Motto: Dět­ský kou­tek je pří­stupný pro všechny dospělé. U nás si rád hraje každý.

Notes​.io

(0 — hla­sovalo uživatelů)

Nutně si někam potře­bujete napsat aktuální nápad nebo poznámku a ide­álně tento online lís­tek hned ode­slat do světa a sdí­let s kolegy? Notes​.io je řešení!

K čemu Notes​.io je a na co jej můžete pou­žít?
Notes​.io je bez­platný online nástroj, který slouží k psaní pozná­mek a k jejich následnému sdí­lení s kolegy a kamarády.

Pokud se vám někdy stalo, že jste dostali unikátní nápad a neměli ho kam napsat tak, aby se neztra­til a neza­padl, patrně jste neznali Notes​.io. Nejedná se o žádný nástroj se spous­tou funkcí a vymožeností. Jde o jedno­duchého a dobře pou­ži­telného pro­středníka pro sdí­lení pozná­mek.

Notes​.io: pra­covní pro­středí a práce v něm
Milé, rychlé, snadné, prak­tické! Při­jdete, napíšte svoji poznámku a v horním menu kliknete na „Short“, což vám vygene­ruje zkrá­cený odkaz, který nejenže vede přímo na vaši poznámku, ale můžete ho ihned a jedním klikem sdí­let do soci­álních sítí. Do budoucna se chystá i možnost k poznámkám při­dávat sou­bory, tisknout je nebo je rovnou ode­sí­lat e-​mailem.

Regis­trace a její pod­mínky
Regis­trovat se nemu­síte, poznámky psát i sdí­let můžete jakožto náhodný kolemjdoucí. Pokud ale chcete, aby si Notes​.io všechny vámi napsané poznámky pama­toval, musíte se při­hlá­sit pomocí soci­ální sítě Twit­ter. Tvorba účtu přes Face­book se při­pravuje.

Cenová poli­tika aneb co to stojí
Nástroj je zcela zdarma.

Notes​.io v bodech

  • tvo­řítko poznámek
  • umožňuje rychle poznámku sdílet
  • v budoucnu možnost při­dávat pří­lohy nebo tisk poznámek
  • zcela zdarma, bez registrace
Název Notes​.io
WWW http://​www​.notes​.io/
Cena Zdarma
Náročnost Nená­ročný
Čeština Ne
Regis­trace Nepo­vinná
Tagy
Napsal Jesisem

Nej­čas­tější tagy