Motto: Jsme dostupní 247; nemu­síte čekat, až otevře kopí­rovací cen­t­rum nebo lunapark.

Orchestra

(1 — hla­sovalo uživatelů)

Orchestra je online úkolní­ček, který se snaží spo­jit co nej­více doopravdy uži­tečných funkcí s jedno­duchým a pře­hledným designem. A navíc umožňuje i spo­lu­práci s kolegy a kama­rády, takže je z toho nako­nec mini­ma­lis­tický nástroj pro­jek­tového managementu.

K čemu Orchestra je a na co jej můžete pou­žít?
Orchestra je bez­platný online nástroj, který je v první řadě úkolníčkem obaleným v pře­hledném a čistém designu. Díky tomu, že můžete své seznamy a dokonce i jednot­livé úkoly sdí­let s kolegy a kama­rády, můžete nástroj vyu­žívat i pro potřeby pro­jek­tového manage­mentu.

Nástroj vsa­dil na jedno­duchost a to je jeho velká výhoda. Nikde neschovává žádné složité funkce, které byste museli hle­dat. Vše vidíte ihned po při­hlá­šení a je jen na vás, zda budete úkolní­ček pou­žívat sou­kromě nebo ve sku­pině. Kaž­do­pádně je jedna věc jistá — pokud ho budete pravi­delně a svě­do­mitě pou­žívat, není možné, aby vaše pro­duk­tivita rake­tově nestoupla!

Orchestra: pra­covní pro­středí a práce v něm
Práce s nástro­jem je velmi pře­hledná, prak­ticky celý nástroj vidíte ihned po při­hlá­šení. Nikde není nic schované. Na levé straně je menu, které obsahuje notifikace a seznamy úkolů. U kaž­dého seznamu je zároveň číslo, které značí, kolik nesplněných úkolů daný seznam obsahuje. Nový seznam vytvo­říte kliknu­tím na „Add new list…“, při­čemž ho v násle­du­jí­cím kroku pojmenujete a případně při­dáte osoby, se kte­rými chcete na daném seznamu spo­lu­pra­covat. Takto si můžete vytvo­řit různé seznamy pro různé pří­leži­tosti (od pra­covních po sou­kromé) i osoby (od kolegů až po rodinu).

Nové úkoly pak při­dáváte klikem na červené tla­čítko „+ Cre­ate task“, které se nachází v pro­středním sloupci. Tím vám z pro­středního sloupce vyjede smě­rem doprava slou­pec poslední. V něm úkol pojmenujete, zadáte, do kte­rého seznamu patří a případně dodáte i odpo­vědnost nějaké osobě. vytvo­řený úkol můžete komen­tovat, s někým ho sdí­let, při­dat mu konkrétní datum, do kdy musí být splněn nebo mu v rámci řízení pri­o­rit při­řa­dit hvěz­dičku. Následně si můžete v záhlaví pro­středního sloupce fil­trovat zob­razování úkolů dle hvěz­di­ček či dle osob, které za ně mají odpo­vědnost. Samo­zřej­mostí je výběr úkolů přes seznamy v levém sloupci.

Orchestra také nabízí možnost při­dávat úkoly pomocí e-​mailu i mobilní aplikaci pro iPhone.

Regis­trace a její pod­mínky
Pro pou­žívání se musíte regis­trovat. V horním menu kliknete na „Get the App“ a následně vybe­rete verzi pro web. Zadáváte své jméno, e-​mail a heslo. Při­dat můžete i ava­tar a telefonní číslo. A je hotovo, s nástro­jem můžete začít hned pra­covat, nená­sle­duje žádné zdržování s ově­řova­cími e-​maily.

Cenová poli­tika aneb co to stojí
Nástroj je zcela zdarma.

Orchestra v bodech

  • online úkolní­ček
  • mini­a­turní nástroj pro­jek­tového managementu
  • možnost při­dávat úkoly pomocí e-​mailu
  • zcela zdarma, nutná registrace
Název Orchestra
WWW http://​www​.orchestra​.com
Cena Zdarma
Náročnost Nená­ročný
Čeština Ne
Regis­trace Povinná
Tagy
Napsal Jesisem

Nej­čas­tější tagy