práce v něm
Paymo je opravdu obsáhlý nástroj, takže je práce s ním tro­chu složi­tější. Poprvé. Pak už jde všechno snadno. Důležité je horní menu, které obsahuje položky Nástěnka, Milníky, Můj výkaz, Časo­míra. Tyto položky se váží přímo k vaší práci. Dále jsou v menu položky Kli­enti, Pro­jekty, Uživa­telé. V Pro­jek­tech je vhodné si na začátku vytvo­řit nový pro­jekt, abyste mohli pra­covat s polož­kami v první části menu. U pro­jektu zvo­líte časovou dotaci a pokud je pla­cený, tak i finanční ohodno­cení za hodinu práce. Stejně tak si při­dáte i kli­enty. Uživa­telé slouží ke správě osob, které patří pod jeden účet. V základní bez­platné verzi však může exis­tovat pouze jeden uživa­tel — vy. V poslední části menu jsou položky Fak­tu­race a Reporty.

Pokud jste si vytvo­řili nový pro­jekt, není potřeba se čímko­liv zdržovat a můžete začít pra­covat! Zadáte si milník (nějaký důležitý bod ve vaší práci) nebo úkoly, které máte vyře­šit. K milníkům můžete (kromě data) při­dávat i zod­po­vědnou osobu. K úkolům zase nahrávat sou­bory. A můžete začít s měřením času pomocí Časo­míry. Zde si vybe­rete, na jakém pro­jektu a úkolu aktuálně pracujete a časo­míru zapnete. Po dokon­čení práce jasně vidíte, kolik času jste inves­tovali a kolik peněz jste vydě­lali.

Vytvo­řit si můžete i pře­hlednou fak­turu nebo na sta­tis­ti­kách sle­dovat, jak moc (nebo málo) pracujete.

Regis­trace a její pod­mínky
Paymo vyža­duje regis­traci. Zadáváte e-​mail a heslo.

Cenová poli­tika aneb co to stojí
V základní verzi je nástroj zdarma. Je určena pro jednoho uživa­tele a umožňuje vytvá­řet neo­me­zené množ­ství pro­jektů i kli­entů, jednu fak­turu měsíčně a posky­tuje 50MB pro­storu pro vaše sou­bory. Pro jedince je tato verze dosta­ču­jící a použitelná.

Pokud však oče­káváte víc, musíte si vybrat jednu ze dvou pla­cených verzí, které Paymo nabízí. Jedná se o BASIC za $9.95 měsíčně, která je určená pro 2 uživa­tele, nabízí 50GB pro­stor pro vaše sou­bory a vytvo­ření až 30 fak­tur. Druhou pla­cenou verzí je PRE­MIUM za $14.85 měsíčně, která začíná se 3 uživa­teli a další si můžete dokou­pit za $4.95 měsíčně. Tvorba fak­tur je neo­me­zená a váš pro­stor pro sou­bory činí 15GB.

Paymo v bodech

  • pro­jek­tový management
  • time tracking
  • tvoří pře­hledné grafy
  • možnost vytvá­řet faktury
  • základní verze zdarma, nutná registrace
  • 2 pla­cené verze
Název Paymo
WWW http://​www​.paymo​.biz/
Cena Zdarma /$9.95 /$14.85
Náročnost Nená­ročný
Čeština Ano
Regis­trace Povinná
Tagy
Napsal Jesisem

Nej­čas­tější tagy