Motto: Dět­ský kou­tek je pří­stupný pro všechny dospělé. U nás si rád hraje každý.

My Memo­ries Are

(0 — hla­sovalo uživatelů)

Chcete si psát deník? My Memo­ries Are je vizuálně při­taž­livý nástroj, který pro to byl stvo­řen. Svoje denní záznamy navíc můžete obo­ha­tit o obrázky, videa nebo různé dokumenty!

K čemu My Memo­ries Are je a na co jej můžete pou­žít?
Psaní deníku je zdravé a pří­jemné. Možná na to nemáte čas nebo trpě­livost. Nebo máte strach, že by vám deník mohl někdo ukrást a s ním i vaše tajemství.

Online deníčky tohle poměrně dobře řeší, pro­tože pokud nikomu nedáte heslo, nikdo vám ho nevy­krade. Pro­blém je v tom, když chcete při­dat třeba obrázek. Do oby­čejného offline deníku ho namalujete, ale do online? My Memo­ries Are se tenhle pro­blém snaží řešit, takže nejenže je bez­pečný a nikdo vám ho neu­kradne, dokonce vás nechá nahrávat sou­bory, obrázky, videa nebo rovnou vytvá­řet audi­ozá­znamy!

My Memo­ries Are: pra­covní pro­středí a práce v něm
Již při regis­traci jste vyplnili jméno svého deníku. V nasta­vení to můžete změnit nebo si vytvo­řit deník jiný a ten původní smazat. Deníků tedy můžete mít něko­lik a volně si mezi nimi pře­pínat. Po při­hlá­šení jste tedy auto­ma­ticky převe­leni před otevřený deník, do kte­rého můžete začít psát. Text můžete dokonce for­má­tovat a obo­ha­covat ho o obrázky, doku­menty, videa nebo rovnou nahrávat vlastní audi­oko­men­táře, pokud se vám vlastně ani nechce psát. Velikost nahrávaného obrázku je ome­zena na 20MB, velikost videa na 500MB, což je stejné, jako ome­zení pro ostatní doku­menty. Pro nahrávání audi­oko­men­táře musíte mít ke svému počí­tači při­po­jen funkční mik­rofon.

Jednot­livé záznamy můžete obo­ha­tit tagy a dokonce v nich vyhle­dávat. Deník je sou­kromý, ale pokud chcete některý záznam sdí­let s kama­rá­dem, stačí pouze zadat jeho e-​mailovou adresu, na kte­rou mu od vás při­jde pozvánka.

Regis­trace a její pod­mínky
Pro pou­žívání se musíte regis­trovat. Zadáváte své jméno, e-​mail, heslo, jméno deníku a také infor­maci, odkud jste se o My Memo­ries Are dozvě­děli.

Cenová poli­tika aneb co to stojí
Nástroj je v základní verzi zdarma. Umožňuje vám však nahrát pouze 1GB dat. Pokud chcete více, musíte zakou­pit jednu ze tří pla­cených verzí.

První je Eve­ry­day Package za $5 měsíčně, která umožňuje nahrát až 10GB dat. Další je Essen­tial Package za $9 měsíčně s 20GB dat a poslední je Pre­mium Package za $20 měsíčně a 50GB pro­storu.

My Memo­ries Are v bodech

  • online deník
  • možnost nahrávat soubory
  • základní verze zdarma, nutná registrace
Název My Memo­ries Are
WWW http://​www​.myme​mo​rie​sare​.com/
Cena Zdarma /$5 /$9 /$20
Náročnost Nená­ročný
Čeština Ne
Regis­trace Povinná
Tagy
Napsal Jesisem

Nej­čas­tější tagy