Motto: Jsme jako cuk­rárna, ve které můžete sníst, co chcete a nic za to neplatíte.

30 Boxes

(0 — hla­sovalo uživatelů)

Zapo­mínáte doma diář a nevíte tak, kdo má kdy naro­zeniny? Nepa­ma­tujete si, kdy máte jakou poradu, kdy jste si domlu­vil pro­hlídky u dok­torů či fil­mový večer s kama­rády? Pomoc je poměrně snadná, jediné, co musíte udě­lat, je pou­žívat nějaký vhodný online nástroj! A přesně ten tu pro vás máme. Jedná se o nástroj, který vám online usnadní život! 30 Boxes si bude pama­tovat vše za vás. Jen ho nesmíte zapo­mínat plnit úkoly. Nechat ho doma ani nemů­žete, neboť všude kde budete online jej budete mít sebou.

K čemu 30 Boxes je a na co jej můžete pou­žít?
30 Boxes je bez­platný online kalen­dář, který si bude pama­tovat všechno, co mu sdě­líte. Udá­losti si můžete i oheslovat a poz­ději si tak můžete vyhle­dat udá­losti právě dle těchto hesel.

Pokud si nepa­ma­tuje, kde máte schůzku, můžete si do své udá­losti nejen napsat čas, kdy se máte sejít, ale při­pnout si rovnou adresu. Pokud to udě­láte správně, auto­ma­ticky se vám 30 boxes pro­lin­kuje s Google Maps. Svoje udá­losti můžete dokonce veřejně sdí­let. Pokud se ale roz­hodnete, že některé jsou pro vás sou­kromé, zaškrtnete si slovo Privat a na sdí­leném kalen­dáři ji nikdo neob­jeví. Pouze vy po při­hlá­šení.

30 Boxes: pra­covní pro­středí a práce v něm
30 Boxes po regis­traci a potvrzení vaší e-​mailové adresy, vám umožní pro­po­jení s něko­lika soci­álními sítěmi či zadáním ZIP Codu pro počasí. Bohu­žel ZIP Code nefunguje mimo USA. V nabídce máte pro­po­jení se sítěmi Flicker a My Space. V dalším kroku máte možnost nastavit si časové pásmo (najdete zde Prahu) a zadat některé naro­zeniny. K naro­zeni­nám se samo­zřejmě můžete vra­cet i v prů­běhu vyu­žívání stránek. Ve tře­tím kroku můžete zadat všechny e-​mailové adresy, které pou­žíváte. Poslední, 4 krok, vás už jen infor­muje o možnos­tech organizace kalen­dáře a roz­vrhu. Tyto kroky můžete i pře­sko­čit a vrh­nout se rovnou do plánování kalen­dáře.

Zde se vám ukáže celý měsíc. Můžete jedno­duše zadávat ke kaž­dému dni úkoly, které potře­bujete splnit. V pravém rohu si můžete poho­dlně pře­klikávat na jednot­livé měsíce nebo se posou­vat pouze o týden. Pokud si potře­bujete vytisknout svůj roz­vrh, není nic jedno­duš­šího, než vyu­žít v levé části obrazovky nabídku Print a vybrat si, kte­rou část chcete vytisknout.

Své schůzky si můžete do 30 Boxes zadávat i s pro­po­jením do Google Maps. Stačí adresu zadat do hrana­tých závo­rek po kliknutí na pří­slušnou schůzku se vám ukáže i místo, kde se schůzka koná. Pokud víte, že i na 30 Boxes budete zapo­mínat, můžete si v nasta­vení pro­filu zapnout funkci upo­zornění na e-​mail. Každý den tak dostanete hlá­šení, co vás čeká a komu nesmíte zapo­menout popřát.

Regis­trace a její pod­mínky
Regis­trace je zdarma. Vyplnit musíte e-​mailovou adresu, heslo a vaše jméno. Musíte samo­zřejmě sou­hla­sit s licenčními pod­mín­kami a opsat ochranu Cap­t­cha. Na vaší zadané e-​mailové schránky vám při­jde potvrzovací e-​mail s adre­sou, kte­rou musíte svoji regis­traci potvr­dit. Stránky vás rovnou i upo­zorňuje, že je možné najít zprávu i ve spamu. Po potvrzení e-​mailové adresy vám účet nabídne možnost při­po­jení na soci­ální sítě, jako je například Face­book.

Cenová poli­tika aneb co to stojí
Nástroj je zcela zdarma.

30 Boxes v bodech

  • možnost tisku kalendáře
  • uve­řejnění událostí
  • zcela zdarma
Název 30 Boxes
WWW http://​30bo​xes​.com/
Cena Zdarma
Náročnost Nená­ročný
Čeština Ne
Regis­trace Povinná
Tagy

Nej­čas­tější tagy