Motto: Jsme jako cuk­rárna, ve které můžete sníst, co chcete a nic za to neplatíte.

Dreamboard

(3 — hla­sovalo uživatelů)

Fas­ci­nují vás vaše sny? Chcete se o nich dozvě­dět víc? Nebo si žádné své sny nepa­ma­tujete a chcete, aby se to změnilo? Zapojte se do tohoto unikát­ního nástroje a popi­sujte své sny nebo aspoň jejich střípky. Každý den. Možná pře­kvapíte sami sebe.

K čemu Dre­am­bo­ard je a na co jej můžete pou­žít?
Dre­am­bo­ard je bez­platný online nástroj, který slouží k zapi­sování vašich snů. Nejedná se však o oby­čejný „poznám­kový blog“, pro­tože máte možnost sny nej­růz­něji tago­vat a tří­dit. Auto­ma­ticky jsou vám vytvá­řeny grafy ze zadaných snových para­me­trů. Pokud se budete na své sny sou­stře­dit, za chvíli zjis­títe, že si z nich pama­tujete čím dál víc. Roz­hodně to vyzkou­šejte.

Dre­am­bo­ard: pra­covní pro­středí a práce v něm
Pou­žívání Dre­am­bo­ardu je pří­jemné, jako to nej­jem­nější sladké snění. Sny jsou zde zachy­covány chytře. Kromě pros­tého slovního popisu toho, co se ve snu událo, můžete při­dat i v jaké náladě se sen nesl, jaký byl po emoční stránce, jaké barvy se k němu vázaly, zda jste v něm byli přímo vy osobně. Dokonce můžete snu při­dávat tagy a ozna­čovat osoby, které se v něm vyskytly. Můžete i na škále zadat, jak moc divný váš sen byl či jaká témata se v něm objevovala. Lze při­dat i infor­maci, že se jednalo o opa­ku­jící se sen, lucidní sen nebo sen na pokra­čování. Nic z uve­dených možností popisu však není povinné, je jen na vás, kolik si toho pama­tujete a zazna­menáte.

Pokud to budete dělat svě­do­mitě více dní, uvi­díte (v pře­hledné info­grafice a grafech), jak vaše sny vypa­dají, kolem čeho se nej­více točí, kdo v nich vystu­puje. A máte šanci dozvě­dět se sami o sobě zase něco víc.

Vaše zápisky jsou sou­kromé, ale pokud chcete, můžete některé sny sdí­let se svými přá­teli.

Regis­trace a její pod­mínky
Pro pou­žívání se musíte regis­trovat. Zadáváte své jméno, e-​mail, heslo, pohlaví, datum naro­zení a místo, kde se nacházíte. Při­hlá­sit se můžete také pomocí soci­ální sítě Face­book nebo Twit­ter.

Cenová poli­tika aneb co to stojí
Nástroj je zcela zdarma.

Dre­am­bo­ard v bodech

  • záznam vašich snů
  • jedno­duché pou­žití, pří­jemný design
  • hodně možností, jak sen popsat
  • vše je sou­kromé, ale pokud chcete, můžete některý sen sdí­let s přáteli
  • zcela zdarma, nutná registrace
Název Dre­am­bo­ard
WWW http://​dre​am​bo​ard​.com
Cena Zdarma
Náročnost Nená­ročný
Čeština Ne
Regis­trace Povinná
Tagy
Napsal Jesisem

Nej­čas­tější tagy