Motto: Jsme dostupní 247; nemu­síte čekat, až otevře kopí­rovací cen­t­rum nebo lunapark.

Exobrain

(1 — hla­sovalo uživatelů)

Bra­in­stor­ming? Myš­len­kové mapy? Stále aktuální témata! Exob­rain při­chází zase s něčím tro­chu novým. S něčím, co vám třeba bude konečně pasovat. Milá grafika, snadné ovlá­dání. Nakoukněte do světa chyt­rých a bys­trých mozků — naučte se pou­žívat myš­len­kové mapy ku pro­spě­chu svému!

K čemu Exob­rain je a na co jej můžete pou­žít?
Exob­rain je v základní verzi bez­platný online nástroj, který slouží k tvorbě myš­len­kových map. Exob­rain vsa­dil na jedno­duchost a snadnost ovlá­dání. Nebu­dete se vůbec zdržovat a pře­mýš­let nad tím, jakou barvičku, písmo, pozadí nebo obrázek máte vybrat. Prostě jen spo­jujete věci, které k sobě patří. Nutno však dodat, že se jedná o horkou novinku a uživa­telé mají slí­beno, že nové funkce budou při­bývat.

Myš­len­kovou mapu můžete vyu­žít k učení, k při­lákání nových nápadů, k utří­dění učiva (dokonce i k jeho zapi­sování na přednáš­kách!) nebo k pre­ciz­nímu výběru toho, co si s sebou chcete zaba­lit na dovo­lenou. Vždycky jasně vidíte, co k čemu patří, co z čeho plyne, co na co navazuje. Vyzkou­šejte si to!

Exob­rain: pra­covní pro­středí a práce v něm
Práce s nástro­jem je velmi snadná, poho­dlní a hlavně rychlá. Ihned po při­hlá­šení se dostáváte do edi­toru, kde máte již před­vy­tvo­řenou první mapu, na které se můžete nau­čit s nástro­jem pra­covat. Menu na pravé straně vám umožňuje vra­cet poslední tahy (a zase je udě­lat znovu), dostat se na seznam všech vašich map či poslat tvůr­cům svůj názor. Dále se zde nachází nápo­věda, nasta­vení (kde si můžete zakou­pit pla­cenou verzi) a odhlá­šení z nástroje. Poslední položkou v menu není tla­čítko, ale ukaza­tel, zda byly všechny vaše kroky uloženy.

Pokud tedy chcete vytvo­řit novou mapu, kliknete v menu na sym­bol „My Maps“ (třetí odshora) a dále na „Cre­ate new map…“. A můžete začít! Doprostřed napí­šete ústřední slovo vaší men­tální mapy. Ostatní uzly při­dáváte tak, že na uzel, který chcete obo­ha­tit, kliknete myší a táh­nete do pro­storu mapy. Když stisknutí tla­čítka myši uvolníte, máte nový uzel, do kte­rého opět napí­šete poža­dovaný text. Pokud chcete text zpětně edi­tovat, prostě na něj kliknete myší a můžete psát. Pro pře­su­nutí uzlu na něj najeďte myší a v jeho pravé části se zob­razí 2 tla­čítka: křížek, který uzel odstraní kompletně a čtve­re­ček se zaob­lenými rohy, na který opět kliknete a tahem myši pomocí něj pře­su­nujete daný uzel po mapě. Pakliže chcete odstranit spo­jení mezi uzly, kliknete na něj myší. Pokud chcete udě­lat nové spo­jení, prostě uzly spo­jíte tahem myši. Čím více do hloubky u někte­rého uzlu jdete, tím je jeho barva tmavší.

Nástroj je velmi snadné pou­žívat. Jeho přednost a zároveň sla­bost je pře­devším v rych­losti jeho pou­žívání. Na bra­in­stor­ming a podobné aktivity je to ide­ální, ale také se říká, že myš­len­ková mapa má být co nej­více hravá, barevná a plná obrázků. Ovšem je to na vás, vyzkou­šejte a třeba zjis­títe, že přesně tohle je ten váš myš­lenko­mapo­tvorný nástroj!

Regis­trace a její pod­mínky
Exob­rain vyža­duje regis­traci. Zadáváte své jméno, e-​mail a heslo. Poté musíte počat a kliknout na odkaz, který vám při­šel v e-​mailu do vámi zadané schránky.

Cenová poli­tika aneb co to stojí
Nástroj je v základní verzi zcela zdarma, můžete v něm však vytvo­řit maxi­málně 3 mapy. Pokud vám to nestačí, můžete si jich za $3 měsíčně kou­pit rovnou 100.

Exob­rain v bodech

  • online tvo­řítko myš­len­kových map
  • perfektně se hodí na brainstorming
  • velmi snadné a rychlé ovládání
  • základní verze zdarma (umožní však vytvo­řit jen 3 mapy), nutná registrace
Název Exob­rain
WWW https://​www​.exob​rain​.co/
Cena Zdarma /$3
Náročnost Nená­ročný
Čeština Ne
Regis­trace Povinná
Tagy
Napsal Jesisem

Nej­čas­tější tagy