Motto: Jsme dostupní 247; nemu­síte čekat, až otevře kopí­rovací cen­t­rum nebo lunapark.

Todoist

(1 — hla­sovalo uživatelů)

Stále pat­říte k lidem, kteří si ještě v tom moři úkolníčků nevy­brali svého favo­rita? Třeba se vám to konečně povede. Před­stavujeme Todo­ist: čistý design, snadné ovlá­dání, dostupnost online i offline a na nej­růz­nějších platfor­mách. Už není na co se vymlou­vat. Správa úkolů nikdy nebyla tak jedno­du­chá a při­tom tak mocná!

K čemu Todo­ist je a na co jej můžete pou­žít?
Todo­ist je v základní verzi bez­platný online nástroj, který slouží ke správě osobních úkolů. Jedná se o poměrně jedno­duchý a oby­čejný úkolní­ček — a v tom právě leží jeho velká výhoda. Je totiž pře­hledný, snadno pou­ži­telný, neob­tě­žuje vás spousta nepo­u­ži­telných funkcí, o kte­rých mnohdy ani nevíte, že exis­tují. Navíc je dostupný i v offline verzi pro vás počí­tač nebo mobilní zařízení. A by toho nebylo málo, můžete si ho pro­po­jit i s poš­tovním kli­en­tem. Vždycky se vám syn­chro­nizuje. A pokud přeci jen oče­káváte něco navíc, je tu pro vás při­pra­vena pla­cená verze, kde najdete další vychytávky.

Todo­ist: pra­covní pro­středí a práce v něm
Nástroj je velmi pře­hledný a tak je práce s ním jedna radost. Hned na začátku je auto­ma­ticky spuš­těn i prů­vodce, takže se nemůže stát, že by byly s jeho pou­žíváním a ovlá­dáním nějaké pro­blémy. Zkrátka hned po prvním při­hlá­šení si můžete založit svůj první pro­jekt, jelikož pro Todo­ist patří každý úkol do něja­kého pro­jektu. Poté, co si jej vytvo­říte (a nějak výstižně pojmenujete), můžete začít s při­dáváním úkolů! Pro­jektů můžete mít, kolik jen potře­bujete a lze je barevně odli­šovat.

Úkol musíte výstižně pojmenovat, pro­tože ve verzi zdarma k němu nelze při­dávat další poznámky. Nicméně jej můžete obo­ha­tit štítky, které při­dáte tak, že přímo do názvu úkolu napí­šete „@NázevŠtítku“. Stejně snadno můžete text i for­má­tovat — psát tučně, kurzívou nebo vklá­dat kli­ka­telné odkazy. Úkolům můžete při­dávat růz­nou pri­o­ritu a také datum, kdy musí být dokon­čeny.

Obrov­ská výhoda nástroje spo­čívá v tom, že je mul­tiplatformní. To zna­mená, že je dostupný nejen v pro­hlížeči, ale i na mobilních zařízeních (Android, iPhone), můžete si jej stáh­nout do počí­tače (Win­dows, Mac OS), při­dat jako rozší­ření do pro­hlížeče (Chrome, Firefox) nebo ho integrovat do Outlo­oku nebo Thun­der­bi­rdu. S Todo­ist můžete pra­covat i offline a vše je poté syn­chro­nizováno.

Regis­trace a její pod­mínky
Pro pou­žívání se musíte regis­trovat. Zadáváte své jméno, e-​mail a heslo. Při­hlá­sit se můžete také pomocí svého Google účtu.

Cenová poli­tika aneb co to stojí
V základní verzi je nástroj zdarma. Pokud však chcete nějaké funkce a vychytávky navíc, je pro vás nachys­taná verze Pre­mium za $29 ročně. Ta vám umožní při­dávat si k úkolům poznámky, vylepšený sys­tém štít­kování, vyhle­dávání v úkolech, při­po­mínače úkolů na telefonu nebo e-​mailu a třeba i lepší šifrování.

Todo­ist v bodech

  • online úkolní­ček
  • mul­tiplatformní, online i offline, okamžitá synchronizace
  • pře­hledný a čistý design
  • základní verze zdarma, nutná registrace
Název Todo­ist
WWW http://​todo​ist​.com/
Cena Zdarma /​$29
Náročnost Nená­ročný
Čeština Ne
Regis­trace Povinná
Tagy
Napsal Jesisem

Nej­čas­tější tagy