Motto: Máme vždy perfektně uklizeno, každý nástroj najdete tam, kde jste ho nechali.

Coggle

(3 — hla­sovalo uživatelů)

Máte rádi myš­len­kové mapy? Chcete je tvo­řit i online a doopravdy si to užívat? Žádná zby­tečná otravná nasta­vení; jen vy, vaše myš­lenky a na konci vizuálně nád­herná mapa. Coggle vám umožní vytvá­řet vizuálně velmi zají­mavé myš­len­kové mapy přímo v okně vašeho pro­hlížeče. A dokonce při tom můžete spo­lu­pra­covat s kama­rády. Nakoukněte, fakt skvost!

K čemu Coggle je a na co jej můžete pou­žít?
Coggle je bez­platný online nástroj, který slouží k tvorbě myš­len­kových map. Jeho výhoda spo­čívá v tom, že vám dovolí maxi­málně vybí­rat barvy jednot­livých vláken, která vedou mezi bub­lin­kami a samo­zřejmě jejich umís­tění na pra­covní ploše. Jinak nemů­žete jednot­livé bub­liny nijak for­má­tovat nebo do nich při­dávat obrázky. Díky tomu je z něj ide­ální nástroj i pro bra­in­stor­mingové aktivity. Nejste ničím zdržování, nic vás neroz­ptyluje.

Další výho­dou je, že Coggle umožňuje pomocí e-​mailových adres při­zvat kolegy a kama­rády a tvo­řit tak myš­len­kovou mapu spo­lečně.

Je samo­zřejmé, že vám právě tato jedno­duchost nemusí vyhovovat a proto nevá­hejte a vyberte si jiný nástroj pro tvorbu myš­len­kových map. Takový, který vás nechá vklá­dat obrázky a bub­linky hezky nafor­má­tovat!

Coggle: pra­covní pro­středí a práce v něm
Práce s nástro­jem je velmi pří­jemná a návodná. Ihned po při­hlá­šení můžete kliknout na velké tla­čítko „Cre­ate“, čímž vytvo­říte novou myš­len­kovou mapu. V jejím středu je hlavní uzel, do kte­rého napí­šete název tématu, které je pro vaši mapu téma­tem ústředním. Tento hlavní uzel má na levé i pravé straně tla­čítka se sym­bo­lem „+“, na které kliknete a při­dáte tak nový uzel. A tento nový uzel má opět tla­čítko „+“, které vám umožňuje opět další roz­vět­vení. Jednot­livé uzly můžete tahem myší volně pře­sou­vat po pra­covní ploše. Pokud chcete změnit barvu jednot­livých vláken, stačí na ně kliknout myší a barvu zvo­lit.

Pokud chcete nějaký uzel smazat, podržíte tla­čítko „ctrl“ na své klávesnici, původní tla­čítko „+“ se změní na „X“ a vy pomocí něj uzel smažete. Další kláve­sové zkratky, které vám zpří­jemní práci s nástro­jem, si můžete vyvo­lat jako nápo­vědu po kliknutí na malý otaz­ník vlevo dole.

Jakmile jste se svojí mapou hotoví, můžete si ji uložit do svého počí­tače ve for­mátu PDF nebo PNG kliknu­tím na tla­čítko „Down­load“, které se nachází vpravo nahoře. Zde najdete také tla­čítko, které zob­razuje his­to­rii změn a také možnost při­dávat své spo­lu­pra­covníky, kteří vám mohou s tvor­bou mapy pomoci. Poslední ze 4 tla­čí­tek pak vyvolá vno­řené okno s cha­tem, takže se s nimi můžete domlou­vat. Jednot­livé spo­lu­pra­covníky můžete při­dávat i na hlavní straně nástroje, ihned po při­hlá­šení.

Regis­trace a její pod­mínky
Pro pou­žívání se musíte regis­trovat. Bohu­žel je naprosto nutné mít k tomu vlastní Google účet, jelikož se při­hlašujete právě přes něj. Pokud Google účet nemáte, musíte si ho prvně vytvo­řit a až poté se do nástroje při­hlá­sit. Výho­dou je, že regis­trace pro­běhne pouze pomocí jedi­ného kliku, kte­rým povo­líte Coggle vyu­žití vašeho Google účtu.

Cenová poli­tika aneb co to stojí
Nástroj je zcela zdarma.

Coggle v bodech

  • tvo­řítko myš­len­kových map
  • možnost spo­lu­práce s kolegy a kamarády
  • mapu lze uložit do počí­tače ve for­mátu PDF nebo PNG
  • zcela zdarma, nutná regis­trace pomocí Google účtu
Název Coggle
WWW http://​coggle​.it
Cena Zdarma
Náročnost Nená­ročný
Čeština Ne
Regis­trace Povinná
Tagy
Napsal Jesisem

Nej­čas­tější tagy