Motto: Dět­ský kou­tek je pří­stupný pro všechny dospělé. U nás si rád hraje každý.

WorkFlowy

(1 — hla­sovalo uživatelů)

Hle­dáte snadno pou­ži­telný a pře­hledný nástroj pro rych­lou správu vašich pozná­mek a úkolů? Takový, který budete doopravdy pou­žívat? Vyzkou­šejte WorkFlowy! Naprosto čistý a jedno­duchý design. Rych­lost ovlá­dání zaru­čena pomocí kláve­sových zkratek.

K čemu WorkFlowy je a na co jej můžete pou­žít?
WorkFlowy je v základní verzi bez­platný online nástroj, který vám umožňuje rych­lou a poho­dlnou správu vašich pozná­mek, nápadů a úkolů. Navíc můžete jednot­livé položky, které do svého seznamu napí­šete, sdí­let s kolegy a kama­rády. Rych­lost pou­žívání můžete ještě navýšit tím, že se nau­číte pou­žívat kláve­sové zkratky. Nástroj funguje na prin­cipu tvo­ření seznamů. A každé položce v něm uložené můžete udě­lat vlastní pod­se­znam. A položkám z pod­se­znamu můžete udě­lat další pod­se­znam. Pokud tedy budete úkoly a poznámky svě­do­mitě tří­dit od začátku, nemů­žete na nic zapo­menout a ani se v tom ztra­tit!

Kaž­dou poznámku můžete obo­ha­tit pomocí tagů a můžete při­dat i odpo­vědnou osobu. Pokud máte nápady a úkoly, zazna­menávejte si je sem. Uvi­díte, jak vaše pro­duk­tivita rapidně poroste! Co se týče mobilních zařízení, má WorkFlowy zatím aplikaci pouze pro iPhone a iPad. Aplikace pro Android je ve vývoji.

WorkFlowy: pra­covní pro­středí a práce v něm
Práce s nástro­jem je velmi snadná a pře­hledná. Ihned po při­hlá­šení se dostáváte k prázdné stránce, která čeká, až na ni napí­šete něja­kou poznámku nebo úkol. Pokud chcete při­dat tag, jedno­duše to udě­láte pomocí znaku „#“, který vložíte před slovo, které se má stát tagem. Stejně je to s odpo­vědností za nějaký úkol, prostě napí­šete „@“ a ihned za něj jméno (ať už osoby nebo třeba pro­jektu, ke kte­rému se daná poznámka váže). Kliknu­tím na tyto položky je ihned vyfil­trujete, takže například uvi­díte, co všechno má nej­vyšší pri­o­ritu a musíte to udě­lat hned nebo co všechno se váže k vaší osobě, pro­jektu a podobně.

Jednot­livé poznámky můžete edi­tovat, při­dávat k nim poznámky nebo jim udě­lat vlastní pod­se­znam. Toto všechno udě­láte tak, že myší naje­dete na šedou tečku, která se nachází před poznámkou, kte­rou chcete edi­tovat. Pokud myší pouze naje­dete (a nekliknete), roz­balí se vám menu, které umožňuje poznámku dupli­kovat, ozna­čit jako hotovou, expor­tovat (for­má­tovanou nebo jako prostý text), sdí­let (v nepla­cené verzi pouze pomocí vygene­rovaného URL odkazu; můžete nastavit, zda osoba může i edi­tovat nebo pouze pro­hlížet), odstra­ňovat a při­dávat poznámky. Pokud chcete dané poznámce vytvo­řit pod­se­znam, na šedou tečku kliknete. A opět při­dáváte nové poznámky, které mají vlastní šedé tečky, na které můžete buďto najet myší (zob­razí se menu) nebo na ně kli­kat a udě­lat pod­se­znam.

Regis­trace a její pod­mínky
Pro pou­žívání je nutná regis­trace. Zadáváte pouze svůj e-​mail a heslo.

Cenová poli­tika aneb co to stojí
Nástroj je v základní verzi zcela zdarma. Tato verze je ome­zena tím, že měsíčně můžete napsat pouze 500 pozná­mek (úkolů), což někomu může při­jít dosta­ču­jící. Nicméně pokud k těmto lidem nepa­t­říte (nebo oče­káváte něco více navíc), můžete si zakou­pit pla­cenou verzi PRO za $4.99 měsíčně (nebo $49 ročně). Pozná­mek budete moct mít, kolik budete chtít a navíc zís­káte možnost zálo­hovat všechna data do svého Drop­boxu (pokud pou­žíváte), možnost nastavit si témata vzhledu a písmo, lepší podporu ze strany posky­tova­tele a také možnost sdí­let svoje poznámky a seznamy jen s urči­tými lidmi pomocí jejich e-​mailové adresy.

Pokud potře­bujete pouze více položek a nechce se vám kupo­vat PRO verzi, můžete na svém Twit­ter nebo Face­book účtu sdí­let odkaz, který láká nové uživa­tele nebo daný odkaz sdí­let třeba e-​mailem. Pokud se osoba přes daný odkaz při­hlásí, zís­káte vy i ona 250 pozná­mek navíc!

WorkFlowy v bodech

  • online úkolní­ček a úložiště poznámek
  • pomáhá v rozhodování
  • snadné a rychlé ovlá­dání i pomocí kláve­sových zkratek
  • základní verze zdarma, nutná registrace
  • v nabídce jedna pla­cená verze
Název WorkFlowy
WWW https://​workflowy​.com/
Cena Zdarma /$4.99
Náročnost Nená­ročný
Čeština Ne
Regis­trace Povinná
Tagy
Napsal Jesisem

Nej­čas­tější tagy