Motto: Jsme dostupní 247; nemu­síte čekat, až otevře kopí­rovací cen­t­rum nebo lunapark.

Popplet

(1 — hla­sovalo uživatelů)

Chcete vizuálně hezké a na ovlá­dání nesložité tvo­řítko myš­len­kových map, které má i ve zdarma verzi všechny funkce a vymoženosti? Tak to pak chcete Popplet! Kromě kla­sických úprav jednot­livých uzlů vám nabízí třeba pre­zen­tační mód, takže jakmile si svoje myš­lenky hezky uspo­řá­dáte, můžete je rovnou odpre­zen­tovat světu!

K čemu Popplet je a na co jej můžete pou­žít?
Popplet je v základní verzi bez­platný online nástroj, který je určen k tvorbě myš­len­kových map, které jsou v tomto nástroji známé jako popplety. Tvorba poppletů je velmi jedno­du­chá a vizuálně zají­mavá. Do jednot­livých uzlů můžete kromě textu vklá­dat i obrázky, videa, mapy nebo rovnou nahrávat sou­bory ze svého počí­tače. Nástroj navíc umožňuje spo­lu­práci s kolegy, pre­zen­tační mód a možnost expor­tovat a uložit výslednou mapu do vašeho počí­tače.

Myš­len­ková mapa je ide­ální nástroj pro utří­dění vašich myš­lenek. Je jedno, jestli se učíte na důleži­tou zkoušku, plánujete dovo­lenou nebo chcete vymys­let nějaké nové, neotřelé a hodně kre­a­tivní nápady. Popplet je prostě nástroj, který se vyplatí znát!

Popplet: pra­covní pro­středí a práce v něm
Po při­hlá­šení můžete začít tvo­řit novou myš­len­kovou mapu (tedy popplet) pros­tým kliknu­tím na velké tla­čítko „make new popplet“. Následně tento nový popplet pojmenujete a vybe­rete mu něja­kou barvu. Potvr­díte a jste v edi­toru, kde dvojklikem myši (kamko­liv na pra­covní plo­chu) vytvo­říte první uzel a vepí­šete do něj text. Pokud (jakýko­liv) uzel ozna­číte myší, objeví se kolem něj (na každé straně) šedé kolečko. Pokud na něj kliknete a myší táh­nete, vytvo­říte tak uzel nový. Tímto způ­so­bem vytvá­říte myš­len­kovou mapu.

U kaž­dého uzlu můžete nastavit jeho barvu, for­má­tovat text, vložit vlastno­ruční malůvku (do uzlů lze přímo kres­lit), edi­tovat velikost uzlu a dokonce vklá­dat obrázky z Flickru, videa z YouTube a Vimea, mapy z Google Maps nebo prostě nahrát nějaký sou­bor rovnou ze svého počí­tače.

Na tvorbě můžete dokonce spo­lu­pra­covat s kolegy a kama­rády. Stačí, když vložíte jejich e-​mailové adresy, na které jim při­jdou pozvánky. Pokud popplet zve­řejníte, můžete ho sdí­let do soci­álních sítí, pomocí vygene­rované URL adresy nebo ho pomocí jedno­duchého kódu vložit do webových stránek.

Hotový popplet můžete uložit do svého počí­tače ve for­mátu PDF nebo JPEG. Další skvě­lou věcí, kte­rou Popplet umí, je pre­zen­tační mód. Jedno­duše nastavíte pořadí jednot­livých uzlů a poté už se mezi nimi pomocí kurzo­rových šipek pře­pínáte.

Regis­trace a její pod­mínky
Pro pou­žívání se musíte zaregis­trovat. Musíte zadat své jméno, e-​mail a heslo.

Cenová poli­tika aneb co to stojí
Nástroj je v základní verzi zcela zdarma. Tato verze vám však umožní vytvo­řit pouze 5 myš­len­kových map. Pokud vám to nestačí, musíte si za $3 měsíčně (nebo $30 ročně) kou­pit pla­cenou verzi, která již množ­ství vytvo­řených map nijak neli­mi­tuje.

Popplet v bodech

  • tvo­řítko myš­len­kových map
  • možnosti vizuální edi­tace jednot­livých uzlů
  • lze vklá­dat obrázky, videa, mapy i sou­bory přímo z počítače
  • základní verze zcela zdarma, nutná registrace
  • v základní verzi můžete vytvo­řit pouze 5 myš­len­kových map
Název Popplet
WWW http://​popplet​.com
Cena Zdarma /​$3
Náročnost Nená­ročný
Čeština Ne
Regis­trace Povinná
Tagy
Napsal Jesisem

Nej­čas­tější tagy