Motto: Pří­jemné pro­středí a káva zdarma ke kaž­dému nástroji (jen si ji musíte uvařit).

Journamatic

(0 — hla­sovalo uživatelů)

Chtěli byste mít deník, ale víte, že prostě nejste schopni si do něj každý den napsat zápis? Pokud již pou­žíváte nějaké online služby (Twit­ter, Face­book, Tum­blr a tak podobně), vlastně si (nevě­domky) deník píšete! Journa­ma­tic vám posbírá data z nástrojů, které pou­žíváte a deník vzniká takřka automaticky!

K čemu Journa­ma­tic je a na co jej můžete pou­žít?
Journa­ma­tic je bez­platný online deník, který účinně spo­lu­pracuje s dalšími online služ­bami, které již pou­žíváte. Pokud například pou­žíváte Four­square, nemu­síte do svého nového deníčku psát, kde jste ten den byli.

Journa­ma­tic si to totiž najde sám a do denního záznamu to vloží za vás. Obdobně to funguje s ostat­ními služ­bami. Samo­zřejmě můžete při­dat i vlastní text.

Journa­ma­tic: pra­covní pro­středí a práce v něm
V prvním kroku si pro­po­jíte s Journa­ma­ti­cem služby, které již pou­žíváte. V nabídce je Face­book, Flickr, Four­square, Instagram, Miso, Netflix, Picplz, Tum­blr a YouTube. Pokud svůj deník s někte­rou z těchto slu­žeb pro­po­jíte, Journa­ma­tic si z nich auto­ma­ticky bude brát obsah, který jste do nich ten den vlo­žili a přidá ho k dennímu záznamu, který poté můžete doplnit vlast­ním tex­tem.

U kaž­dého dne se vám pak zob­razuje vámi napsaný pří­spě­vek spolu s tím, co jste poslali na nástroje, které jste s Journa­ma­tic pro­po­jili. Jednot­livé pří­spěvky můžete volně sdí­let do soci­álních sítí nebo je ozna­čit jako sou­kromé a nikdo se tak k nim nedo­stane.

Regis­trace a její pod­mínky
Pro pou­žívání je nutná regis­trace. Zadáváte své jméno, pře­zdívku, e-​mail a heslo.

Cenová poli­tika aneb co to stojí
Nástroj je zcela zdarma.

Journa­ma­tic v bodech

  • online osobní deník
  • možnost pro­po­jení s dalšími online služ­bami, ze kte­rých je pak auto­ma­ticky pře­bí­rán obsah do deníku
  • zcela zdarma, nutná registrace
Název Journa­ma­tic
WWW http://​www​.journa​ma​tic​.com/
Cena Zdarma
Náročnost Nená­ročný
Čeština Ne
Regis­trace Povinná
Tagy
Napsal Jesisem

Nej­čas­tější tagy