Motto: Pří­jemné pro­středí a káva zdarma ke kaž­dému nástroji (jen si ji musíte uvařit).

Do

(0 — hla­sovalo uživatelů)

Dob­rých nástrojů pro­jek­tových manage­mentů a úkolníčků není nikdy dost, pro­tože kaž­dému vyhovuje něco totálně odlišného. Do je velmi jedno­duchý a designově čistý nástroj, který slouží ke správě úkolů. A aby toho nebylo málo, můžete si v něm zaklá­dat i sku­piny a při­dávat své kolegy a kama­rády, se kte­rými potře­bujete komu­ni­kovat a spolupracovat.

K čemu Do je a na co jej můžete pou­žít?
Do je v základní verzi bez­platný online nástroj, který slouží pře­devším ke správě úkolů. Jeho výho­dou je, že si v něm můžete založit i sku­piny a při­zvat své spo­lu­pra­covníky. Do určitě není plno­hodnotným a kla­sicky velkým nástro­jem pro pro­jek­tový manage­ment, nicméně pokud jste v týmu ori­en­tování pře­devším na úkoly a všechny další funkce velkých nástrojů pro pro­jek­tový manage­ment vás jen otravují, je Do tím pravým pro vás.

Kromě úkolů můžete v Do spravovat také své kon­takty a také své pra­covní dohody, včetně finančního ohodno­cení.

Do: pra­covní pro­středí a práce v něm
Práce s nástro­jem je velmi snadná. Na levé straně se nachází vaše sku­piny. Sku­pina může být čistě jen pro váš osobní nebo pra­covní život. Novou sku­pinu při­dáte tla­čít­kem, které se nachází v levém panelu zcela dole. K jednot­livým sku­pi­nám lze pomocí e-​mailových adres při­dávat spo­lu­pra­covníky. Každá sku­pina je pak roz­dě­lena na 5 částí, které jsou pří­stupné v levém sloupci pod názvem konkrétní sku­piny. Jedná se o samotné úkoly, pro­jekty, poznámky, správu kon­taktů a finančních trans­akcí („Deals“).

  • Úkoly lze roz­dě­lovat do sekcí, při­dávat je k jednot­livým pro­jek­tům a samo­zřejmě ke kaž­dému při­dat odpo­vědnost za splnění určité osobě spolu s datem a časem, kdy má být úkol dokon­čen. Dodat můžete i poznámky. Úkoly je možné komen­tovat a nahrávat k nim sou­bory, pro­po­jovat je s kon­takty nebo služ­bami Google Drive či Dropbox.
  • Pro­jekty jsou v pod­statě mini­ma­lis­tickým pro­jek­tovým manage­men­tem. Můžete v nich spravovat úkoly a také vklá­dat komen­táře a pří­lohy, které jsou pro daný pro­jekt relevantní. Pro­jekt je vhodné pou­žít tehdy, kdy je samotný úkol pří­liš složitý a tedy se skládá z většího množ­ství díl­čích úkolů.
  • Poznámky sou určeny pro texty, které se nějak váží k dané sku­pině, ve které se momen­tálně nacházíte. Poznámky můžete barevně odli­šovat a také je při­dě­lovat k úkolům. Zob­razují se zde všechny napsané poznámky. Pokud tedy poznámku při­dáte přímo k něja­kému úkolu, bude zde poté zob­razena, což velmi napo­máhá cel­kové přehlednosti.
  • Kon­takty umožňují vytvá­řet seznamy osob, které se k dané sku­pině nějak váží. Kon­takty můžete také fil­trovat a zob­razovat si jen ty, které se týkají jen aktuálních úkolů. Bez­platná verze umožňuje vytvo­řit pouze 1 000 kontaktů.
  • Deals“ umožňují spravovat finanční trans­akce. Příkla­dem může být, jaké finanční ohodno­cení zís­káte za splnění něja­kého pro­jektu. Tuto částku zadáte spolu s ter­mínem dokon­čení nebo oso­bami, které jsou k této akci nějak vázány. Každý takto spravovaný „obchod“ má určité fáze, které si můžete nastavit a postupně si zaškr­távat, která část trans­akce je již hotová. Až do úspěšného konce. Výho­dou je, že se nemusí jednat vždy o kladná čísla. Pokud například něco kupujete, můžete si finance i odčí­tat. V nepla­cené verzi však můžete mít pouze 10 transakcí.

Regis­trace a její pod­mínky
Pro pou­žívání je nutné se zaregis­trovat. Do chce znát vaše jméno, e-​mail a heslo. Při­hlá­sit se můžete i pomocí svého Google účtu.

Cenová poli­tika aneb co to stojí
Základní verze je zdarma. Pokud oče­káváte více funkcí naprosto bez ome­zení, musíte si zakou­pit pla­cenou, jejíž cena se vždy odvíjí od počtu uživa­telů, kteří ji budou pou­žívat. Například za 3 uživa­tele měsíčně zapla­títe $15, za 25 uživa­telů $100 měsíčně. Tato pla­cená verze nijak neli­mi­tuje počty trans­akcí (10 v bez­platné verzi), kon­taktů (1 000 v bez­platné verzi) a navíc při­náší podporu ze strany posky­tova­tele, možnost vytvo­ření pří­stupů pro hosty a také sou­kromé projekty.

Do v bodech

  • úkolní­ček
  • mini­ma­lis­tický nástroj pro pro­jek­tový management
  • pro­vázanost jednot­livých částí
  • základní verze zdarma, nutná registrace
Název Do
WWW http://​do​.com/
Cena Zdarma /​Dle počtu uživatelů
Náročnost Nená­ročný
Čeština Ne
Regis­trace Nepo­vinná
Tagy
Napsal Jesisem

Nej­čas­tější tagy