Motto: Jsme dostupní 247; nemu­síte čekat, až otevře kopí­rovací cen­t­rum nebo lunapark.

Coolendar

(0 — hla­sovalo uživatelů)

Coo­len­dar je cool plánovač vašeho času. Jeho výho­dou je pou­žívání „lid­ského“ jazyka (ale pouze ang­lického) pro zadávání úkolů. Můžete tedy pou­žít různé for­mulace, jako např. dnes, zítra, v neděli, až naprší a uschne, za uher­ský rok… Jeho pou­žívání je tak jedno­duché, že víc to už asi nejde!

K čemu Coo­len­dar je a na co jej můžete pou­žít?
Coo­len­dar je plánovací aplikace, tedy kalen­dář a úkolník v jednom. Spíše ale poslouží jako úkolní­ček, jeho hlavní funkcí je totiž vklá­dání úkolů a upo­zor­ňování toho, kdo je tam vlo­žil, na to, že je má udě­lat. Uložené úkoly si můžete fil­trovat podle data usku­tečnění – co je potřeba udě­lat dnes? Co mohu odložit na zítra? Co musím udě­lat v násle­du­jí­cím týdnu?

Jako takový může slou­žit jako zají­mavá alterna­tiva k Google Calen­dar. S tímto, a dalšími, jako jsou např. udá­losti v Micro­soft Outlook a Apple iCall, lze syn­chro­nizovat. Budete tak dostávat jedno upo­zornění místo deseti. Coo­len­dar se dá vyu­žít na množ­ství platfo­rem – můžete k němu při­stu­po­vat samo­zřejmě z webových stránek, dále z iPhonu nebo pomocí Andro­idu. Další platfor­mou, na které můžete pra­covat s Coo­len­dar, jsou čtečky Amazon Kindle. Záznamy do kalen­dáře můžete také zapi­sovat zasláním e-​mailu na adresu aplikace.

Coo­len­dar: pra­covní pro­středí a práce v něm
Coo­len­dar se dá pou­žívat pouze s platným Google účtem. Na začátku musíte kliknout na velké červené tla­čítko „Start now!“ úplně dole na webové stránce. Poté musíte nastavit časovou zónu a další náleži­tosti, nutné pro správnou funkci Coo­len­dar. Potom už je práce s Coo­len­dar velice jedno­du­chá – zadáte datum a čas udá­losti (k dis­po­zici máte více for­mátů) a název/​popis udá­losti a klikněte na „Plan!“. Voilà, nyní už jen čekejte na upo­zornění!

Dále si kliknu­tím na fil­try jako „Today“, „Tomorrow“ nebo „Week“ můžete zob­razit pouze úkoly, které vás čekají v nej­bližší budoucnosti. Fil­trovat úkoly lze také pomocí tagů, které vpí­šete do plánova­cího políčka při vytvá­ření úkolu. Stačí vytvo­řit tag pouze napsáním # a pak bez mezery vpí­šete klí­čové slovo. Když potom na takto vytvo­řený tag v seznamu úkolů kliknete, vyfil­trují se vám pouze úkoly, které jej obsahují.

Kliknu­tím na při­hlašovací e-​mail vpravo nahoře se nám roz­balí další menu. Zde můžeme zvo­lit možnosti, jako syn­chro­nizaci s Google Calen­dar apod. Také si zde můžeme stáh­nout aplikace pro další zařízení, jako je např. Android, Amazon Kindle.

Regis­trace a její pod­mínky
Coo­len­dar se dá pou­žívat pouze s platným Google účtem. K při­hlá­šení tedy budete potře­bovat platnou e-​mailovou adresu a heslo. Výho­dou je, že pak budete moct při­stu­po­vat k ostat­ním služ­bám Google.

Cenová poli­tika aneb co to stojí
Pou­žívání nástroje je zdarma.

Coo­len­dar v bodech

  • kalen­dář
  • podpora více platforem
  • fil­trování obsahu pomocí tagů nebo dnů
  • jedno­duché používání
Název Coo­len­dar
WWW http://​www​.coo​len​dar​.com/
Cena Zdarma
Náročnost Nená­ročný
Čeština Ne
Regis­trace Povinná
Tagy

Nej­čas­tější tagy