Motto: Jsme jako cuk­rárna, ve které můžete sníst, co chcete a nic za to neplatíte.

Lucidity

(1 — hla­sovalo uživatelů)

Fas­ci­nují vás sny? Pište si o nich deník! Papí­rový deník je sice skvělá věc, ale ten online vám nabízí různé funkce navíc. Kromě toho, že vám ho nikdo cizí nebude moct číst, vytváří i časové osy, sta­tis­tiky a grafy. A pou­žívání vás bude bavit, pro­tože čím více ho budete pou­žívat, tím více funkcí bude mít!

K čemu Luci­dity je a na co jej můžete pou­žít?
Luci­dity je bez­platný online zápisník snů. Funguje jako každý nor­mální deník. Dostanete sou­kromý pro­stor, do kte­rého si zapi­sujete, co se vám v noci zdálo.

Pokud vás sny při­tahují a někdy si zoufáte, že si je nepa­ma­tujete, je vhodné si je začít psát. Aspoň jednou větou. Máte totiž velkou naději, že pokud vytrváte, snů si budete pama­tovat čím dál více. Nako­nec každý detail.

Luci­dity: pra­covní pro­středí a práce v něm
Práce s nástro­jem je velmi pří­jemná a rychlá. Ihned po při­hlá­šení můžete začít s při­dáváním snů. Název, datum a popis snu můžete doplnit obráz­kem (poslou­žit může Flickr, Picasa nebo vás disk), časem usnutí i pro­bu­zení, nála­dou, tagy a také infor­mací, zda se jednalo o sen lucidní. U kaž­dého snu se také musíte roz­hodnout, jestli je určen jenom pro vás nebo si může počíst celá Luci­dity komu­nita.

Na svém pro­filu si můžete rovněž zvo­lit, zda bude sou­kromý nebo veřejný (tedy můžete Luci­dity pou­žívat totálně utajeně nebo vyu­žívat výhod komu­nity a sny sdí­let, poví­dat si o nich, spo­lečně je zkou­mat). Luci­dity také nabízí achieve­menty (badge, odznáčky nebo prostě ocenění za dosažení urči­tého cíle), za splnění urči­tých úkolů můžete zís­kat nové funkce! Například můžete být oceněni za zápis urči­tého počtu snů (nor­málních a lucidních), dále za zadávání časů usnutí a pro­bu­zení, za pozvání urči­tých počtů přá­tel, za sdí­lení snů a jejich komen­tování. Následně za splnění urči­tých kom­bi­nací achieve­mentů zís­káte nové funkce. Třeba ana­lýzu vaší spán­kové aktivity, his­togram snů nebo znázornění frek­vence snů.

Regis­trace a její pod­mínky
Pro pou­žívání se musíte regis­trovat. Bohu­žel „kla­sická“ regis­trace pomocí e-​mailové adresy není možná.

Musíte se při­hlá­sit pomocí jedné z násle­du­jí­cích slu­žeb: Google, Face­book, Twit­ter, MSN nebo Yahoo.

Cenová poli­tika aneb co to stojí
Nástroj je zcela zdarma.

Luci­dity v bodech

  • zápisník snů
  • časová osa, grafy, infor­mace, statistiky
  • achieve­menty (ocenění) za aktivitu a oteví­rání nových funkcí
  • zcela zdarma, nutná registrace
Název Luci­dity
WWW http://​www​.luci​dity​.io/
Cena Zdarma
Náročnost Nená­ročný
Čeština Ne
Regis­trace Povinná
Tagy
Napsal Jesisem

Nej­čas­tější tagy